Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Tillståndsförfaranden » Ordningsvaktsförordnande

Ordningsvaktsförordnande

Om ansökan, avslag och återkallelse

Funderar du på att börja arbeta som ordningsvakt? Eller har du fått ett beslut om avslag/återkallelse?

Det finns flera vägar in i yrket. Varje vägval är emellertid förenat med olika regler och krav som du måste uppfylla. Om du redan arbetar som ordningsvakt kan det även hända att du behöver förnya ditt förordnande, alternativt att du hamnar i en tvist som kan innebära att du riskera att mista anställningen. I sådana fall är det viktigt att veta vad du behöver göra för att hamna i bästa möjliga rättsläge. Nedan följer viktig information för dig som vill ansöka om ett ordningsvaktsförordnande, eller överklaga ett negativt beslut eller en återkallelse av ett sådant förordnande. 

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vad är ett ordningsvaktsförordnande?

Om du har utbildat dig till ordningsvakt hos ett utbildningsföretag och inte hos polisen, behöver du ansöka om ett förordnande efter att du har genomfört din utbildning. Om din ansökan blir godkänd, blir förordad som ordningsvakt. Innan dess måste du har klarat av utbildningen hos utbildningsföretaget och fått godkänt på samtliga examinationer. Observera att ditt förordnande som ordningsvakt gäller i tre år, varpå det måste förnyas om du vill fortsätta jobba som ordningsvakt. Om det har förflutit mer än fem år sedan du avklarade utbildningen och du inte har fått ett förordnande, måste du genomgå en ny grundutbildning innan ett nytt förordnande kan utfärdas.

2. Hur ansöker jag om ordningsvaktsförordnande?

En ansökan om att förordnas som ordningsvakt ska du skicka till polismyndigheten, som i sin tur gör en bakgrundskontroll och bedömer om du är lämpad att bli ordningsvakt. Det innebär att du helst ska vara ostraffad och inte ha några betalningsanmärkningar eller annat som kan påverka bedömningen negativt. Följande uppgifter bör framgå i din ansökan:

  1. Ditt namn, personnummer och hemortsadress,
  2. Den verksamhet som ansökan gäller,
  3. De tjänstgöringsområden/ställen som ansökan avser,
  4. Tidpunkten för genomgången eller planerad utbildning, samt vem som anordnar eller har anordnat utbildningen samt 
  5. Det du som sökande i övrigt vill åberopa för att visa att du uppfyller kvalifikationskraven som ställs på ordningsvakter.
Ordningsvaktsförordnande
3. Hur går handläggningen till vid en ansökan om ordningsvaktsförordnande?

Handläggningen av en ansökan om ordningsvaktsförordnande hanteras av Polismyndigheten i den hemort där du är folkbokförd. Handläggning går till på följande vis:

Steg 1 – Prövning av laglydnad

Polisen kontrollerar din laglighet. Det innebär att de tittar på om du förekommer i belastningsregistret. Om du har begått lagbrott tidigare finns det en risk att du anses vara personligt olämplig på grund av bristande laglydnad, och nekas ett förordnande. Observera att du i så fall kan  överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då beslutet fattades.

Steg 2 – Prövning av personlig lämplighet

Om du inte förekommer i belastningsregistret, går du vidare till nästa steg i processen. För att klara lämplighetsbedömningen måste du visa att du behärskar det svenska språket skriftligt och muntligt, vilket du bland annat får chansen att göra genom en muntlig intervju. Som ordningsvakt ingår det nämligen i ditt arbete att regelbundet skriva rapporter om olika händelser under arbetets gång. 

Steg 3 – Polismyndigheten fattar ett beslut

Om du har klarat av steg ett och två, kommer Polismyndigheten att fatta ett beslut om huruvida du beviljas ett ordningsvaktsförordnande eller inte. Tänk på att du måste ha fyllt 20 år för att jobba som ordningsvakt, samt att ditt förordnande måste förnyas efter tre år. 

4. På vilka grunder kan jag få avslag på ansökan? 

För att du ska få ett förordnande som ordningsvakt, måste du anses vara laglydig och lämplig. Om du har begått tidigare brottslighet eller andra lagbrott, eller inte behärskar svenska i tal och skrift, kan du få avslag på din ansökan. Se därför till att du inte förekommer i belastningsregistret, samt att du behärskar det svenska språket på en godtagbar nivå. Då ökar dina chanser att få bifall på din ansökan. 

5. Hur överklagar jag ett avslag? 

Om du får avslag på din ansökan och vill överklaga beslutet, ska du skicka en skriftlig överklagan till en allmän förvaltningsdomstol. I överklagan ska beslutet framgå, samt grunderna för din överklagan – det vill säga varför du anser att beslutet är felaktigt, samt varför du beslutet borde ändras. Tänk på att det är du som sökande som har bevisbördan för att Polismyndigheten har fattat fel beslut. Se därför till att noggrant och utförligt motivera varför du anser att beslutet är felaktigt. Om du får prövningstillstånd för din överklagan, kommer ärendet att prövas i kammarrätten.

Notera att det ofta är svårt att själv göra en överklagan. Det krävs ofta juridisk erfarenhet för att ett överklagande ska ha en realistisk chans att gå igenom. Ta kontakt med oss för en kostnadsfri juridisk utvärdering.

6. Finns det några viktiga rättsfall att känna till?

En mycket viktig dom är från 1992 då domstolen fattade ett principiellt viktigt beslut. I RÅ 1992 not 100 konstaterade domstolen att om det har förflutit mer än fem år från att ett lagbrott har begåtts, kan risken vara mindre att brottet utgör ett hinder mot förordnande som ordningsvakt.

I RÅ 2003:40 fick en person avslag på sin ansökan om ordningsvaktsförordnande, eftersom personen tre år innan ansökan hade gjort sig skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel och urkundsförfalskning. På grund av brottens art ansågs personen inte vara lämpad att få arbeta som ordningsvakt.

I RÅ 1995 ref 18 ansåg domstolen att det behövs göra en samlad bedömning av personens tidigare föregångna lagbrott. Om brottet utgör en engångshändelse eller har begåtts i en “mycket speciell situation”, kan brottet vara otillräckligt för att meddela avslag på en ansökan om förordnande som ordningsvakt.

7. När kan ett förordnande återkallas? 

Om du inte anses vara laglydig och personligt lämplig, kan Polismyndigheten återkalla ditt förordnande – även efter att du har fått bifall. Om du exempelvis har blivit dömd för brott tidigare eller gör dig skyldig till lagbrott under din tid som ordningsvakt, såsom misshandel eller tjänstefel av normalgraden, kan det utgöra en grund för att återkalla ditt ordningsvaktsförordnande.  Om du har missbruksproblem, kan det också leda till att ditt förordnande återkallas då du kan bedömas ha en bristande personlig lämplighet.

En personlig bedömning görs från fall till fall. Även om ditt förordnande inte återkallas, kan du bli avstängd från din tjänstgöring som ordningsvakt under den tid då ärendet behandlas om en återkallelse blir aktuell. Om ditt förordnande blir återkallat, eller om du stängs av från din tjänst tills vidare, är du dessutom skyldig att omedelbart överlämna beviset om förordnandet till polisen. 

8. Vad ska jag göra när mitt förordnande blivit återkallat?

Om du anser att ditt ordningsvaktsförordnande har återkallats på felaktiga grunder, kan du överklaga beslutet till en allmän förvaltningsdomstol. I ditt överklagande bör du noggrant motivera varför du anser att beslutet är felaktigt, samt varför du anser att du borde få tillbaka förordnandet. Om ditt förordnande exempelvis har återkallats på grund av missbruksproblem, bör du styrka att du inte har ett missbruksproblem. Om ditt förordnande däremot har återkallats på grund av tidigare brottslighet, bör du motivera varför ditt tidigare lagbrott inte bör utgöra grund för återkallelse av förordnandet. Tänk på att du har bevisbördan för att återkallelsen har skett på felaktiga grunder, varför det är viktigt att ditt överklagande är så välmotiverat som möjligt och att du införskaffar bevis i form av läkarintyg och annat som styrker att du har rätt. Ta gärna hjälp av en jurist om du behöver hjälp.

9. Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig?

Om du undrar vad du behöver göra för att maximera dina chanser att nå framgång med din ansökan eller överklagan, eller om du anser att ditt ordningsvaktsförordnande har återkallats på felaktiga grunder, är du välkommen att vända dig till oss på Enkla Juridik. Vår arbetsmodell bygger på transparens och omsorg, och vi kommer att behandla ditt ärende från start till mål där vi gör vårt yttersta för att du ska nå framgång i ditt ärende. Vi jobbar med fasta priser och provision, och första samtalet är alltid kostnadsfritt. Välkommen att höra av dig idag för en kostnadsfri utvärdering!