Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Nya regler för arbetstillstånd i Sverige (2024)

I mitten av 2022 började nya regler för svenska arbetstillstånd att gälla. Dessa förändringar i lagen påverkar såväl dig som planerar att ansöka om arbetstillstånd som för dig som redan skickat in din ansökan och väntar på ett beslut i dagsläget. 

Det främsta syftet med de nya bestämmelserna är att förhindra att personer med arbetstillstånd blir utnyttjade av sin arbetsgivare. Vad de nya bestämmelserna dessutom syftar till är att göra Sverige mer attraktivt för internationell kompetens att komma hit och arbeta. 

Vilka är de nya reglerna för arbetstillstånd?

Tillhandahålla anställningsavtal

En nytillkommen bestämmelse är att den som söker ett arbetstillstånd i Sverige behöver numera tillhandahålla ett anställningsavtal innan beslut kan fattas i frågan. Detta anställningsavtal behöver vara underskrivet av såväl dig som arbetstagare som din arbetsgivare. Skulle ditt anställningsavtal vara skrivet på något annat språk än svenska eller engelska så behöver detta översättas till svenska eller engelska. Anställningsvillkoren måste vara på minst samma nivå som det finns i svenska kollektivavtal. Kan detta inte uppnås är det istället avtalsvillkor som är brukligt inom yrket eller specifikt för den branschen som erfordras. Vidare behöver lönen vara på minst samma nivå som det finns i svenska kollektivavtal. Kan detta inte uppnås är det istället en lön som är bruklig inom yrket eller specifikt för den branschen som krävs för att det ska vara uppfyllt. Vad det gäller beloppet, behöver lönen uppgå till minst 27 360 kronor i månaden före skatt för att försörjningskravet ska anses uppfyllt (detta gäller från och med den 1 november 2023). Anledningen till detta är att anställningen ska kunna möjliggöra självständig försörjning av den sökande. Därutöver ska en kopia på anställningsavtalet i original bifogas i ansökningen för att uppfylla kravet om anställningsavtal.  

Ditt anställningsavtal behöver innehålla bland annat dessa uppgifter:

 • arbetstagarens namn och adress
 • arbetsgivarens namn och adress
 • information om arbetsplatsen
 • kort beskrivning av arbetsuppgifter och titel
 • anställningsform (tillsvidare-, visstids- eller provanställning)
 • anställningens startdatum eller tidpunkt för start
 • uppsägningstid, prövotidens längd eller anställningens slutdag
 • lön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut
 • arbetstider
 • vad som gäller vid övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete
 • semesterdagar eller semesterersättning
 • vilket kollektivavtal som gäller om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal.
Medsökande familjemedlemmar

En annan nytillkommen bestämmelse gäller för de situationer där du har medsökande familjemedlemmar. I dessa situationer behöver du, oavsett om du redan har sökt eller ska söka, kunna styrka att du kan försörja dina medföljande familjemedlemmar. Detta måste styrkas redan första gången dina medsökande familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd som medsökande. Att kunna försörja sina medsökande familjemedlemmar innebär att den som söker arbetstillstånd måste ha en inkomst från primärt en anställning som täcker boendekostnaden och levnadsomkostnader för både sig själv samt för de familjemedlemmar som är medsökande. Summorna som behöver uppnås av den som söker arbetstillstånd är uppdelade i två kategorier. Boendekostnader och levnadsomkostnader. 

Boendekostnaderna ska uppgå till minst det belopp som motsvarar hyran inkluderat värme för de som bor i en hyresrätt. För de sökanden som bor i en bostadsrätt är boendekostnaden minst det belopp som motsvarar månadsavgiften till bostadsrättsföreningen, till detta ska det adderas kostnad för ränta på bolån samt nödvändiga driftskostnader. För de sökanden som bor i en villa är boendekostnaden minst det belopp som motsvarar räntan för bolån och nödvändiga driftskostnader, såsom exempelvis kostnaden för vatten och uppvärmning. 

Vad det gäller levnadsomkostnader har de bestämts genom ett normalbelopp. Normalbeloppet kalkylerar Kronofogdemyndigheten fram varje år och skiljer sig därför ibland åt från år till år. 

För 2024 uppgår normalbeloppet till:

 • 6 090 kronor för en ensamstående vuxen
 • 10 061 kronor för sammanlevande makar eller sambor
 • 3 255 kronor för barn 0–6 år
 • 3 906 kronor för barn 7–10 år
 • 4 558 kronor för barn 11–14 år
 • 5 208 kronor för barn 15 år eller äldre.

För de fall där du som ansöker om arbetstillstånd betalar underhållsbidrag till ditt barns andra förälder, måste din inkomst även räcka till underhållsbidraget.

Förlängt arbetstillstånd kan nu sökas mer än 1 gång

I samband med att reglerna har uppdaterats har det tillkommit en ny möjlighet för dig som vill förlänga ditt arbetstillstånd. Numera är det tillåtet att ansöka om förlängt arbetstillstånd flera gånger. Denna nya bestämmelse innebär att du som sökande har möjlighet att stanna i Sverige i mer än fyra år, trots att du möjligen inte uppfyller samtliga krav för att få erhålla ett permanent uppehållstillstånd. 

Visum för tjänsteresor

En av de nytillkomna bestämmelserna syftar till att förenkla och möjliggöra tjänsteresor för dig som väntar på beslut om förlängt arbetstillstånd. Det som krävs för att kunna resa utomlands och därigenom genomföra tjänsteresan är att ansöka om visum. 

Värt att notera i förevarande fall att möjligheten att resa utomlands medan du väntar på beslut om förlängt arbetstillstånd endast avser tjänsteresor. Således kan ett visum inte användas för att resa utomlands på privata resor. Möjligheten att söka visum för utlandsvistelse gäller inte heller för familjemedlemmar. 

Marie Häggman - specialist inom arbetstillstånd
Marie Häggman är specialist inom arbetstillstånd (ej jurist) och handlägger ansökningar till Migrationsverket. Marie har handlagt hundratals godkända ansökningar och anses vara en av de bästa i branschen på arbetstillstånd i Sverige.
Vad innebär detta för dig som arbetsgivare?

För dig som arbetsgivare innebär de nya reglerna inga större förändringar. Samtliga krav sedan tidigare kvarstår oförändrade. Värt att tänka på i förevarande fall är att upprätta noggranna och detaljerade anställningsavtal för att underlätta processen för den sökande. Exempelvis är det bra om anställningsavtalet innehåller sådana detaljer som styrker att anställningsvillkoren är på minst samma nivå som det finns i svenska kollektivavtal redan från början för att slippa att komplettera under handläggningens gång. 

Vad innebär detta för dig som utländsk arbetskraft i Sverige?

Du som redan har fått ett arbetstillstånd och arbetar i Sverige gynnas också av de nya reglerna. Framför allt är det bestämmelsen om ett flertal förlängningar och tjänsteresor som riktar sig till de personer som redan har fått ett arbetstillstånd. 

Vad det gäller förlängning av arbetstillståndet är den sökanden inte begränsad till en enda förlängning utan kan numera ansöka om flera förlängningar. Detta blir särskilt gynnsamt då detta möjliggör för den sökande att stanna i landet längre än 4 år, trots att den sökande möjligen inte uppfyller samtliga krav för att få erhålla ett permanent uppehållstillstånd. 

Beträffande tjänsteresor har den nya lagstiftningen underlättat för dig som redan har ett arbetstillstånd i Sverige och som väntar på beslut om förlängt arbetstillstånd. Numera kan du ansöka om visum när du behöver åka utomlands i samband med en tjänsteresa. 

Vad innebär detta för möjligheterna till spårbyte?

För dig som vill eller behöver byta jobb innebär de nya reglerna inga större förändringar. Samtliga krav sedan tidigare kvarstår oförändrade. Värt att tänka på i förevarande fall är att det generellt är svårt att genomföra ett spårbyte eller ens byta jobb. Under de första 24 månaderna som ditt arbetstillstånd gäller är tillståndet endast giltigt hos den arbetsgivaren samt för det yrket som framgår av arbetstillståndet. Skulle det uppstå ett behov av ett nytt jobb så behövs ett nytt arbetstillstånd. Det räcker med att skicka in den nya ansökan för den nya tjänsten innan det går bra att börja arbeta på den nya arbetsplatsen. Detsamma gäller om företaget du arbetar på byter organisationsnummer, det kommer en ny arbetsgivare (efter att det skett ett ägarbyte av företaget) eller att du har fått nya arbetsuppgifter på arbetsplatsen.  

Efter de första 24 månaderna har passerat och du har fått ditt arbetstillstånd förlängt finns det inte längre samma krav på ny ansökning när omständigheterna i ditt ärende förändras. Med det förlängda arbetstillståndet behöver du ansöka om ett nytt tillstånd endast när du byter yrke. Även i detta fall räcker det med att skicka in en ny ansökan för den nya tjänsten innan det går bra att börja arbeta på den nya arbetsplatsen. Detta förutsätter att ditt nuvarande arbetstillstånd fortfarande är giltigt. 

Finns det undantag för de nya reglerna?

För personer som har slutfört studier utomlands och motsvarar en examen på avancerad nivå har dessa möjlighet att flytta till Sverige för att arbeta utan att ha ett arbetstillstånd. Istället kan de ansöka om ett uppehållstillstånd. Den sökande måste planera att söka ett arbete eller utreda möjligheterna till att starta ett eget företag. Vidare behöver den sökande kunna försörja sig under hela den period som tillståndet ska gälla för. Dessutom ska personen ha med sig pengar för att kunna köpa en hemresa. En heltäckande sjukförsäkring som är giltig i Sverige är ett av kraven. Därutöver ska den sökande ha ett pass som är giltigt för hela den tid som den sökanden tänkt vara i Sverige. Om passets utgångsdatum börjar närma sig är det en god idé att förlänga det eftersom tillståndet endast kan ges för så lång tid som passet är giltigt. Slutligen behöver den sökanden befinna sig utanför Sverige för att uppfylla kraven. 

Om det visar sig att du får ett jobb i Sverige under tiden du har ett uppehållstillstånd så kan du ansöka om ett arbetstillstånd medan du befinner dig i Sverige. Värt att observera i detta fall är att du inte får börja arbeta innan du har skickat in din ansökan om arbetstillstånd. Efter att ansökan är inskickad har du möjlighet att börja arbeta i väntan på att Migrationsverket ska fatta ett beslut i ärendet om arbetstillstånd. 

Behöver du hjälp med att förstå de nya reglerna för arbetstillstånd?

Tveka inte att kontakta oss helt förutsättningslöst genom att ringa oss på 020-89 95 96 eller genom att skickat in ditt ärende till oss.