Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Tillståndsförfaranden » Allmänn sammankomst/Offentlig tillställning

Allmän sammankomst & offentlig tillställning

Om ansökan, avslag och indragning

Ska du eller ditt företag/förening anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning? I nedan text går vi igenom vad begreppen innebär och hur man ansöker. Vi definierar även skillnaderna samt vad du ska göra om du får avslag på din ansökan. I sällsynta fall kan tillstånd även dras in. Vi går igenom hur du då kan överklaga. 

Nedan tar vi upp allt du behöver veta om ansökan, avslag och återkallelse av tillstånd.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vad är en allmän sammankomst?

I begreppet allmän sammankomst inryms en rad olika sammankomster. De utgör:

 • Demonstrationer och politiska möten 
 • Föreläsningar och föredrag – krav på att de ska hållas för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • Sammankomster som hålls för religionsutövning – t.ex. gudstjänst 
 • Teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk 
 • Cirkusföreställningar
 • Andra sammankomster – krav på att mötesfriheten utövas vid sammankomsten

Notera att mötes- och demonstrationsfriheten är grundlagsskyddade rättigheter. Det innebär att det krävs mycket för att friheterna ska begränsas. Endast av hänsyn till rikets säkerhet, för att motverka farsot eller med hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken får friheterna begränsas.

Med mötesfrihet avses en frihet att anordna och bevista en sammankomst för upplysning meningsyttring eller något annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk.

2. Vad är en offentlig tillställning? 

En offentlig tillställning är: 

 • Tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • Danstillställningar
 • Tivolinöjen och festtåg
 • Marknader och mässor
 • Andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar

Vidare ska en offentlig tillställning, som namnet antyder, vara offentlig. Det innebär att tillställningen ska ställas till allmänhetens förfogande, vilket sker genom att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. 

En tillställning kan emellertid, i vissa fall, ställa krav på inbjudan, medlemskap eller andra liknande villkor. Dock enbart om tillställningen uppenbarligen är en del av en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar av sådant slag.

3. Vad är skillnaden?

Skillnaden på en offentlig tillställning och en allmän sammankomst är syftet på evenemanget. En offentlig tillställning syftar till stor del på att anordna tillställningar av nöjeskaraktär, medan allmänna sammankomster behandlar möten eller demonstrationer där den grundlagsfästa mötes- eller demonstrationsfriheten utövas.

4. Hur ansöker jag om tillstånd?

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kräver tillstånd. Du måste därför ansöka om det via Polismyndigheten. Det ska göras skriftligen och bör ske inom en vecka från att planeringen och andra förberedelser för arrangemanget är färdigställt. 

Det är viktigt att du är ute i god tid. Handläggningen kan t.ex. dra ut på tiden eftersom du kan behöva skicka in kompletterande uppgifter. Det finns därmed en risk att ditt ärende inte hinner granskas innan arrangemanget är tänkt att äga rum. 

Enligt ordningslagen, som är den lag som innehåller alla viktiga bestämmelser om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, ska din ansökan om tillstånd innehålla vissa särskilda uppgifter. Ansökan ska innehålla information om anordnaren såsom namn, adress och telefonnummer. Tiden för sammankomsten eller tillställningen, dennas art och huvudsakliga utformning ska även inkluderas. Dessutom ska de åtgärder i fråga om ordning och säkerhet som anordnaren avser att vidta redovisas. 

Du måste därutöver betala ansökningsavgift. För allmänna sammankomster kostar det 320 kr och för offentliga tillställningar 870 kr. Din ansökan prövas först efter att du har betalat in avgiften. Om din ansökan avslås får du inte tillbaka pengarna.

5. Vad krävs för att få tillstånd?

Det är viktigt att du som sökande följer allmän ordning och säkerhet eftersom tillstånd kan nekas om de kraven inte uppfylls. Se därför till att noga beskriva de åtgärder du tänker vidta för att upprätthålla ordning och säkerhet vid sammankomsten eller tillställningen.

 

Det kan t.ex. vara att utforma in- och utgångar samt ordna sittplatser för att motverka ordnings- och säkerhetsproblem. Du kan även behöva anlita ordningsvakter eller andra medhjälpare. Utred också om polispersonal behövs för att upprätthålla ordningen samt hur många det kan bli fråga om. 

Tillstånd kan vägras om sammankomsten kan förväntas orsaka ordnings- eller säkerhetsproblem i dess omedelbara omgivning. Det innebär t.ex. att tillstånd till en konsert kan nekas ifall ljudnivån beräknas orsaka påtagliga störningar för omkringboende.

6. Måste jag alltid ansöka om tillstånd?

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser. Om det inte rör sig om en offentlig plats, krävs det som huvudregel inte tillstånd.  

T.ex. anses en vanlig idrottsplats inte utgöra en offentlig plats. Tillstånd behövs därför inte. Inte heller krävs tillstånd för bl.a. trav- och galopptävlingar, kappseglingar, kapprodd eller simtävlingar.

För allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som inte kräver tillstånd behöver anordnaren istället anmäla detta. Anmälan ska göras skriftligen eller muntligen till Polismyndigheten och bör meddelas senast fem dagar före sammankomsten eller tillställningen. En anmälan kräver ingen ansökningsavgift. 

7. När råder förbud mot sammankomster och tillställningar?  

Tillställningar som utgör pornografiska föreställningar är förbjudna. Den som anordnar en pornografisk föreställning kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Det gäller även den som t.ex. bidragit med finansiella medel eller upplåtit lokal för en sådan föreställning.

Förbud får även meddelas om det är nödvändigt med hänsyn till att Sverige är i krig eller krigsfara eller för att motverka epidemi.

8. Kan tillståndet återkallas?

Ja. Enligt ordningslagen har Polismyndigheten tillsynsansvar, vilket innebär att de kontrollerar att de villkor som meddelats med stöd av ordningslagen följs. Om så inte sker kan de återkalla tillståndet. T.ex. kan en återkallelse aktualiseras om anordnaren inte tagit hänsyn till trafiken samt till allmän ordning och säkerhet. 

Som exempel kan även nämnas att det efter tillståndsbeslutet har uppkommit förhållanden som gör tillställningen eller sammankomsten olämplig. Ett sådant fall skulle kunna vara en nyuppförd trafikanläggning som ökar trafiken på en offentlig plats på så sätt att det bedöms farligt att anordna ett större arrangemang på samma plats. 

Tillstånd kan meddelas tillsvidare eller på bestämd tid. Om tillståndet gäller för bestämd tid krävs det mer för att en återkallelse ska aktualiseras. Det måste i sådana fall föreligga risk för en mera allvarlig störning av trafiken eller ordningen och säkerheten.

9. Kan jag överklaga ett nekat tillstånd?

Ja. Ett avslag från Polismyndigheten kan överklagas till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut kan sedan överklagas hos kammarrätten. För det krävs dock prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen är slutinstans och tar bara upp mål om det finns ett prejudikatintresse.

Notera att det inte enbart är avslagsbeslut som kan överklagas. Förbud eller villkor kan exempelvis också överklagas. Kontakta oss om du är osäker på om just ditt beslut går att överklaga. 

10. Vad kan Enkla Juridik hjälpa till med?

Vi kan hjälpa dig ansöka om tillstånd för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning såväl som överklaga ett avslag eller en återkallelse. Har du övriga frågor om allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar är du välkommen att ta kontakt, helt förutsättningslöst!