Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Preskription och preskriptionsavbrott

Om man som privatperson eller företagare har en fordran (det vill säga ett anspråk på betalning) på någon är det viktigt att känna till reglerna om preskription och
preskriptionsavbrott. Bristande kunskap om preskriptionsreglerna kan i värsta fall leda till att fordran blir värdelös till följd av preskription. I denna text redogör vi översiktligt för det civilrättsliga regelverket kring preskription och preskriptionsavbrott och under vilka omständigheter en fordran kan göras gällande trots att preskription har uppstått.

1. Vad är preskription?

Inom civilrätten innebär preskription att en borgenär (en privatperson eller ett företag som har en fordran på någon) förlorar rätten att kräva betalt av en gäldenär (den privatperson eller det företag som har en skuld). Preskription uppstår en viss tid efter att en fordran uppstått. För att undvika att skulden preskriberas måste borgenären ombesörja ett så kallat preskriptionsavbrott. Innebörden av preskriptionsavbrott, som förklaras närmare nedan, är att en ny preskriptionstid börjar löpa.

Regler om preskription återfinns i preskriptionslagen. Bestämmelserna i lagen är av tvingande karaktär, vilket innebär att det inte är möjligt att ingå avtal om att det inte ska finnas någon preskriptionstid eller att preskriptionsavbrott ska ske på något annat sätt än vad som föreskrivs i lagen.

2. Hur lång är preskriptionstiden?

Preskriptionstiden skiljer sig åt beroende på vilken relation som borgenären och gäldenären har till varandra. Om båda parter är privatpersoner eller näringsidkare gäller en preskriptionstid på tio år. Om en privatperson lånat ut pengar till en annan privatperson preskriberas således skulden tio år efter transaktionstidpunkten om borgenären inte ordnat med preskriptionsavbrott.

I de fall borgenären är en näringsidkare och gäldenären en konsument är preskriptionstiden endast tre år. En förutsättning för att denna kortare preskriptionstid ska gälla är dock att fordran grundar sig i att näringsidkaren tillhandahållit konsumenten en vara eller en tjänst (exempelvis att näringsidkaren utfört renoveringsarbete i konsumentens bostad). Detsamma gäller gentemot den som eventuellt gått i borgen för betalningen av en sådan skuld. Om konsumenten lånat pengar av en bank är preskriptionstiden dock tio år.

3. Vad är preskriptionsavbrott?

Preskriptionsavbrott, som kan ske på olika vis, innebär att preskriptionstiden börjar löpa på nytt. Den vanligaste formen av preskriptionsavbrott är att gäldenären erkänner fordringens existens genom att betala ränta och/eller amortering. Preskriptionsavbrott kan också ske genom att borgenären skickar en påminnelse om skuldens existens till gäldenären eller att borgenären åberopar sin fordran inom ramen för en rättsprocess, konkurs eller företagsrekonstruktion.

Under förutsättning att preskriptionsavbrott skett påbörjas en ny preskriptionstid på antingen tio år eller tre år (beroende på parternas rättsliga relation). Om preskriptionen avbrutits till följd av att borgenären inlett en rättsprocess mot gäldenären börjar den nya preskriptionstiden löpa från den dag som beslut eller dom i saken meddelats.

Om preskriptionsavbrott sker finns det ingen bortre gräns för hur länge en fordran kan existera. Med andra ord är det fullt möjligt att, om reglerna för preskriptionsavbrott följts, kräva betalning för en fordran som uppstod för flera decennier sedan. Ett välkänt, och underhållande, exempel på en sådan fordran är det krav som Sverige har på Nordkorea till följd av att Sverige på 70-talet exporterade, bland annat, bilar till Nordkorea som aldrig betalades. Till dags dato fortsätter Sverige att två gånger per år påminna Nordkorea om att betala.

4. Finns det några möjligheter att få betalt trots att fordringen preskriberats?

Ja, under vissa omständigheter är det möjligt att få betalt trots att en fordran har preskriberats. Om borgenären har en skuld till gäldenären (det vill säga att båda parter har krav mot varandra) kan den preskriberade fordran kvittas mot gäldenärens fordran. För att detta ska kunna ske måste fordringarna vara av en sådan karaktär att de enligt lag får kvittas mot varandra. Vidare måste båda fordringarna ha existerat innan någon av dem preskriberades.

Att en fordran preskriberats innebär heller ingen hinder mot att få betalt om det finns egendom som lämnat som säkerhet för skulden. Med andra ord kan en borgenär som fått en pant (exempelvis en bostadsrätt) som säkerhet för sin fordran alltid kräva betalt genom att panten avyttras.

5. Vad kan Enkla Juridik hjälpa till med?

Om du har frågor kring preskription är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Enkla Juridik. Hos oss finns ett flertal jurister med gedigen erfarenhet och kompetens av fordringsrättsliga frågor och indrivning. Den inledande kontakten är alltid kostnadsfri och vi tar aldrig betalt utan att först presentera en offert som kunden uttryckligen accepterat. Skicka in ditt ärende med hjälp av kontaktformuläret nedan eller ring 020-89 95 96.

Denna text uppdaterades senast 2023-06-07. Hänsyn har tagits till lagstiftning och praxis som var gällande detta datum.