Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Vapenlicens – om ansökan, avslag och återkallelse

Sverige är ett av de länder med högst vapenägande per capita i Europa. Samtidigt är förvärv och innehav av vapen förenat med stränga krav, vilka inte alltid är lätta att hålla koll på. För att veta om du behöver licens för ditt vapen, hur du införskaffar licensen och vad för typ av licens du behöver, är det viktigt att ha koll på reglerna. Nedan följer viktig information du bör ha koll på om du vill äga vapen för exempelvis jakt, sportskytte eller andra ändamål. Alternativt vad du kan göra om din vapenlicens blivit indragen på felaktiga grunder.

1. Vad är en vapenlicens? 

En vapenlicens är en licens eller tillstånd som utfärdas av polismyndigheten i personens lokala kommun, och tillåter licenstagaren att köpa, äga, inneha samt använda skjutvapen. En vapenlicens är ofta förenad med stränga restriktioner när det gäller exempelvis vilka typ av vapen man får äga, lagring av vapnet, genomgång av kurs i skjutvapensäkerhet, bakgrundskontroll samt hur och när vapnet får användas. Licensen eller tillståndet kan därmed variera beroende på vilka vapen man vill inneha, samt vilken verksamhet eller ändamål man använder vapnet inom. De vanligaste ändamålen för vapeninnehav är jakt eller sportskytte.

2. Vad krävs för att få vapenlicens? 

För att få vapenlicens måste du vara över 18 år gammal. Du måste även vara en skötsam och laglydig medborgare och kunna motivera ditt syfte med att inneha vapnet. Detta beror på att polisen tittar på om det finns en risk för att vapnet kan missbrukas eller annars användas för ändamål som inte är tillåtna eller förenliga med vapenlagen.

Det innebär att du i regel inte ska ha begått några brott, eftersom detta ofta minskar dina chanser att beviljas vapenlicens. Observera att polisen gör en helhetsbedömning av din ansökan samt huruvida du är personligt och psykiskt lämpad att inneha vapenlicens. Detta gäller även när du ansöker om att få din vapenlicens förnyad efter att den har löpt ut.

3. Hur ansöker jag om vapenlicens?

Din ansökan om att få inneha vapen och ammunition samt lån av vapen ska skickas in till Polisen. Om du ansöker om licens för jaktvapen eller sportskytte, måste du ha ett giltigt intyg för jägarexamen eller medlemskap i en skytteförening. Följande information måste framgå tydligt i din ansökan om vapenlicens:

 • Om du ansöker om vapenlicens eller inköpstillstånd,
 • Vilka ändamål du ska använda vapnen för,
 • Vilken typ av vapen du vill införskaffa,
 • Vilket fabrikat ditt vapen ska ha samt
 • Vilken modell ditt vapen har. Var noga med att ange den exakta modellbeteckningen i denna del.

Din ansökan gör du via en e-tjänst på polisens hemsida. Se till att noggrant fylla i samtliga obligatoriska fält korrekt så att handläggningen av din ansökan kan ske så smidigt som möjligt.

4. Hur ser ansökningsprocessen ut kronologiskt? 

Processen för att erhålla vapenlicens kan variera från fall till fall, beroende på ändamålet med tillståndet. Generellt kan processen gå till på följande sätt: 

 1. Du ser till att ha en giltig jägarexamen eller medlemskap i en skytteförening. 
 • OBS! Skytteföreningen måste vara godkänd av Svenska Pistolskytteförbundet/Svenska Sportskytteförbundet. 
 • Du måste även genomgå en utbildning i klubben med godkänt resultat och vara aktiv i klubben i minst 6 månader.
 1. Du tar reda på all nödvändig information om vapnet du vill köpa.
 2. Du införskaffar ett intyg om att du har ett godkänt vapenskåp där du kan bevara vapnet.
 3. Du fyller i e-blanketten på Polisens hemsida där du ansöker om vapenlicens och fyller i all information korrekt i blanketten.
 4. Du betalar ansökningsavgiften.
 5. Din ansökan om att erhålla vapenlicens beviljas eller nekas, och beslutet skickas på posten till adressen där du är folkbokförd.
5. Vad kostar det att ansöka om vapenlicens?

För att få din ansökan om vapenlicens prövad av polisen måste du betala en avgift när du skickar in din ansökan. Avgiften är ovillkorlig och tas ut oberoende av om din ansökan beviljas eller inte, och betalas genom en betalningsavi som skickas till adressen där du är folkbokförd. Handläggningen kan inte påbörjas förrän du har betalat ansökningsavgiften, varför det är viktigt att du betalar i god tid om du vill att din ansökan ska behandlas snarast möjligt. 

Kostnaden för din vapenlicens kan variera beroende på ändamålet med licensen. Tillstånd för att inneha ditt första skjutvapen kostar 870 SEK. Ansökan om licens för nästföljande vapen kostar vanligtvis 320 SEK. I denna länk kan du se den fullständiga tabellen över kostnader för olika vapenlicenser.

Observera att den förväntade handläggningstiden vanligtvis brukar vara mellan 5-6 veckor.

Handläggningstiden för din licensansökan kan  emellertid variera beroende på säsong och antal ansökningar. 

6. Vad händer om jag äger vapen utan vapenlicens?

Om du ska köpa och inneha ett licensbelagt vapen, måste du ha en giltig vapenlicens för vapnet. Om du inte har en giltig licens, gör du dig skyldig till vapenbrott. I sådana fall har polisen rätt att beslagta dina vapen och du kan bli dömd till fängelse i upp till tre år. Om brottet anses vara grovt, kan du dömas till fängelse i två till fem år. Dessutom kan du bli skyldig att betala böter. Se därför till att alltid ha en giltig licens för alla vapen du har tänkt förvärva och inneha.

7. På vilka grunder kan jag få avslag på min ansökan om vapenlicens?

Det finns olika skäl för att man kan få avslag på en ansökan om vapenlicens. Om polisen gör en bakgrundskontroll på dig och anser att du inte är en skötsam och laglydig person, till exempel för att du har begått brott tidigare, kan polisen anse att du inte är lämpad för att inneha vapenlicens. Du kan även få avslag på din ansökan om polisen inte anser att du har giltiga ändamål för din ansökan om vapenlicens, eller för att din ansökan innehåller felaktiga uppgifter. Se därför till att noggrant ange skälen till din ansökan, samt att ange korrekta uppgifter i din ansökan. Om du ansöker om vapen för jakt, är det dessutom viktigt att du har en jaktlicens som du kan uppvisa för polisen. Om du inte kan styrka att du har genomgått en jägarutbildning och erhållit en giltig jägarlicens, kan du få avslag på din ansökan om ändamålet med det är att inneha vapen för jakt.

8. På vilka grunder kan min vapenlicens återkallas?

Det finns olika situationer då polisen kan dra in din vapenlicens: 

 • Om du enligt polisen visar dig vara olämplig att inneha skjutvapen, 
 • Om du utan godtagbar anledning har vägrat att låta polisen kontrollera din vapenförvaring, 
 • Om förutsättningarna för din vapenlicens inte längre finns kvar eller
 • Om det finns andra giltiga skäl att återkalla ditt tillstånd.

Det sistnämnda kravet är vagt och tar inte fasta på någon enskild situation, eftersom en individuell bedömning görs i varje enskilt fall. Generellt kan din vapenlicens återkallas om du anses ha ett bristande omdöme och pålitlighet som gör att polisen anser att du inte är lämpad för att inneha vapen. Det kan exempelvis handla om att du har uppvisat ett våldsamt, hänsynslöst eller kränkande beteende mot någon. Eller att du har blivit dömd för brott eller att du har förlorat din jaktlicens. Det kan även bero på att du drabbas av neurologiska sjukdomar, synfel eller andra åkommor som drabbar din hälsa till den grad att du inte tillåts inneha ett vapentillstånd.

9. Hur överklagar jag ett beslut om indragen/återkallad vapenlicens?

Din vapenlicens återkallas av polisen om det finns skälig anledning att återkalla tillståndet. Din överklagan ska skickas in till polisen men ställas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets du var folkbokförd vid tidpunkten för när beslutet togs. Vidare ska din överklagan innehålla en motivation till varför du anser att polisens bedömning är felaktig och vilket beslut du istället anser att de borde fatta.

Tänk på att du har bevisbördan för att polisen har gjort fel bedömning. Det är därför viktigt att du noggrant och utförligt motiverar varför du anser att polisen har fel, samt att du inkommer med erforderlig bevisning som styrker att polisen borde ändra sitt beslut.

10. Vad ska jag tänka på när jag överklagar beslut om återkallad vapenlicens?

Om du exempelvis inte beviljas vapenlicens på grund av ditt psykiska hälsotillstånd, måste du kunna styrka att ditt hälsotillstånd inte påverkar ditt omdöme och lämplighet att inneha vapenlicens. Det kan exempelvis vara nödvändigt att du införskaffar ett läkarintyg som styrker detta, samt att sjukdomsbilden som låg till grund för avslaget på din ansökan är felaktig.

Om din vapenlicens exempelvis dras in på grund av att polisen anser att din pålitlighet och laglydnad brister, måste du kunna styrka att du är en skötsam, omdömesgill och laglydig person. Detta kan du göra genom en motivation som styrker att ditt lagbrott inte står i proportion till polisens beslut att dra in din vapenlicens. I din överklagan kan du även styrka din personliga lämplighet genom att visa att du har en stabil inkomst, sysselsättning och ett ordnat liv i övrigt.

OBS! Exemplen ovan är inte uttömmande.

11. Finns det några viktiga rättsfall att ha koll på?

Inom detta rättsområde finns det flera rättsfall som kan vara vägledande och bra att ha koll på.

I RÅ 1983 2:99 I dömdes en person till fängelse i två månader för rattfylleri och smitning från olycksplats. När frågan om gärningsmannen skulle få behålla sina jaktlicenser kom upp, bedömde regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsrätten) att det inte fanns något som pekade på att brotten skulle innebära att personen inte kommer att hantera sina vapen på ett omdömesgillt sätt. Därmed fick gärningsmannen behålla sina vapenlicenser, trots att gärningsmannen dömdes för rattfylleri och smitning från olycksplats.

I HFD 2021 Ref 43 uppstod frågan om det fanns grund för återkallelse av en persons vapenlicens på grund av dennes engagemang i en våldsbejakande organisation. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att vapenlicens inte kan återkallas enbart på grund av personens åsikter eller medlemskap i politiska organisationer eller deltagande i möten och manifestationer anordnade av organisationen. Domstolen ansåg vidare att den tilltalade inte visade något bristande personligt omdöme, pålitlighet, laglydnad eller annan brottslighet som antydde att personen inte var lämpad att inneha vapen. Därför beslutade domstolen att den tilltalades vapenlicens inte skulle dras in.

Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig?

Behöver du hjälp med att ansöka om vapenlicens, eller vill du överklaga ett beslut om indragen vapenlicens? På Enkla Juridik kan vi hjälpa dig. Vi jobbar främst med fasta priser och första juridiska utvärderingen är alltid kostnadsfri. Välkommen!