Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Skattefusk – vad är det? Vad ska jag göra om jag blir misstänkt för skattebrott?

Skattefusk är ett av de vanligaste ekonomiska brotten som finns, och regleras i skattebrottslagen. Varje år anklagas både privatpersoner och företag för skattefusk på grund av felaktiga skatte- och inkomstdeklarationer, vilket kan leda till dryga påföljder. Det är emellertid inte alltid lätt att navigera skattelagstiftningen och undvika fallgropar som enkelt kan leda till att man blir misstänkt för brott. För att undvika att hamna i en sådan situation krävs att man är noggrann och deklarerar korrekt från början. Nedan följer viktig information som är nödvändig för att veta vad skattefusk är, hur du undviker att begå det samt vad du ska göra om du misstänks för brott.

Vad räknas som skattefusk?

Skattefusk är ett brott som innebär att en person eller ett företag uppsåtligen lämnar felaktiga uppgifter till Skatteverket, eller underlåter att lämna korrekta uppgifter om sina inkomster. Dessa inkorrekta uppgifter ska i sin tur leda till en förmånligare beskattning för personen eller företaget. En inkorrekt inkomstdeklaration kan exempelvis leda till att skatten blir för låg, eftersom personen har fått betalt för utfört arbete utan att betala skatt på hela inkomsten. Detta kan leda till stränga påföljder.

Vad kan skattebrott innefatta?

Skattefusk innebär kortfattat en inlämning av osanna uppgifter i skatte- eller inkomstdeklarationen, eller en underlåtenhet att lämna en korrekt deklaration, kontrolluppgift eller andra obligatoriska uppgifter till skatteverket. Detta leder till att samhället riskerar att förlora skatteintäkter, eller att personen som skattefuskar felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas skatt. 

Detsamma gäller om personen gör vinst på kapitalinkomster, såsom försäljning av aktier, utan att deklarera vinsten. Därmed kan skattefusk begås på både inkomst genom arbete samt inkomst genom kapital.

Skattefusk kan begås både av privatpersoner och av företag. Om ett företag undviker att bokföra alla sina inkomster, löner eller sociala avgifter, samt om ett företag bokför osanna kostnadsfakturor i syfte att återfå momspengar, anses företaget ha begått brott. Det innebär bland annat att svartarbete räknas som skattefusk.

Om brottet anses vara grovt, räknas det som grovt skattebrott. Brottet anses vara grovt om brottet avser stora summor pengar, om falska handlingar eller bokföring används, om brottet begås systematiskt samt om brottet är särskilt farligt.

Kan skattefusk vara omedvetet?

Skattefusk förutsätter uppsåt, vilket innebär att överträdelsen måste begås medvetet. Om du exempelvis råkar lämna in en felaktig skattedeklaration omedvetet, räknas inte det som skattefusk. Om en uppgift lämnas omedvetet till Skatteverket, räknas det istället som en oriktig uppgift. Detta kan leda till ett skattetillägg, men i vissa fall kan det leda till att man blir anmäld för skattebrott. För mer information, se vår informativa text om självrättelse av inkomstdeklaration.

Vad är konsekvenserna vid skattebrott?

Konsekvenserna för skattebrott kan variera beroende på graden av brottet. Skattebrott är indelat i tre olika grader: ringa skattebrott, skattebrott av normalgraden samt grovt skattebrott. Bedömningen görs utifrån beloppet det handlar om. Ringa skattebrott kan leda till böter. Skattebrott av normalgraden kan leda till fängelse under högst två år. Grovt skattebrott kan däremot leda till fängelse i minst sex månader och högst sex år.

Kan jag anmäla skattefusk om jag ser det?

Om du misstänker att någon person eller ett företag har begått skattebrott, kan du vända dig till Skatteverket. Du kan lämna ett tips anonymt till skatteverket. Om du däremot anger ditt namn, kan den anmälda ta del av det, samt andra uppgifter som går att knyta till dig i den mån du har angivit dem i anmälan. Observera att den som anmäls kan misstänka vem som är anmälare baserat på vilka uppgifter anmälaren har haft kännedom om. 

Vad kan jag göra om jag har begått skattefusk?

Det beror på omständigheterna kring skattefusket, summan som brottet gäller samt varaktigheten av brottet. Om du misstänker att du har lämnat in oriktiga uppgifter till Skatteverket, bör du omedelbart kontakta myndigheten och be om att få göra en självrättelse. Därmed minskar risken för att du ska bli misstänkt för brott. Om du däremot är misstänkt för kriminellt agerande men i själva verket har lämnat in en oriktig uppgift omedvetet, bör du kunna styrka detta, alternativt ta kontakt med en jurist.

Hur undviker man att begå skattebrott? 

Det bästa sättet att undvika att begå skattefusk är att alltid försäkra dig om att du lämnar in korrekta deklarationer till Skatteverket.

Om du är osäker på något bör du kontakta oss för att tala med en skattejurist. 

Vad är skillnaden mellan skattefusk och skatteplanering?

Skattefusk är ett brott som innebär att man medvetet lämnar in felaktig skatte- eller inkomstdeklaration, eller att man låter bli att lämna en sådan deklaration. Skatteplanering innebär däremot att du vidtar olika åtgärder för att minska din eller företagets skatt. Skatteplanering behöver därmed inte vara brottsligt, utan kan utgöra lagliga åtgärder i syfte att betala mindre skatt. Det kan även handla om att senarelägga en viss inkomstskatt eller socialavgift. Dessvärre kan skatteplanering i vissa fall misstas för skattefusk, även om dessa inte nödvändigtvis behöver vara samma sak.

Kan Enkla Juridik hjälpa mig om Skatteverket felaktigt anklagar mig för skattefusk?

Har du felaktigt blivit anklagad för skattefusk? Då kan du vända dig till oss! På Enkla Juridik bistår med jurister med mångårig erfarenhet inom skatterättsliga frågor. Den inledande utvärderingen är alltid kostnadsfri, och vi debiterar därefter med fasta priser.