Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Tillståndsförfaranden » Djurhållningstillstånd

Ansökan och indragning av djurhållningstillstånd

Den som äger djur ansvarar för att djurskyddslagstiftningen följs. Inom ramen för näringsverksamhet krävs tillstånd för att få äga och hantera djur. Om ägaren bryter mot lagstiftningen kan länsstyrelsen begära att bristerna åtgärdas, vilket kan kombineras med skyldighet att betala vite. 

Om bristerna är av allvarlig karaktär kan det leda till att tillståndet att bedriva djurhållning återkallas. Dessutom kan ägaren straffas med böter eller fängelse i högst två år. I denna text redogör vi översiktligt för vad som gäller avseende djurhållningstillstånd och vilka konsekvenser som kan uppstå om verksamheten inte sköts på rätt sätt.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. När behövs djurhållningstillstånd?

Om någon bedriver ekonomisk/yrkesmässig verksamhet med djur krävs nästan alltid tillstånd. Ett typexempel på ett sammanhang där tillstånd krävs är lantbruksverksamhet som innefattar uppfödning av boskap (exempelvis kor, höns och grisar). Tillstånd krävs även för att bedriva ridskolor, djurparker, försäljning av djur och andra näringar där djur fyller en central funktion. Den som känner sig minsta osäker på om en viss verksamhet kräver tillstånd bör utreda saken grundligt innan verksamheten sätter igång.

2. Vad krävs för att få tillstånd?

Den som ansöker att bedriva djurhållningsverksamhet ska i allmänhet vara lämpad att ta hand om djur och besitta de sakkunskaper som den specifika verksamheten kräver. Därtill krävs att samtliga faciliteter som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas (exempelvis ett stall för hästar) ska vara uppförda redan innan ansökan lämnas in. Vidare måste den som ansöker om tillstånd beakta vilka konsekvenser verksamheten kan få för den omkringliggande miljön och beskriva vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera verksamhetens eventuella negativa effekter.

3. Kan ett tillstånd återkallas?

Ja, om den verksamhet som bedrivs inte uppfyller lagstiftningens krav kan länsstyrelsen återkalla ett tillstånd att bedriva djurhållningsverksamhet. Ett medialt uppmärksammat exempel på detta är en ridskola i Skåne som under 2020 fick sitt tillstånd återkallat på grund av ett stort antal brister. Bristerna bestod bland annat av trasiga staket och otillräcklig tillsyn. 

Att ett tillstånd återkallas behöver inte nödvändigtvis bero på misskötsel från ägarens sida. Det kan även ske till följd av att verksamheten utsätter omgivningen för oproportionerliga besvär (exempelvis buller och dålig luft).

Innan ett tillstånd återkallas ska länsstyrelsen, om bristerna inte är av väldigt allvarlig karaktär, förelägga ägaren att åtgärda bristerna. Ett sådant föreläggande kombineras i regel med en skyldighet att betala vite, som aktiveras om ägaren inte åtgärdat bristerna inom den tidsfrist som ställts upp. När tidsfristen löpt ut gör länsstyrelsen ett återbesök för att kontrollera om verksamheten numera lever upp till de regler som är tillämpliga. Om så inte är fallet är risken stor att tillståndet återkallas.

4. Går det att överklaga ett beslut om återkallat tillstånd?

Ett beslut om att återkalla tillstånd att bedriva djurhållningsverksamhet kan överklagas till förvaltningsrätten. Ett överklagande ska innehålla ett yrkande om att länsstyrelsens beslut ska upphävas och en tydlig redogörelse för varför länsstyrelsen har fattat ett felaktigt beslut och vilka åtgärder som ska vidtas för att råda bot på de brister som ägaren eventuellt medger existerar. 

Det finns ingenting som hindrar att ägaren överklagar beslutet på egen hand och således företräder sig själv. Om ägaren saknar erfarenhet av att processa i domstol är det dock nästan alltid av godo att anlita ett ombud med god kunskap om djurskyddsregler. Lagstiftningen på detta område är snårig och kan vara svår att förstå även för den som bedriver professionell djurhållning och anstränger sig för att göra rätt.

6. Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig?

På Enkla Juridik finns jurister med gedigna kunskaper om förvaltningsjuridik i allmänhet och djurhållningsregler specifikt. Om du behöver hjälp med att ansöka om tillstånd, eller överklaga ett beslut om att återkalla ett tillstånd, är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Den inledande kontakten är alltid kostnadsfri och vi tar aldrig betalt utan att presentera en offert som kunden uttryckligen accepterat. Fyll i kontaktformuläret nedan eller ring 020-89 95 96.

Denna text uppdaterades senast 2023-05-19. Hänsyn har tagits till lagstiftning och praxis som var gällande detta datum.