Klicka här för förutsättningslös kontakt!

7 viktiga saker att tänka på vid samägande av bostadsrätter

Där samäganderätt råder – råder ibland konflikt. Det välkända ordspråket om att soppan blir sämre ju fler kockar som är inblandade illustrerar de problem som ofta uppstår när flera personer delar på äganderätten till viss egendom. När egendomen dessutom är en bostadsrätt blir risken för konflikter än mer påfallande. 

Samäganderätt behöver dock inte vara problematiskt. Det finns flera fördelar med att du tillsammans med andra äger en bostadsrätt. Underhåll av bostaden förenklas. Du kan dela på ett boende av ekonomiska skäl. Vad ska du då tänka vid samägande av en bostadsrätt? Nedan finns de 7 viktigaste sakerna.

1. Endast makar och sambor har laglig rätt att samäga en bostadsrätt

För det första bör du tänka på att endast makar och sambor har en laglig rätt till att samäga bostadsrätter. Är man inte make eller sambo kan en bostadsrättsförening förhindra att man delar medlemskap i föreningen. De flesta föreningar godkänner dock att man delar medlemskapet.

2. Ett samäganderättsavtal ger trygghet

Något mer du bör tänka på är att det alltid är bra att skriva ett samäganderättsavtal. Eftersom den lag som reglerar samäganderätten är dispositiv kan man genom ett eget avtal anpassa reglerna utefter den egna situationen. Att lagen också är väldigt gammal ökar risken för konflikter på grund av tolkningssvårigheter. Därav uppstår ännu mer incitament till att själv utforma tydliga regler. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna med att skriva ett samäganderättsavtal. Tydlighet är den främsta ingrediensen i förhindrandet av konflikter.

3. En bostadsrätt ger en röst i BRF:en

För det tredje bör du uppmärksamma att de som samäger en bostadsrätt endast har en röst vid föreningsstämman. Rösterna baseras på antalet bostadsrätter, och inte antalet bostadsrättsägare. Det är viktigt att man har diskuterat igenom hur man ska lösa de eventuella konflikter som kan uppstå i en bostadsrättsförening. Det är väldigt svårt att förutse vad olika personer kommer tycka och tänka kring de frågor som röstas om vid stämmorna. Därför ska man ha en bra konfliktlösningsmekanism att använda sig av. Denna kan skrivas in in i samäganderättsavtalet. Konsekvensen av att inte kunna komma överens är tyvärr att samtliga får avstå från att rösta på föreningsstämman.

4. Begränsade befogenheter att sälja och pantsätta bostadsrätten

En annan sak att ta fasta på är att en ensam delägare inte får rättsligt förfoga över bostadsrätten utan godkännande från de övriga delägarna. Att sälja och pantsätta bostadsrätten själv är därför inte tillåtet när man delar på äganderätt. Möjligheten finns dock att skriva in i ett samäganderättsavtal att en av ägarna tilldelas särskild befogenhet. Den särskilda befogenheten kan innebära att en person ges rätt till att rättsligt förfoga över bostadsrätten å de andras räkning. En särskild befogenhet kan därför vara väldigt praktisk när ägarna samarbetar bra och en av dem är mer engagerad i ägandet av bostadsrätten än de andra.

5. Solidariskt betalningsansvar

Ännu ett förhållande som är viktigt för dig att uppmärksamma rör det så kallade solidariska betalningsansvaret. Att vara ägare innebär inte att man endast har rättigheter rörande ens egendom, utan även skyldigheter rörande denna. Alla ägare kan därför bli skyldiga att betala hela avgiften själva vid förfallotidpunkten. Den ägare som stått för hela betalningen kan sedan begära att de andra betalar sin del. Utåt sett står varje delägare därför för helheten.

6. God man när samägandet av bostadsrätten inte fungerar väl

Sist men inte minst kan det uppmärksammas att en god man kan anlitas på förordnande av domstol då samägandet inte fungerar som det ska. Den gode mannen får i uppgift att bestämma hur bostadsrätten ska tas om hand. Ett samäganderättsavtal som tydligt beskriver vilka rättigheter och skyldigheter parterna har kan förhindra att man överhuvudtaget bör ta in en tredje person för att balansera ut konflikter. Låt det inte gå så långt – skriv ett bra samäganderättsavtal!

7. Anlita en jurist om du är osäker

Om du är osäker på hur du ska skriva samäganderättsavtalet rekommenderar vi att du tar hjälp av en av våra jurister. Vi jobbar alltid till fast pris och utvärderar er situation alltid kostnadsfritt.