Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Internationella vårdnadstvister, vad gäller?

I takt med att allt fler familjer har ena eller båda föräldrarna från ett annat land, uppkommer allt fler internationella vårdnadstvister. Då blir separationerna och frågan om vårdnad för barnet en internationell angelägenhet när båda föräldrarna nu vill ta med sig barnet till sitt hemland och på så vis inskränka den andra partnerns rätt som vårdnadshavare. 

1. Mitt barn och barnets ena förälder bor i utlandet och jag vill få del av vårdnaden, vad kan jag göra?

Det första och enklaste du kan göra för att ta del av ditt barns vårdnad är att komma till en ömsesidig överenskommelse med barnets andra förälder. Du slipper på så vis en eventuellt utdragen rättsprocess som kan komma att slå en kil i er fortsatta relation samtidigt som det kan leda till ett agg som även riktas mot barnet. Om ni inte kan komma överens finns det möjlighet att ta hjälp av en medlare för att på så vis få en utomståendes hjälp utan att behöva ta det hela vägen till domstol. 

Om även detta misslyckas kan du behöva vända dig till domstol för att få ett slutgiltigt svar. Domstolen kan fatta beslut om gemensam eller ensam vårdnad och som en följd även den andra förälderns umgängesrätt. 

Kontakta oss för en komma i kontakt med en erfaren jurist inom internationella vårdnadstvister.

2. Vilket lands domstol är rätt instans?

För att bestämma vilket lands domstolar som är behöriga att döma i frågan kring internationell vårdnad stadgas huvudregeln i  artikel 7 i Bryssel IIb. Denna huvudregel är att domstolen i landet där barnet har sin hemvist är behörig, detta för att säkerställa att det inte startas två rättsprocesser i två olika länder för samma ärende.

Det blir således den nationella domstolen och även den nationella lagstiftningen i det land där barnet har sin hemvist som du får vända dig till för att få ett slutgiltigt beslut kring vårdnaden.

3. Vad händer med underhållsbidraget?

En skyldighet att betala ett underhållsbidrag i ett EU-land är giltigt och kan verkställas i alla andra EU-länder, det är således irrelevant om barnets andra förälder har flyttat utomlands i hopp om att slippa betala underhållsbidrag eller om du själv har flyttat till ett annat land.

Om du vill ta upp frågan om underhållsskyldighet till domstol är det i huvudregel domstolen i orten där den svarande eller den underhållsberättigade som är behörig.

4. Barnets andra förälder har tagit barnet och flyttat utomlands utan mitt medgivande, vad kan jag göra?

Enligt EU-lag (och därför även svensk lag) är det domstolen i det land som barnet hade sin hemvist i före bortförandet som är behörig i frågor gällande föräldraansvar, detta för att förhindra att en förälder för bort barnet till ett annat land i hopp om att få dom som är i linje med dennes åsikt. 

I huvudsak är det möjligt att inleda en rättsprocess i det land som barnet förts till för att få barnet återlämnat, domstolen har då sex veckor på sig att besluta om en eventuell återföring.

Domstolen kan däremot i vissa fall vägra att återlämna barnet, detta i huvudsak om det finns en allvarlig risk för att barnet skulle utsättas för psykisk eller fysisk skada till följd av återlämnandet, eller om barnet själv motsätter sig att bli återlämnad.

Detta är även det som gäller i de länder som skrivit under och ratificerat Haagkonventionen. Däremot finns det vissa länder som skrivit under denna konvention men fortfarande inte hjälper till att återföra barn till deras hemland. Det kan däremot alltid hjälpa att kontakta den lokala svenska ambassaden eller konsulatet i landet som kan hjälpa dig att få tillbaka ditt barn.

Oavsett vilket land barnet befinner sig i är det viktigt att du direkt när du får veta om plats meddelar Utrikesdepartementet. Detta innebär inte att barnets andra förälder kommer att meddelas eller att den andra föräldern nödvändigtvis bestraffas, men det innebär att ärendet kring ditt barn lättare och snabbare kan samordnas mellan ambassader och konsulat.

5. Hur kan vi på Enkla Juridik hjälpa meg med en internationell vårdnadstvist?

Om du har frågor om vårdnad så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Enkla Juridik. Här finns ett flertal jurister med expertis inom familjerätt. Fyll i kontaktformuläret eller ring oss på 020-89 95 96. 

Den inledande kontakten är alltid kostnadsfri och vi tar aldrig betalt utan att först presentera en offert som du uttryckligen accepterat.