Klicka här för förutsättningslös kontakt!

När kan du få skadestånd för felaktig uppsägning eller avskedande?

En anställd kan bli uppsagd eller avskedad på grund av olika anledningar. Det kan röra sig om en arbetsbrist som drabbar verksamheten i stort, eller om orsaker som är hänförliga till den enskilde anställda. Alldeles oavsett orsak måste en uppsägning ske på ett lagenligt sätt. Det finns tydliga lagregler och regler i kollektivavtal som reglerar godtagbara grunder för uppsägning och avskedande, samt hur en uppsägning eller ett avskedande ska gå till.

Om en arbetsgivare inte förhåller sig till dessa lagregler kan uppsägningen eller avskedandet bli ogiltigförklarat och dessutom kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig. Du som anställd kan alltså erhålla skadestånd om du har blivit uppsagd eller avskedad på felaktiga eller otillräckliga grunder. Om du misstänker att så är fallet är det därför klokt att kontakta en jurist för en utvärdering av din situation och eventuell hjälp med att framställa skadeståndsanspråk.

I nedantext förklarar vi när du kan vara berättigad till skadestånd vid uppsägning och/eller avskedande.

Olika typer av skadestånd

Skadestånd utgår enligt lagen om anställningsskydd (”LAS”) såsom både ekonomiskt och allmänt. Vad som skiljer dessa två skadeståndsformerna åt förklaras härnäst. Gemensamt för både dessa skadeståndsformer är dock att de syftar till att kompensera arbetstagaren för förlust och kränkning.

Typ 1: Ekonomiskt skadestånd

Det kan förekomma att arbetsgivaren håller inne lön eller andra ersättningar som egentligen borde betalas ut till den anställde. I sådana situationer drabbas arbetstagaren av en ekonomisk skada genom att gå miste om lön och ersättningar, utan att det finns laglig grund för det. I avsaknad av lagliga skäl kan arbetsgivaren bli skyldig att erlägga skadestånd som motsvarar den felaktigt innehållna lönen och/eller ersättningarna, s.k. ekonomiskt skadestånd.

Typ 2: Allmänt skadestånd

Utöver ekonomiskt skadestånd, ger uppsägning på felaktiga eller olagliga grunder arbetstagaren rätt till s.k. allmänt skadestånd. Allmänt skadestånd utgör ideellt skadestånd ”för den kränkning som lagbrottet innebär”. Sådant skadestånd utgår alltså för att kompensera den kränkningen som den olagliga uppsägningen innebar för arbetstagaren.

Detta gäller vid uppsägning:

När är uppsägning pga. arbetsbrist felaktig?

När en verksamhet drabbas av arbetsbrist kan arbetsgivaren säga upp anställda. En arbetsbrist kan vara för handen vid såväl brist på likviditet eller arbetsuppgifter som vid olika verksamhetsförändringar. Du kan läsa mer på arbetsbrist som uppsägningsgrund här.

Felaktig uppsägning på grund av arbetsbrist kan aktualiseras om det rent faktiskt inte råder en riktig arbetsbrist i verksamheten och arbetsgivaren falskt hävdar arbetsbrist för att kunna säga upp anställda. Om arbetsgivaren egentligen vill säga upp en anställd på grund av personliga skäl så får denne inte skylla på arbetsbrist. Sådan falsk angivelse av grunden för uppsägning ger dig som arbetstagare rätt till skadestånd. 

Felaktig uppsägning på grund av brist kan vidare föreligga om arbetsgivaren inte iakttar lagreglerna beträffande omplacering och turordning, vilka gäller vid arbetsbrist. En arbetsgivare måste nämligen utreda möjligheterna till att omplacera arbetstagare till annan tjänst i bolaget. Om så inte kan ske måste vissa turordningsregler följas vid uppsägningen. Utgångpunkten enligt LAS är ”sist in, först ut”. Att säga upp anställda i strid med dessa regler kan således berättiga den anställde till skadestånd.

Uppsägning av personliga skäl – när är den felaktig?

Uppsägning kan vara lagenlig om det finns vissa personliga skäl från arbetstagarens sida såsom onykterhet, misskötsamhet m.m. Du kan läsa mer om de olika grunderna för uppsägning på personliga skäl här.

Felaktig uppsägning på grund av personliga skäl kan föreligga om det påstådda skälet över huvud taget inte föreligger, eller om det inte är tillräckligt allvarligt. Inte varje misskötsamhet från arbetstagarens sida ger saklig anledning till uppsägning. Dessutom måste arbetstagaren ha fått möjlighet att förändra det beteende som föranleder uppsägningen. Innan en uppsägning sker måste arbetsgivaren, liksom vid uppsägning på grund av arbetsbrist, utreda möjligheterna till att omplacera arbetstagaren till annan tjänst i bolaget. Om det brister i någon av nämnda delar, kan uppsägningen anses vara oskälig.

Eftersom denna uppsägningsgrund hänför sig till arbetstagarens person måste en rad omständigheter tas i beaktade innan arbetsgivaren får säga upp arbetstagaren. Bland annat måste bedömningen innefatta arbetstagarens fortsatta lämplighet som anställd trots det personliga skälet, varvid hänsyn till arbetstagarens arbetsuppgifter, ansvar och dylikt. Ju högre ställning arbetstagaren har desto högre krav kan ställas på denne. Har sådana bedömningar inte gjorts, kan uppsägningen vara oskälig. I sådant fall kan du som arbetstagare ha rätt till skadestånd.

Det är viktigt att du som har blivit uppsagd på grund av personliga skäl får fullständig information om när den uppsägningsgrundande händelsen eller beteende inträffade. Den uppsägningsgrundade orsaken, eller någon av dessa orsaker, måste nämligen ha inträffat under de senaste två månaderna (utom i vissa särskilda fall). Om mer än två månader har förflutit utan att arbetsgivaren underrättar dig om uppsägningen, kan du i regel inte sägas upp på denna grund. Om arbetsgivaren ändå säger upp dig kan du därför ha rätt till skadestånd.

Detta gäller vid avskedande (misskötsel):

Att avskeda en arbetstagare innebär att arbetstagaren sägs upp med omedelbar verkan, det vill säga utan en uppsägningstid. Avskedande är därför en väldigt allvarlig åtgärd som bara kan tilltas i särskilda fall. Du kan läsa mer om avskedande här.

Avskedande som sker på otillräckliga grunder berättigar arbetstagaren till skadestånd. Det kan röra sig om skäl som i och för sig berättigar till uppsägning, men inte till avskedande, såsom exempelvis misskötsamhet som är tillräcklig för uppsägning på personliga skäl men som inte är tillräcklig för avskedande.

Om det föreligger en grund för avskedande så behöver arbetsgivaren normalt inte omplacera arbetstagaren. Avskedande får däremot inte ske om det har gått över två månader sedan den orsak som är grunden till avskedandet har inträffat. Avskedande i strid med denna frist kan därför berättiga till skadestånd.

När rätt till skadestånd kan föreligga vid avskedande måste bedömas i det enskilda fallet. Då avskedande är en allvarlig åtgärd är det dock klokt att konsultera med en jurist för att undersöka möjligheterna till skadestånd.

Hur stort kan skadeståndet vara?

Det ekonomiska skadeståndet syftar till att återställa den ekonomiska skadan som arbetstagaren har lidit till följd av den ogiltiga uppsägningen eller avskedandet. Detta kan exempelvis utgöra utebliven lön eller semesterersättning, varför summan beror på den ekonomiska förlust som har uppstått i det enskilda fallet. 

Exempel: Pelle blir avskedad av ogiltiga skäl. På grund av avskedandet mister Pelle fyra månadslöner à 50.000 kr netto, dvs sammanlagt 200.000 kr. Pelle överklagar avskedandet, som blir ogiltigförklarat. Till följd av detta får Pelle ett ekonomiskt skadestånd på 200.000 kr, vilket motsvarar den ekonomiska skada han har lidit.

Vad gäller det allmänna skadeståndet, som är avsedd att kompensera för kränkningen som den felaktiga uppsägningen innebar, gäller andra riktlinjer. I nya LAS (som trädde i kraft den 1 oktober 2022) förtydligas att det allmänna skadeståndet ska vara på en sådan nivå att syftet är att motverka ogiltiga uppsägningar och avskedanden. 

Bedömningen av hur stort skadeståndet blir kommer att utgå från ny rättspraxis från domstolarna. Utifrån tidigare praxis har skadeståndsbeloppen varierat. Uppskattningsvis har det allmänna skadeståndet för en ogiltig uppsägning legat runt 80.000 kr, samt 125.000 kr för ett ogiltigt avskedande. Ny domstolspraxis förväntas höja dessa belopp framöver.

Exempel: Pelle har fått ett ekonomiskt skadestånd på 200.000 kr i exemplet ovan till följd av den ekonomiska skada han har lidit på grund av det ogiltiga avskedandet. Utöver detta får Pelle även ett allmänt skadestånd på 125.000 kr. Sammanlagt får Pelle 325.000 kr i ekonomiskt och allmänt skadestånd.

Observera att du kan yrka på allmänt och ekonomiskt skadestånd även om uppsägningen eller avskedandet inte blir ogiltigförklarat.

När kan du framställa ett skadeståndsanspråk för felaktig uppsägning eller avskedande?

Så snart det konstateras att din arbetsgivare har sagt upp eller avskedat dig med hänvisning till felaktiga/otillräckliga skäl kan du framställa ett skadeståndsanspråk mot din arbetsgivare. Detta måste dock ske inom fyra månader, i regel beräknat från uppsägnings-eller avskedandetillfället. Om du inte framställer ett skadeståndsanspråk inom fyra månader anses skadeståndsrätten vara preskriberad. Det är därför väldigt viktigt att du agerar snabbt.

Kan Enkla Juridik hjälpa mig?

Ja. Kontakta oss nu för en kostnadsfri utvärdering av ditt case. Vår arbetsrättsjurist har bred erfarenhet och kan bistå dig med en juridisk utvärdering av dina möjligheter till skadestånd. Vi erbjuder dessutom fasta priser, vilket möjliggör för dig att på förhand veta vad tjänsten kan komma att kosta.