Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Vad är F-skatt och vad blir konsekvenserna om min F-skatt återkallas?

Att bedriva näringsverksamhet och inte inneha en f-skattsedel är en mycket dålig idé. I detta inlägg går vi kortfattat igenom vad det innebär att tappa sin F-skattsedel och hur man kan överklaga.

1. Vad är F-skatt?

F-skattsedel, eller F-skatt, är en företagsskatt som betalas av dig som företagare som bedriver näringsverksamhet. För att få godkänd F-skatt krävs alltså att du bedriver eller avser att bedriva näringsverksamhet. Du måste även ha lämnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter.

Ansökan om F-skatt ska skickas till Skatteverket som utreder om din ansökan kan godkännas eller inte. Skatteverkets bedömning utgår från vissa krav och kriterier som måste vara uppfyllda för att få godkänd F-skatt och dessa går att hitta i 9 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL).

Du som ansökt om, och beviljats, F-skatt betalar in skatt och egenavgifter på inkomster från din näringsverksamhet. F-skatt är, likt A-skatt, en preliminär skatt som dras av från din inkomst löpande under året. Den löpande inbetalningen av skatt ska vara lika stor vid varje debitering samt stämma överens med den slutgiltiga skatten. Övriga bestämmelser om F-skatt framgår av 9 kap. skatteförfarandelagen SFL.

2. När måste man ha F-skatt?

Du ska som regel betala F-skatt om du bedriver näringsverksamhet i egenskap av fysisk person och du betalar då in skatter och egenavgifter på den ersättning du erhåller för arbete i verksamheten. Det finns däremot inga krav på att du som bedriver näringsverksamhet måste vara godkänd för F-skatt, men om du i ditt företag ska utföra tjänster där arbetsinsatser sker är det normala att företaget är godkänt för F-skatt. Att vara godkänd för F-skatt är som sagt ingen skyldighet för den som bedriver verksamhet, utan det avgör endast vem som ska betala in skatter och avgifter. Om du driver ett företag som saknar F-skatt är det personen eller företaget som anställer ditt företag som ska betala in skatter och avgifter. 

Har du tidigare fått avslag på ansökan om F-skatt från Skatteverket på grund av att förutsättningarna för godkännande för F-skatt inte uppfyllts, och de nu är uppfyllda, så behöver en ny ansökan om godkännande lämnas in.

3. Hur blir man av med F-skatt?

Det är Skatteverket som beslutar om återkallande av F-skatt. En sådan återkallelse kan antingen göras på begäran av dig, i egenskap av företagsledare, eller på Skatteverkets eget initiativ. Skatteverket kan besluta om indragning av din F-skatt om ditt företag inte längre uppfyller förutsättningar för godkänd F-skatt (9 kap. 4 § SFL).

Återkallelse av F-skatt på eget initiativ

Det finns inget krav på att du som näringsidkare ska betala F-skatt, utan det är frivilligt enligt 9 kap. 4 § första stycket 1 SFL. Skatteverket ska alltså återkalla din F-skatt om du begär det och får inte vägra att återkalla ett tidigare beslut om godkänd F-skatt. Du som har begärt återkallelsen kan när som helst ansöka om, och bli godkänd, för att återfå F-skatt under förutsättning att du och din verksamhet uppfyller övriga krav och kriterier.

Återkallelse av F-skatt på initiativ av Skatteverket

Skatteverket kan på eget initiativ dra in din F-skatt om du inte uppfyller förutsättningarna i 9 kap. 1 § SFL. Skatteverket är  mycket restriktiva med att återkalla F-skatt eftersom det anses vara en väldigt ingripande åtgärd. F-skatt kan däremot, på vissa grunder, återkallas av Skatteverket. Nedan finns listat några exempel på när Skatteverket kan besluta om att återkalla din F-skatt:

F-skattsedeln kan återkallas om du inte bedriver enskild näringsverksamhet eller du inte anses ha för avsikt att bedriva enskild näringsverksamhet. Det blir aktuellt när din näringsverksamhet upphör, om du inte haft för avsikt att bedriva näringsverksamhet eller om din verksamhet inte uppfyller kraven för vad som är en näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Definitionen av en näringsverksamhet avser en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Återkallelse av F-skatt kan även göras om verksamheten inte bedrivs aktivt och det inte finns planer på att återuppta den inom tre månader. 

Om det skett ett missbruk och missbruket inte bedöms vara obetydligt. Vad som avses med missbruk kan t.ex. vara om en person med godkänd F-skatt låter någon annan nyttja F-skatten under falsk identitet. Ett missbruk är inte obetydligt om det belopp som skatteavdrag skulle göras med uppgår till minst tio procent av den beräknade slutgiltiga skatten, dock lägst ett prisbasbelopp.

F-skatt kan dras in om personen som ska betala in detta brustit i sin redovisning eller betalning av skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen, eller motsvarande utländska skatter. Återkallelse av F-skatt kan i detta fall däremot inte göras om beloppet är obetydligt.

Om du innehar F-skatt och är deklarationsskyldig enligt 30 kap. SFL, men inte har lämnat in din inkomstdeklaration för inkomståret. Återkallelse kan även göras om du godkänt eller lämnat så bristfälliga uppgifter i din deklaration att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattningen.

4. Vad blir konsekvenserna av att få F-skatten indragen?

Konsekvenserna av att F-skattsedeln dras in, eller återkallas, är inte att din verksamhet upphör. Detta eftersom F-skatten endast styr vem som ska dra av skatt och betala eventuella arbetsgivaravgifter, alltså om det ska göras av dig, i egenskap av företagsledare, eller den som anställer ditt företag. Om du har godkänd F-skatt ska skatter och avgifter betalas in av dig, annars betalas det in av personen eller företaget som anställt ditt företag. 

Har du fått din F-skatt återkallad på grund av missbruk, kommer återkallelsen att gälla under en tvåårsperiod som räknas från det senaste missbrukstillfället. Det gäller från datumet när fakturan, eller annan liknande handling, då godkännandet av F-skatt missbrukades. Innebörden av detta är att du inte kan godkännas för F-skatt under denna period om två år.

5. Hur kontrollerar Skatteverket företag med F-skatt?

Skatteverkets kontroll av företag kan göras på olika sätt, dels genom den inlämnade inkomstdeklarationen, dels vid löpande kontroller eller om en rapportering görs. När du lämnar in din inkomstdeklaration, och eventuella bilagor, kommer det att granskas maskinellt först. Sedan kan vissa inkomstdeklarationer komma att väljas ut för vidare granskning och då kan frågor om eventuellt bokföringsunderlag, avdrag eller liknande komma att utredas. För företag kan även Skatteverket göra s.k. skatterevisioner som innebär en mer ingående kontroll av företagets bokföring och underlag. 

6. Vad gör jag om ett företag utan F-skatt fakturerar mig?

Har du anställt ett företag utan godkänd F-skattsedel ska det betalas skatt, och eventuella arbetsgivaravgifter på en del av ersättningen. Om du anlitat en juridisk person som inte är godkänd för F-skatt ska du dra av 30 procent I skatt från ersättningen för arbetet. Om du anlitat en enskild näringsverksamhet som inte är godkänd för F-skatt ska du dra av 30 procent skatt från ersättningen och även betala arbetsgivaravgifter för det utförda arbetet. 

7. Vad kan jag göra om Skatteverket vill återkalla F-skattsedel?

Om Skatteverket har beslutat att återkalla din F-skatt har du rätt att begära omprövning eller överklaga beslutet. En begäran om omprövning eller en överklagan av beslut om återkallelse av F-skatt ska göras inom två månader från dagen då beslutet kommit till dig tillhanda. Vid en omprövning av beslut om återkallelse av skatt är det förhållandena på dagen för återkallelsen som prövas av Skatteverket.