Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Muntligt avtal gäller, men…

Avtal är något som vi alla ingår, i vardagen, i anslutning till jobb eller vid till exempel inköp. Avtal kan ingås skriftligt, men även muntligt och är bindande i båda fallen. Muntliga avtal har sina fördelar men även nackdelar, svårigheter att bland annat bevisa avtalsinnehållet kan förekomma. Likaså att parterna blir oense om vad som egentligen har avtalats. Därför är det viktigt att ha vissa saker i åtanke när man ingår ett muntligt avtal, detta för att förebygga eller förbereda sig för eventuella tvister.

1. Vad är ett muntligt avtal?

I avtalslagen finns bestämmelser om hur avtal ingås. Där finns ingen särreglering för vad som endast gäller muntliga avtal. Bestämmelserna i avtalslagen är alltså med andra ord gemensamma för både skriftliga och muntliga avtal. De båda avtalstyperna ingås därför på samma sätt bortsett från att det ena är muntligt och det andra skriftligt.

Ett avtal är en överenskommelse i allmänhet av ett anbud och en accept. Ett anbud är ett förslag till avtal och en accept är ett godkännande av förslaget som sedan binder parterna. Godkänner inte den ena parten ett första anbud, utan kommer med ett nytt förslag, räknas det som ett nytt anbud. Dessa allmänna regler gäller som sagt både för skriftliga och muntliga avtal. Ett bindande avtal kan därför lika gärna utgöras av en vanlig fråga till en vän om köp av ett föremål som vännen tackar ja till. Det spelar ingen roll att avtalet är muntligt, avtalet är ändå bindande.

2. När är ett muntligt avtal ogiltigt?

Ett muntligt avtal är ogiltigt om det har förekommit tvång genom våld eller hot om våld. Har det förekommit tvång men av någon annan än den avtalsslutande parten och den avtalsslutande parten inte vet om detta, måste den som blivit tvingad berätta om tvånget. 

Har ena parten annars svikligen förlett den andra parten att ingå avtalet är avtalet också ogiltigt. Avtalet är ogiltigt om man använt sig av någons okunskap, eller beroendeställning för att få till ett avtal som är fördelaktigt för den ena parten men mycket mindre gynnsamt för den andra parten. Strider det mot tro och heder att göra gällande avtalet, typexemplet är att lura en äldre, sjuk person till ett avtal som man sedan gör gällande, är det också ogiltigt.

I avtalslagen finns en generalklausul som fångar upp olika situationer (36 §). Där står att ett avtal får ändras eller lämnas utan avseende om ‘’villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt’’. Eftersom oskäligt är ett ganska vittomfattande begrepp blir paragrafen användbar i många olika situationer.

I svensk rätt måste vissa avtal upprättas skriftligt för att vara gällande, till exempel testamenten, äktenskapsförord och fastighetsköp. Är avtalet giltigt, gäller den grundläggande principen om att avtal ska hållas. Du kan alltså inte strunta i ett avtal när ett avtal väl har träffats. Du kan heller inte välja att ta tillbaka avtalet.

3. Vad är för- resp. nackdelen med muntliga avtal?

Fördelarna med muntliga avtal är bland annat att det kan vara snabbt och effektivt jämfört med skriftliga avtal. Det är också lättare att ändra ett muntligt avtal. Ibland kan det vara omständigt att skriva långa skriftliga avtal för vissa småköp. Då kan det vara bättre med ett muntligt avtal. Om du till exempel utför ett arbete och köparen önskar något mer av marginell betydelse kan det gå snabbare med ett muntligt avtal.

Det huvudsakliga problemet med muntliga avtal är att det kan vara svårt att bevisa avtalsinnehållet och om ett avtal överhuvudtaget tecknats mellan parterna. Dessutom kan det vara så att parterna glömmer bort vad som har sagts eller blir oense om avtalsinnehållet. Upprättas ett skriftligt avtal kan det problemet lösas genom att gå igenom det skriftliga avtalet för att se vad som står. Vid muntliga avtal kan du lösa problemet genom att spela in avtalet, vilket gör att ni båda kan gå tillbaka och lyssna på vad som har sagts tidigare.

4. Kan man spela in muntliga avtal?

Som antytts går det alltså bra att spela in muntliga avtal. Att spela in samtalet kan vara bra eftersom det kan bli lättare att bevisa att ett avtal faktiskt har träffats mellan parterna. Även avtalsinnehållet kan bli enklare att fastställa och bevisa. Det kan kännas säkrare att ha en inspelning eftersom motparten inte kan motsätta sig avtalet på samma sätt som när en sådan inspelning saknas. Även om det kan kännas säkert att spela in någon annan är det viktigt att veta att en sådan inspelning kan vara brottslig. Därför är det också viktigt att förstå när och hur man kan spela in någon på ett lagligt sätt.

5. När får man spela in resp. inte spela in?

Det är olagligt att spela in en person som saknar vetskap om inspelningen. Men det gäller bara om du själv inte deltar i samtalet. Deltar du i samtalet finns inga större problem med att spela in, även om den andra parten inte vet om att du gör det. Om du spelar in både anbudet och accepten har ni båda medverkat och då är inspelningen laglig. Om avtalet är muntligt är det bra att i alla fall ha en inspelning, så att ni som parter har något att gå tillbaka till vid eventuella oenigheter.

6. Varför brukar vi på Enkla Juridik alltid rekommendera skriftliga avtal?

Det säkraste är att upprätta skriftliga avtal. Vid muntliga avtal kan det gå snabbt och det kan dessutom leda till att parterna inte hinner tänka igenom avtalet. Avtalsparterna kanske inte hinner tänka på de problem som kan uppstå i framtiden och som förblir oreglerade när de problemen sedan uppkommer. Genom att upprätta skriftliga avtal kan båda parter också gå tillbaka och läsa vad som står i avtalet, vilket gör att meningsskiljaktigheter lätt kan undvikas.

7. Kan skriftliga avtal vara sms, mejl eller papper (svar ja).

Skriftliga avtal kan vara sms, mejl eller på papper. I regel finns inga krav på hur avtal ska se ut, utan de flesta avtal gäller oavsett hur de tillkommit. I vissa andra fall uppställs däremot en del formkrav. Finns det formkrav för hur ett avtal ska se ut är det viktigt att de kraven följs. Köper du en fastighet men struntar i att följa formkraven resulterar det i att köpet är ogiltigt. Ett muntligt avtal eller ett avtal på sms om att köpa en fastighet gäller alltså inte.

8. Hur kan vi hjälpa dig?

Hos oss på Enkla Juridik finns ett flertal jurister med hög kompetens och erfarenhet inom avtalsrätt.  Befinner du dig i en situation där du behöver en juridisk representant eller vill ha hjälp att upprätta ett avtal är du mer än välkommen att höra av dig till oss. Fyll i formuläret på vår hemsida eller ring oss på 020-89 95 96. Den inledande kontakten är kostnadsfri och vi tar aldrig betalt utan att först presentera en offert till ett fast pris som kunden accepterat.