Klicka här för förutsättningslös kontakt!

När kan bostadsrättsförening neka medlemskap?

Efter att ett avtal om köp av en bostadsrätt undertecknats ska köparen ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Om föreningen av någon anledning nekar medlemskap hävs köpet. I denna text redogör vi översiktligt för de regler som gäller vid prövning av ansökan om medlemskap i en bostadsrättsförening.

1. Hur ansöker man om att bli medlem i en bostadsrättsförening?

Den grundläggande förutsättningen för att kunna ansöka om medlemskap i en bostadsrättsförening är att man skrivit under ett avtal om att köpa en bostadsrätt. Det är inte möjligt att vara medlem i en bostadsrättsförening utan att äga en bostadsrätt (vanligtvis en lägenhet) i föreningens hus.

När överlåtelseavtalet undertecknats ska ett exemplar av avtalet skickas till föreningens styrelse tillsammans med en ansökan om medlemskap. Det finns inga specifika krav för vad en ansökan ska innehålla men namn, personnummer och uppgift om vilken bostadsrätt som avtalet avser bör anges. Föreningen kan genom föreskrift i stadgarna kräva att ansökan ska vara bevittnad.  Om säljaren anlitat en mäklare kommer denne tillhandahålla en mall för medlemsansökan och vara behjälplig med att skicka in ansökan till styrelsen.

2. Hur lång tid har en bostadsrättsförening på sig att fatta beslut om medlemskap?

Det finns ingen lagstadgat krav på hur snabbt en bostadsrättsförening ska behandla en ansökan om medlemskap. I normalfallet tar det runt en till två månader från det att ansökan inkommit till dess att styrelsen att meddela sitt beslut. Det är viktigt att styrelsen behandlar ansökan inom skälig tid. Om styrelsen ignorerar ansökan kan det anses vårdslöst och leda till skadeståndsansvar gentemot säljaren.

3. Vad innebär medlemsprövningen?

Styrelsen ska behandla en ansökan om medlemskap i enlighet med de tvingande reglerna i bostadsrättslagen och eventuella kompletterande regler i föreningens stadgar. Under förutsättning att den som ansökt om medlemskap uppfyller kriterierna i lagen och stadgarna måste styrelsen bevilja medlemskap.

Om styrelsen avslår ansökan kommer köpet att återgå (eftersom det inte är tillåtet att äga en bostadsrätt utan att samtidigt vara medlem i föreningen). Om styrelsens beslut är felaktigt kan föreningen bli skadeståndsskyldig gentemot säljaren, vilket i praktiken innebär att föreningen blir skyldig att betala den eventuella förlust som uppstår till följd av att säljaren tvingas sälja bostadsrätten till någon annan.

4. På vilka grunder kan en bostadsrättsförening neka medlemskap?

Bostadsrättslagens regelverk om medlemskap är förhållandevis generöst i förhållande till den som ansökt. Om den som önskar bli medlem i föreningen är en fysisk person med normal inkomst, inte har några stora skulder och avser att använda bostadsrätten som permanentbostad ska ansökan i de allra flesta fall beviljas.

Ett eventuellt nekat medlemskap ska grundas på objektiva faktorer, inte styrelsens allmänna åsikt om den person som ansökt om medlemskap. Föreningen har dock möjlighet att sätta upp egna kriterier för medlemskap under förutsättning att kraven inte strider mot diskrimineringslagstiftning (som förbjuder negativ särbehandling på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning m.m.). Det är därför viktigt att noggrant läsa igenom stadgarna innan överlåtelseavtalet undertecknas.

Juridiska personer (exempelvis aktiebolag) kan alltid nekas medlemskap om inte någonting annat framgår av stadgarna. Dock gäller ett undantag för kommuner och regioner. Om en sådan organisation ansöker om medlemskap måste styrelsen bevilja det.

5. Vad händer efter att någon nekats medlemskap?

Om styrelsen avslår en ansökan om medlemskap är utgångspunkten att det bakomliggande köpet blir ogiltigt. Köparen har dock möjlighet att överklaga styrelsens beslut till hyresnämnden. Beslutet från hyresnämnden kan, av såväl köparen som föreningen, överklagas till Svea hovrätt. Prövningen i hyresnämnden medför inget rättegångskostnadsansvar för den förlorande parten. Den som förlorar en eventuell prövning i hovrätten är dock skyldig att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader.

Om säljaren, i ett scenario då styrelsen avslagit ansökan om medlemskap, inte vill riskera att köpet blir hängande i luften under en längre tid kan det tas in en klausul i överlåtelseavtalet som säger att köpet omedelbart ska återgå om styrelsen avslår köparens ansökan om medlemskap. Om ett sådant villkor finns innebär det att köparen inte kommer kunna överklaga ett avslagsbeslut.

Hur kan Enkla Juridik hjälpa till?

Om du blivit nekad medlemskap i en bostadsrättsförening och önskar överklaga beslutet är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Enkla Juridik. Hos oss finns ett flertal brf-jurister med gedigen kunskap och erfarenhet av bostadsrättsfrågor. Den inledande kontakten är alltid kostnadsfri och vi tar aldrig betalt utan att först presentera en offert som kunden uttryckligen accepterat. Hör av dig genom att fylla i kontaktformuläret nedan eller ring 020-89 95 96.

Denna text uppdaterades senast 2023-05-17. Hänsyn har tagits till lagstiftning och praxis som var gällande detta datum.