Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Hur fungerar ett spårbyte till arbetstillstånd i Sverige?

1. Vad är ett spårbyte?

I 5 kap. 15 a § utlänningslagen (2005:716) regleras det som kallas för spårbyte. Kortfattat kan sägas att spårbyte innebär att du som ansökt om asyl och under asylprocessen etablerat dig på den svenska arbetsmarknaden, kan beviljas ett tillfälligt arbetstillstånd och därmed få rätt att stanna i Sverige under perioden då ditt arbetstillståndet gäller. Möjligheten att göra spårbyte innebär ett undantag från huvudregeln, som säger att ansökan om arbetstillstånd ska skickas in innan du reser in i Sverige.

Om du vill arbeta i Sverige under tiden Migrationsverket handlägger din ansökan om asyl behöver du ha något som kallas för AT-UND, vilket innebär att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Om du som asylsökande har AT-UND har du alltså en rätt att arbeta i Sverige utan att arbetstillstånd krävs.

Rättsläget avseende spårbyte är i dagsläget inte helt okomplicerat. Undantaget om spårbyte (se 5 kap. 15 a § utlänningslagen) har prövats i migrationsdomstolen (MIG 2020:05) och förarbetena till utlänningslagen ger viss vägledning, men det är fortfarande inte helt klart på vilka grunder en person har rätt att göra ett spårbyte avseende arbetstillstånd.

2. Hur går det till att byta från asyl till arbetstillstånd?

För att få arbeta i Sverige krävs arbetstillstånd, och du kan i vissa fall få ett tillfälligt arbetstillstånd trots att du fått avslag på din asylansökan genom spårbyte. Det finns alltså vissa krav som måste vara uppfyllda för att du ska få ett arbetstillstånd trots att du fått avslag på din asylansökan. 

Ansökan om arbetstillstånd

Först och främst krävs att du uppfyller kraven för att beviljas ett arbetstillstånd. Din ansökan om arbetstillstånd ska även ha inkommit till Migrationsverket inom två veckor från det att beslutet om beslutet om din asylansökan har börjat gälla. Du ska även kunna styrka din identitet med ett giltigt och godkänt pass. 

AT-UND

Du ska även ha haft AT-UND under tiden du varit asylsökande, och AT-UND innebär alltså att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd under tiden Migrationsverket handlägger ditt asylärende. Om du som asylsökande har AT-UND har du alltså en rätt att arbeta i Sverige utan ett arbetstillstånd. Du är undantagen från kravet på arbetstillstånd om du med kan lämna godtagbara identitetshandlingar eller andra handlingar som kan klarlägga din identitet, och om din ansökan ska vara välgrundad. Du kan aldrig vara undantagen från att ha arbetstillstånd (dvs. att du har AT-UND) om du fått ett beslut om avvisning och beslutet ska genomföras omedelbart. 

Din nuvarande anställning

Det krävs att du kommer fortsätta din anställning i minst tolv månader framåt i tiden. Du måste även ha varit anställd hos en och samma arbetsgivare under de senaste fyra månaderna. I dina anställningsvillkor ska det även framgå att du, förutom att du får lön, omfattas av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepension genom din tjänst. Dessa krav måste ha varit uppfyllda under de senaste fyra månaderna av din anställning. Anställningsvillkoren för tjänsten måste även hålla samma nivå som enligt svenska kollektivavtal, eller vad som anses vara en vedertagen nivå inom branschen eller yrket i Sverige. Har du arbetat deltid ska din deltidstjänst motsvara kollektivavtalsenlig lön inom ditt yrke samt uppgå till minst 13 000 kronor i månaden (före skatt). Detta krav ska ha varit uppfyllt de senaste fyra månaderna. Notera att reglerna för arbetstillstånd inom kort kommer att ändras.

3. Hur går det till att byta från uppehållstillstånd för t.ex. studier till arbetstillstånd?

Om du redan har ett uppehållstillstånd för studier vid ett universitet eller en högskola i Sverige kan du arbeta under tiden tillståndet gäller. Vill du efter studietiden fortsätta vistas och arbeta i Sverige behöver du ha ett arbetstillstånd. 

För att få arbetstillstånd krävs att de vanliga kraven för arbetstillstånd är uppfyllda. Vill du däremot ansöka om arbetstillstånd utan att behöva lämna Sverige krävs att du har uppehållstillstånd för studier eller uppehållstillstånd för att söka arbete i Sverige. Du måste i sådant fall ansöka om arbetstillstånd innan ditt uppehållstillstånd går ut, samt att du måste ha genomfört minst 30 högskolepoäng eller en termins forskarutbildning i Sverige.

Processen inleds

Processen att söka arbetstillstånd inleds när din arbetsgivare eller uppdragsgivare har lämnat nödvändig information om din anställning till Migrationsverket. Din arbets- eller uppdragsgivare ska i samband med detta även lämna vissa uppgifter om dig, såsom namn, födelsedatum, mejladress, medborgarskap och utbildning. 

Ansökan om arbetstillstånd

Migrationsverket kommer sedan att kontakta dig via mejl och informera dig om hur du går tillväga för att ansöka om arbetstillstånd. I samband med din ansökan kommer du behöva skicka in de dokument och underlag som efterfrågas av Migrationsverket. 

Du behöver skicka in kopior av ditt pass, intyg som visar att du genomfört minst 30 högskolepoäng eller en termins forskarutbildning vid ett lärosäte i Sverige, samt ditt anställningsavtal.

Ansöka om uppehållstillstånd för familjemedlemmar

Om du söker uppehållstillstånd för en eller flera familjemedlemmar, i samband med din ansökan om arbetstillstånd, ska även viss information och underlag för samtliga familjemedlemmar bifogas och skickas in med din ansökan.

4. Vad säger utlänningslagen om spårbyte?

Den rättsliga regleringen om spårbyte och vad som krävs för att få till stånd ett spårbyte, går att hitta i 5 kap. 15 a § utlänningslagen. Bestämmelsen innebär, som ovan nämnt, ett undantag från huvudregeln om att den som vill ha uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet.

Under år 2020 kom en dom från Migrationsdomstolen avseende spårbyte (MIG 2020:05) och av domen klargörs syftet med spårbyte, men även vilka krav som ställs för att beviljas detta. Migrationsdomstolen uttalar att syftet med spårbyte är att den som etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden under asylprocessen inte ska tvingas lämna Sverige för att söka uppehållstillstånd. Detta följer även av förarbetena till bestämmelsen om spårbyte (se 5 kap. 15 a § utlänningslagen).

Innebörden av domen är att en person som inte beviljats asyl, men ändå hunnit etablera sig på den svenska arbetsmarknaden under tiden asylansökan handlagts av Migrationsverket, kan ansöka om och beviljas ett tillfälligt arbetstillstånd. Av domen kan utläsas att lagstiftaren avsett att spårbyte kan nyttjas av den som under asylprocessen etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden.

6. Kan vi på Enkla Juridik hjälpa dig med ett spårbyte till arbetstillstånd?

Vi på Enkla Juridik erbjuder migrationsrättslig rådgivning och kan hjälpa till med att utreda din situation och vad som gäller i just din situation. Vi har flera jurister som arbetar med migrationsrätt och kan hjälpa dig om du har frågor kring t.ex. spårbyte och hur du går tillväga för att ansöka om detta. Vi kan även svara på allmänna frågor om migrationsrätt och du kan enkelt kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering av ditt ärende.