Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Migrationsrätt » Avslag på arbetstillstånd

Överklaga avslag på arbetstillstånd

Om kraven för ansökan och hur man överklagar

Om du har fått avslag på din ansökan om arbetstillstånd och du inte känner dig nöjd med detta har du möjlighet att överklaga beslutet till Migrationsdomstolen. När du överklagar innebär det att du vill att Migrationsverkets beslut ska ändras från avslag till att det beviljas. Vanligtvis behöver du lämna över din överklagan till Migrationsverket inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet. 

När man lämnar in en överklagan till  Migrationsverket är det garanterat att ärendet lämnas över till Migrationsdomstolen för prövning. Däremot kommer Migrationsverket själva göra en ytterligare bedömning om de ska ändra beslutet innan de översänder överklagandet till Migrationsdomstolen. Oavsett om Migrationsverket ändrar beslutet eller inte kommer överklagandet att prövas av Migrationsdomstolen. 

Från och med den dagen då Migrationsdomstolen fått in ditt överklagande kommer Migrationsverket inte längre kunna bistå med någon hjälp eller information angående ärendet. Istället kommer du behöva vända dig med dina frågor direkt till Migrationsdomstolen då det är de som kommer att handlägga ärendet framöver.

Om du inte personligen lämnar in din överklagan och istället tar hjälp av någon, oavsett om det är en närstående eller jurist, kommer du behöva upprätta en fullmakt och skicka den till Migrationsverket.  

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Hur skriver jag ett överklagande?

Vanligtvis är det bäst att anlita en jurist. Vi har flera duktiga migrationsjurister. Men om du ändå vill skriva en överklagan själv ska du följa nedan.

  • Första steget är att skriva vilket beslut du överklagar och hur du vill att Migrationsverket ska ändra beslutet. Exempelvis att de ska bevilja arbetstillstånd. 
  • Andra steget är att redogöra varför du vill att beslutet ska ändras. Nedan finns det redogörelser för vad som kan vara bra att tänka på beroende på omständigheterna för avslaget.  
  • Tredje steget är att ange namn, personnummer eller födelsedatum, postadress, e- postadress samt telefonnummer. Utöver detta ska du också ange beteckningsnumret för ärendet. 
  • Det fjärde steget är att underteckna överklagandet. Om det är en annan person som lämnar överklagandet å dina vägnar ska istället den personen signera överklagandet. I dessa fall måste en fullmakt bifogas. 
  • Det femte steget är att skicka överklagandet till Migrationsverket. 
2. Varför ska jag anlita en migrationsjurist?

En migrationsjurist kan hjälpa dig att gå igenom din ansökan för att identifiera vilka brister som kan förbättras. På ett sådant sätt kan ett professionellt överklagande utformas som anpassas efter dina specifika förutsättningar. I samband med överklagandet av avslaget från Migrationsverket krävs inget prövningstillstånd för att få frågan prövad av Migrationsdomstolen. Däremot krävs det prövningstillstånd om du överklagar Migrationsdomstolens dom ytterligare en gång till Migrationsöverdomstolen. 

Prövningstillstånd är i förekommande fall svårt att få och Migrationsöverdomstolen prövar enbart de fall som de anser är av särskild vikt för rättstillämpningen. Därför är det lämpligt att ta hjälp av en migrationsjurist redan vid tillfället för den första överklagan, till Migrationsdomstolen, för att optimera dina chanser till ett ändrat beslut redan i Migrationsdomstolen. Om du anlitar en migrationsjurist från början går du inte miste om den hjälp juristen kan tillhandahålla. Det är betydelsefullt om du ber om hjälp tidigt i ärendet. Detta eftersom du annars riskerar att juristen inte har tid att upprätta en överklagan och möjligheten att hjälpa dig med ditt ärende om arbetstillstånd förloras.  

Kravet som behöver vara uppfyllt är att arbetsgivaren har annonserat ut tjänsten i minst 10 dagar. Annonseringen måste ha nått personer bosatta i Sverige samt EU/EES och Schweiz. Detta gäller enbart för nyanställningar. I praktiken uppnås detta krav enklast genom att arbetsgivaren har annonserat tjänsten i 10 dagar på Arbetsförmedlingens platsbank

För de fall där Migrationsverket har motiverat avslaget med att arbetsgivaren inte annonserat tjänsten i EU kan det ibland vara svårt att styrka att kravet är uppfyllt. Så länge det inte handlar om att Migrationsverket har missbedömt annonseringen på ett uppenbart sätt kan det vara problematiskt att få beslutet ändrat genom en överklagan. I dessa fall är det troligtvis lämpligast att lämna in en ny ansökan till Migrationsverket. Samtidigt kan det vara fördelaktigt att underrätta och uppmana arbetsgivaren till att annonsera anställningen på ett korrekt sätt vid det andra ansökningstillfället. 

Migrationsverket arbetar hårt för att förhindra skenanställningar. Om det är så att Migrationsverket har gett dig avslag på ditt arbetstillstånd på grund av att de har ansett att det anställningserbjudande inte har varit seriöst menat och enbart upprättat i syfte att bereda den sökande möjlighet att vistas i Sverige kan det finnas anledning att upprätta en överklagan. Beroende på varför Migrationsverket har valt att betrakta anställningen som en skenanställning är omständigheterna varierande. I vissa fall anser Migrationsverket att antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren har varit vaga under utredningens gång vilket ska ha lett till att Migrationsverket ansett att det är sannolikt att anställningserbjudandet uppkommit som en efterhandskonstruktion. I dessa fall kan det vara svårt att genom en överklagan få beslutet ändrat. Skulle omständigheterna istället vara annorlunda och Migrationsverket motiverat skenanställningen mot andra grunder kan det istället vara lämpligare att upprätta en överklagan. Genom att överklaga kommer dels Migrationsverket titta på ärendet igen och göra en ny bedömning om de ska ändra beslutet, dels kommer Migrationsdomstolen göra en egen bedömning. I samband med överklagan kommer den sökande dessutom ha möjlighet att få yttra sig över ärendet samt komplettera med de handlingar som den sökande tidigare inte var medveten om var avgörande vid ansökningstillfället. 

För de fall där Migrationsverket har motiverat avslaget med att arbetsgivaren inte annonserat tjänsten i EU kan det ibland vara svårt att styrka att kravet är uppfyllt. Så länge det inte handlar om att Migrationsverket har missbedömt annonseringen på ett uppenbart sätt kan det vara problematiskt att få beslutet ändrat genom en överklagan. I dessa fall är det troligtvis lämpligast att lämna in en ny ansökan till Migrationsverket. Samtidigt kan det vara fördelaktigt att underrätta och uppmana arbetsgivaren till att annonsera anställningen på ett korrekt sätt vid det andra ansökningstillfället. 

Kraven som behöver vara uppfyllda är att lönen behöver vara på minst samma nivå som det finns i svenska kollektivavtal eller att lönen är bruklig inom yrket eller specifikt för den branschen. Vad det gäller beloppet av lönen, behöver lönen uppgå till minst 13 000 kronor i månaden före skatt för att försörjningskravet ska anses uppfyllt. (Notera att detta krav inom kort kommer höjas kraftigt).

 

Om Migrationsverket har motiverat avslaget med att lönen är för låg finns det alltså vissa saker som skulle kunna läggas fram för att bevisa att kravet ändå är uppfyllt. Som exempelvis att lönen är bruklig inom yrket och branschen även fast det är lägre än i kollektivavtalet. I sådant fall kan lämpliga dokument och handlingar lämnas in med överklagan för att styrka påståendet. I annat fall finns det möjlighet att lämna uppgifter om att du har andra ersättningar som rätteligen ska räknas in i den totala inkomsten. Sådana ersättningar kan vara rena lönetillägg och långtidstraktamenten som ersätter privata utlägg. Om du har tillgång till en fri bostad ska denna också räknas in som lön så länge den beskattas som en förmån och inte bara används vid tjänsteresor. Andra förmåner som inte är direkt hänförliga till tjänsten eller tjänsteresor kan räknas med i lönen. Exempel på sådana förmåner kan vara mat, resor till och från jobbet samt bil som också används privat. 

Beroende på vilka eller vilket krav som inte har uppfyllts är det ibland fördelaktigt att lämna in en överklagan. För de fall där kraven går att uppfylla genom att tillhandahålla en handling som styrker att kravet uppfylls är frågan om överklagan klart lämplig. Ett annat exempel när det är lämpligt att överklaga är de tillfällen där det rör sig om dokument och handlingar som den sökande inte har förstått har varit av betydande roll för avgörandet och därför utelämnat dem. I dessa fall är en överklagan såväl enkel som lönsam eftersom den sökande inte behöver starta om hela ansökningsprocessen. 

3. Vad är bra bevisning när jag ska överklaga?

I syfte att öka dina chanser för att få ett beviljat arbetstillstånd är det en god idé att framföra bevisning som styrker din motivering. Bra bevisning i samband med ett överklagande är således handlingar som styrker att du uppfyller kraven för arbetstillståndet. 

Förslagsvis är ett hemlandspass bra underlag att skicka in som bevisning. Ditt signerade anställningsavtal är också bra bevisning att lägga fram. Tänk på att anställningsavtalet borde innehålla uppgifter om att anställningsvillkoren är på minst samma nivå som det finns i svenska kollektivavtal. Kan detta inte uppnås är det istället avtalsvillkor som är brukligt inom yrket eller specifikt för den branschen som erfordras. Vidare behöver lönen vara på minst samma nivå som det finns i svenska kollektivavtal. Kan detta inte uppnås är det istället en lön som är bruklig inom yrket eller specifikt för den branschen som krävs för att det ska vara uppfyllt. Vad det gäller beloppet av lönen, behöver lönen uppgå till minst 13 000 kronor i månaden före skatt för att försörjningskravet ska anses uppfyllt. 

Utöver detta kan det vara fördelaktigt att lämna in bevis på att din arbetsgivare har uppfyllt samtliga krav. Till exempel kan det lämnas in handlingar som styrker att arbetsgivaren har tecknat en sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, samt planerar att teckna en tjänstepensionsförsäkring när arbetstagaren påbörjar sin anställning. Det är bra om du kan lägga fram bevisning som styrker att din arbetsgivare har annonserat för den avsedda tjänsten i minst tio dagar inom EU/EES och Schweiz. Ett berört fackförbunds yttrande över anställningsvillkoren kan också läggas fram som bevisning för att styrka att arbetsgivaren har uppfyllt kraven.

4. Hur stor är chansen att lyckas med överklagandet?

Det finns ingen statistik upprättad för hur många ärenden som ändras efter att ett beslut om avslaget arbetstillstånd överklagats. Däremot kan det vara bra att känna till att samtliga migrationsjurister på Enkla Juridik gör en saklig och objektiv bedömning av ditt ärende innan de råder den sökande att antingen lämna in en överklagan eller lämna in en ny ansökan om arbetstillstånd. Med andra ord kommer juristen som blivit tilldelad ditt ärende inte råda dig att överklaga om den inte har bedömt att förutsättningarna i ditt ärende är tillräckligt goda för att potentiellt kunna nå framgång. 

Notera dock att ett juridiskt ombud aldrig kan garantera att Migrationsdomstolen kommer ändra Migrationsverkets beslut eller att framgång på något annat sätt kommer att nås i ärendet. 

5. Är det värt att överklaga eller är det bäst att göra en ny ansökan?

Som tidigare nämnt är det oftast svårt att ge ett generellt svar för samtliga omständigheter som kan föranleda ett avslag. Det kortaste svaret på frågan är alltså “det beror på”. Förutsättningarna bestäms av Migrationsverkets beslut, framförallt deras motivering av avslaget. Vissa omständigheter är svåra att motbevisa genom en överklagan varför det i dessa situationer är mer lämpligt att lämna en ny ansökan med eventuellt nya och kompletterande handlingar. Det är ibland svårt att avgöra själv om det är lämpligast att överklaga det avslagna beslutet eller om det är bättre att lämna in en ny ansökan. För att få hjälp med detta är du varmt välkommen att höra av dig till en av våra migrationsjurister för vägledning. 

Vänligen se ovan för information om några av de vanligaste orsakerna till att Migrationsverket avslår en ansökan.

6. Vilka är fördelarna med att göra en överklagan om arbetstillstånd?

Fördelen med att överklaga ett avslaget beslut är att den sökanden får sin sak prövad vid ytterligare fler tillfällen. När en överinstans prövar saken och dömer att myndigheten ska ändra beslutet är det givetvis positivt för den sökanden. Överklagandet kan ses som ett tillfälle att yttra sig över ärendet och som en möjlighet att motivera varför den sökande inte håller med eller accepterar Migrationsverkets beslut. 

En annan fördel med att överklaga ett avslaget beslut är möjligheten att ställa kompletterande handlingar till rättens förfogande. Exempelvis kan den sökande lämna sådana handlingar som han eller hon inte vetat har varit av betydelse för handläggningen tidigare.  Detta sätt torde vara mer lönsamt vid dessa situationer eftersom den sökande inte behöver starta om hela ansökningsprocessen och betala en ny ansökningsavgift. Att överklaga är nämligen kostnadsfritt. 

7. Vilka är nackdelarna med att göra en överklagan om arbetstillstånd?

En annan nackdel med att göra en ny ansökan om arbetstillstånd är att den nya ansökan kommer att betraktas som ett parallellt ärende som kommer att hanteras frånskilt från det tidigare. Detta innebär att såväl en ny handläggningsprocess kommer inledas som en ny handläggningstid börjar löpa. Effekten av detta kommer således vara att det kommer ta lång tid innan den sökande får ett nytt beslut.  

Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig?

Då det kan finnas många olika orsaker till att Migrationsverket avslår din ansökan om arbetstillstånd är det rådligt att låta en migrationsjurist avgöra om specifikt dina förutsättningar kan föranleda en överklagan eller om en ny ansökan är lämpligast för just ditt ärende. Våra migrationsjurister gör en kostnadsfri utvärdering av ditt ärende och bedömer hur du enklast hanterar ditt ärende för att nå framgång. Oavsett om du behöver hjälp med att överklaga eller lämna in en ny ansökan finns våra migrationsjurister till ditt förfogande.  

Glöm inte bort att det är betydelsefullt om du kontaktar en migrationsjurist och ber om hjälp tidigt i ärendet. Gärna omgående efter att du tagit del av ditt beslut. Detta eftersom du annars riskerar att migrationsjuristen inte har tid att upprätta en överklagan och möjligheten att hjälpa dig med ditt ärende om arbetstillstånd förloras.

Hör gärna av dig till oss för din kostnadsfria juridiska utvärdering.