Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Sälja enskild firma – hur? Läs alternativen.

1. Hur kan man överlåta en enskild firma?

En enskild firma är inte en egen juridisk person. Detta innebär att bolaget inte har egen rättskapacitet och är således bundna till bolagsägaren såväl civilrättsligt som skatterättsligt. Detta leder till att det inte finns några andelar/aktier en köpare kan överta. I praktiken innebär detta att säljaren behöver avyttra tillgångarna i bolaget för att kunna överlåta sin enskilda firma, detta kallas vanligtvis en inkråmsöverlåtelse. Ett sådant upplägg kan skilja sig åt och beroende på syftet med överlåtelsen kan uppläggen variera. 

Innebörden av en inkråmsöverlåtelse är att köparen förvärvar själva verksamheten som finns i den enskilda firman. Detta görs genom att de materiella tillgångarna som exempelvis varulager och maskiner, samt immateriella tillgångar som exempelvis varumärket säljs. Betalningen för tillgångarna kan ske genom kontanta medel, övertagande av skulder och andra förpliktelser eller andelar i annat bolag. I samband med detta kvarstår bolaget som ett skal utan innehåll och organisationsnumret kvarstår i firman. 

Gåvor i detta sammanhang är tillåtna och får samma civilrättsliga innebörd som om inkråmet hade överlämnats mot ersättning. Denna typ av överlåtelse är förekommande vid så kallade generationsskiften. Situationer som omfattas av generationsskiften är vanligtvis gåvor, arv samt testamenten. Om gåvomottagaren eller arvtagaren övertar skulder eller andra förpliktelser i den enskilda firman kommer detta anses vara en ersättning för de övertagna tillgångarna. Så länge summan understiger marknadsvärdet betraktas det vanligtvis ändå vara en form av gåva.  

2. När är det bäst att sälja, ge bort eller avveckla?

Försäljning av en enskild firma är lämplig om avsikten är att någon annan person ska fortsätta att bedriva samma verksamhet. Oftast utgår en ersättning för att överta bolagets tillgångar och motsvarar i förekommande fall marknadsvärdet. Ombildning är ett annat skäl att “sälja”, det vill säga överlåta verksamheten till ett annat bolag. Oftast äger man själv det köpande bolaget också. Exempelvis när man vill omvandla verksamheten från en enskild firma till aktiebolag. I dessa sammanhang är det inte ovanligt att skulderna och övriga förpliktelser också överförs till aktiebolaget. Detta övertagandet av skulder kommer betraktas som en ersättning/betalning rent skattemässigt. 

Överlåtelse genom gåva är lämplig om du som säljare inte har för avsikt att fortsätta driva din verksamhet men önskar att någon annan ska fortsätta bedriva den. Vanligtvis kan det röra sig om ett barn eller en annan familjemedlem. Detta kallas också för ett generationsskifte. Kom ihåg att du måste överlämna den enskilda firman utan att få någonting tillbaka. Du som ger bort din enskilda firma måste ha en gåvoavsikt med överlåtelsen. Överlåtelsen behöver ske frivilligt. Om mottagaren skulle ta över skulderna i bolaget kommer detta anses vara en ersättning eller motprestation för att motta den enskilda firman.

Så länge de övertagna lånen (ersättningen för firman) understiger marknadsvärdet är det vanligtvis fortfarande frågan om en gåva. Gränsdragningen mellan en underprisöverlåtelse och gåva kan ibland vara svår att avgöra på egen hand, varför vi rekommenderar att konsultera med en av våra skattejurister. 

Avveckling av en enskild firma är lämplig om man ångrat sig eller inser att man inte vill driva denna verksamhet längre. Som ett steg i ombildningsprocessen till exempelvis ett aktiebolag kommer en avveckling av den enskilda firman behöva ske. När bolaget ska avvecklas sker vanligtvis en försäljning av tillgångarna eller så gör ägaren egna uttag. 

3. Vad ska jag tänka på när jag säljer inkråmet?

En försäljning av inkråmet i din enskilda firma är i grunden en vanlig försäljning av tillgångar. Det är omständigheterna runt affären som kan föranleda olika effekter för bolagets skattekostnader. Exempelvis har köpeskillingen, antalet tillgångar och avsikten betydelse för de skattemässiga effekterna. 

Köpeskillingen

Priset för tillgångarna i den enskilda firman kan vara viktig att bedöma i förväg. Ett högt pris, som motsvarar eller överstiger marknadsvärdet, leder ofta till ett högt beskattningsunderlag och således en hög beskattning. Ett pris som understiger marknadsvärdet kan vara föremål för uttagsbeskattning om kraven för en underprisöverlåtelse inte uppfylls. 

Antalet tillgångar

Om du inte överlåter en hel verksamhet, verksamhetsgren eller en ideell andel, föreligger det risk för att överlåtelsen inte uppfyller kravet för att betraktas som en underprisöverlåtelse. Effekten av att överlåta för få tillgångar är att du blir uttagsbeskattad. 

Huvudregeln för att avgöra om du överlåter tillräckligt många tillgångar är ifall tillgångarna kan brukas självständigt och ändamålsenligt när de är frånskilda från verksamheten. Om du önskar hjälp med att göra denna bedömning är du mer än välkommen att kontakta en av våra skattejurister

Avsikten

Slutligen behöver du ta ställning till vad din avsikt med överlåtelsen är. Om din avsikt exempelvis är att ge bort verksamheten för att en närstående ska fortsätta bedriva verksamheten finns det skäl att överväga att överlåta den enskilda firman som en gåva. 

4. Hur går det till att sälja en enskild firma steg för steg?

  1. Det första steget för att sälja inkråmet i din enskilda firma är att hitta en köpare. Oavsett om det är en närstående, konkurrent eller en tredje person är det viktigt att ni är överens om en hel del saker. Vi rekommenderar framförallt att ni ska ta ställning till köpeskillingen, antalet tillgångar och avsikten.
  2. När du har hittat en köpare som är villig att köpa tillgångarna i din enskilda firma och ni har funnit en överenskommelse är det lämpligt att diskutera finansieringen av affären. Vi föreslår att ni exempelvis ska ta ställning till huruvida mottagaren ska överta den enskilda firmans skulder som en del av betalningen.
  3. Därefter är det lämpligt att upprätta ett avtal som reglerar överlåtelsen. Det vill säga ett juridiskt bindande avtal som gör gällande den överenskommelse som ni har träffat. Detta steg är en varm rekommendation i syfte att undvika framtida konflikter och tvister i samband med försäljningen. Därutöver underlättar ett sådant avtal i sådana situationer där motparten inte fullföljer sina förpliktelser. Exempelvis om köparen inte erlägger betalningen eller om säljaren inte överlåter de avsedda tillgångarna.
  4. Genomför transaktionen.
  5. Avveckla din enskilda firma. Detta innebär att du ska avregistrera firman. Detta kan du göra hos Bolagsverket. Om du har varit godkänd för F-skatt ska även detta återkallas. Detsamma gäller för arbetsgivarregistrering, kassaregister och momsregistrering. 
  6. Bokför din försäljning av din enskilda firma. Tänk bland annat på att redovisa ditt resultat, räntefördelning, egenavgifter/särskild löneskatt och eventuella underskott. 

5. Hur avvecklar man en enskild firma i samband med dödsfall?

Avveckling av en enskild firma ska hanteras av den avlidnes dödsbo. Dödsbodelägarna behöver således skriva under anmälan om avregistrering hos Bolagsverket. I samband med detta behöver bouppteckningen inte bifogas. Om det istället finns en boutredningsman ska denne signera anmälan om avregistrering istället för dödsbodelägarna.  

6. Vad är de skattemässiga konsekvenserna?

Skatt vid försäljning till marknadsvärdet

Om ersättningen för bolagets tillgångar sker till en summa som motsvarar marknadsvärdet eller mer (tex. goodwill) så kommer beskattningen av överlåtelsen att ske i enlighet med reglerna för “vanliga” vinster.

Skatt vid försäljning under marknadsvärdet – underprisöverlåtelser

Försäljningar som sker mot en summa som understiger marknadsvärdet och det inte finns några affärsmässiga motiveringar till den låga ersättningen är det troligt att uttagsbeskattning kommer att ske. Detta innebär att skattekonsekvensen är att det kommer att betraktas som om försäljningen skett till ett pris motsvarande marknadsmässigt värde trots att sådan ersättning inte mottagits i praktiken. 

Det vanligaste undantaget från uttagsbeskattningen är de så kallade underprisöverlåtelserna. Under förutsättningen att samtliga krav är uppfyllda kan uttagsbeskattningen undgås. Typiskt sett brukar ombildningar till annan bolagsform uppfylla samtliga krav.

Skatt vid gåvor, arv och testamenten 

När ett företag byter ägare till följd av en gåva, arv eller genom testamente brukar detta inte föranleda några skattekostnader. Mottagaren av den enskilda firman tar generellt sett över de skattemässiga värdena av exempelvis periodiseringsfonder och sparade räntefördelningar. 

7. Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig?

Oavsett om du önskar hjälp att avgöra om du uppfyller kraven för en underprisöverlåtelse eller önskar hjälp med att upprätta ett överlåtelseavtal är du varmt välkommen att kontakta våra jurister. Vi erbjuder en kostnadsfri utvärdering av rättsläget där vi framför våra synpunkter och presenterar ett kostnadsförslag för att utföra den avsedda tjänsten. 

Välkommen till oss på Enkla Juridik!