Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Dina rättigheter när hantverkarens faktura är oskäligt hög

Vid renoveringsarbeten är skillnaden mellan konsumentens och hantverkarens kunskaper ofta avgrundsdjup. Ibland leder detta till att hantverkare fakturerar oskäligt höga fakturor. För en konsument kan det i praktiken vara omöjligt att avgöra om det antal timmar som hantverkaren fakturerat faktiskt är korrekt. Lyckligtvis har Högsta domstolen kommit fram till att det är hantverkarens ansvar att bevisa att tidsredovisningen är skälig. Detta är ett positivt utfall för dig som drabbats av en oskäligt hög faktura från hantverkare. Vi från Enkla Juridik hjälper dig gärna med ditt fall. Vi bjuder på en kostnadsfri utvärdering.

Vad säger lagen om hantverkarens tidredovisning?

När en konsument och en hantverkare ingått ett avtal är det ganska vanligt att det totala priset för tjänsten, exempelvis en badrumsrenovering, inte blivit specificerat. Istället brukar det stå att tjänsten ska utföras ”på löpande räkning” eller en liknande formulering. I en sådan situation fakturerar hantverkaren konsumenten det antal timmar som denne lagt ned, vilket förhoppningsvis överensstämmer med sanningen.

Om konsumenten tycker att det löpande priset är för högt, och inte lyckas komma överens med hantverkaren, får vägledning kring vad som är korrekt rent juridiskt hämtas i 36 § konsumenttjänstlagen. Enligt detta lagrum ska konsumenten betala vad som är ”skäligt”, bland annat med hänsyn till tjänstens ”art” och ”omfattning”. Översatt till begriplig svenska innebär det att konsumenten inte behöver betala för fler antal timmar än vad som är rimligt med tanke på arbetets storlek.

Ett tänkbart exempel på detta är att hantverkaren fakturerat konsumenten för 200 timmars arbete. Konsumenten anser att hantverkaren varit lite slö, eller kanske inte alls varit på plats, och att det bara är skäligt att betala för 100 timmars arbete. Om tvisten hamnar i domstol är det hantverkarens ansvar att bevisa att det varit rimligt med en faktura på 200 timmar.

Exempel från rättsväsendet

I NJA 2016 s. 1011 (NJA är en årlig sammanställning av Högsta domstolens vägledande avgöranden) bestämde Högsta domstolen att det är en näringsidkares uppgift att bevisa att ett begärt pris är skäligt. Med andra ord har näringsidkaren ”bevisbördan” för att det pris som begärts stämmer överens med konsumenttjänstlagen.

Bakgrunden till målet var att en privatperson anlitat ett hantverksföretag för att utföra diverse arbeten på ett hus. Inget fast pris avtalades och företaget fakturerade 500 timmars jobb. Konsumenten ansåg dock att hantverkarna inte varit i huset mer än 250 timmar och vägrade betala för allt därutöver.

När målet väl nått Högsta domstolen konstaterades att det är hantverkarens uppgift att bevisa att det är skäligt att ta betalt för ett visst antal timmar. Detta kan göras med hjälp av en exempelvis en tidsredovisning (vilket hantverkaren också är skyldig att upprätta). En sådan redovisning måste dock ha en viss detaljrikedom, det räcker alltså inte bara med att skriva ned ett antal timmar.

I det aktuella fallet ansåg Högsta domstolen att företaget, vars timredovisning var ganska dålig, misslyckats med att bevisa att hantverkarna faktiskt varit på plats 500 timmar. Högsta domstolen beslutade att konsumenten bara var skyldig att betala för de 250 timmar som  den godtagit.

Vad betyder detta för dig som drabbats av en oskäligt hög faktura från hantverkare?

Om du känner att en hantverkare fakturerat dig för timmar som är svårt att koppla till något verkligt arbete är det värt att påminna sig om vad Högsta domstolen sagt om bevisbördan för prisets skälighet. Lyckas inte din hantverkare presentera ett ordentligt underlag på vilket arbete som utförts under de aktuella timmarna, har du goda möjligheter att pruta på prislappen.

Det bästa är naturligtvis att lösa tvisten med en kompromiss. Funkar inte det, och hantverkaren insisterar på att få full betalning, är du varmt välkommen att ta kontakt med Enkla Juridik. Vi utvärderar situationen kostnadsfritt och tar alltid betalt genom ett fast pris eller provision.