Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Hur går en skilsmässa till?

En skilsmässa är består av många praktiska och ekonomiska moment och är vanligtvis känslomässigt påfrestande. Om de tidigare makarna kan kommunicera med varandra på ett konstruktivt och respektfullt sätt behöver dock inte den juridiska processen bli komplicerad. Om relationen är ansträngd krävs ofta att vardera part anlitar ett eget ombud, vilket förlänger processen och ökar kostnaderna. I denna text redogörs översiktligt för hur en skilsmässa går till. 

Steg 1. Ansök om äktenskapsskillnad.

Formellt inleds en skilsmässa då någon av makarna, eller båda, ansöker om äktenskapsskillnad (vilket är den juridiskt korrekta termen för skilsmässa). Ansökan ska skickas till tingsrätten på den ort där makarna är bosatta. Ansökan, som kan vara enskild eller gemensam, kan göras digitalt via www.domstol.se. Om det bara är en av makarna som vill skiljas, eller om det finns barn som är under 16 år, kommer tingsrätten besluta om en betänketid på sex månader. Först därefter kan tingsrätten, om någon av makarna begär det, meddela dom på äktenskapsskillnad. Äktenskapet är definitivt upplöst när domen vunnit laga kraft (det vill säga när domen inte längre går att överklaga).

Steg 2. Upprätta ett bodelningsavtal.

Nästa steg är att makarna ska upprätta ett bodelningsavtal. Det är obligatoriskt att genomföra en bodelning vid äktenskapsskillnad. Bodelning behöver dock inte göras om det, till följd av att makarna upprättat ett äktenskapsförord, endast finns enskild egendom.

LÄS MER: Så fördelas skulder vid skilsmässa

Grundläggande fakta om bodelning

Genom bodelningen ska det så kallade giftorättsgodset delas upp mellan makarna. Giftorättsgodset är, något förenklat, all egendom som makarna äger och som inte gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente. Om egendom gjorts enskild genom gåvobrev eller testamente betyder det att gåvogivaren eller testatorn bestämt att egendomen ska vara enskild. Om det råder tvist om huruvida viss egendom är giftorättsgods eller enskild egendom måste den part som påstår att egendomen är enskild bevisa det.

Huvudregeln är att nettovärdet av giftorättsgodset ska delas lika. Det innebär att makarna efter bodelningen ska äga egendom som, efter avdrag för skulder, är värd lika mycket. Här kan du läsa mer om hur skulder hanteras vid en skilsmässa.

Ett bodelningsavtal måste ingås skriftligen och undertecknas av makarna. Bevittning är inte ett formkrav men rekommenderas starkt. Makarna kan, om de vill, upprätta bodelningsavtalet själva men det är i regel klokt att låta en familjerättsjurist granska avtalet innan det skrivs under.

Skiljas utan att göra bodelning – en mycket dålig idé

Vid skilsmässa är det obligatoriskt att göra en bodelning. Det finns dock ingen utomstående instans som följer upp att de tidigare makarna faktiskt upprättar och undertecknar ett bodelningsavtal. I praktiken är det således möjligt att strunta i att genomföra bodelningen och istället dela upp giftorättsgodset, exempelvis möbler och husgeråd, informellt. 

Att avstå från att göra en bodelning är dock en mycket dålig ide eftersom båda makarna, under obegränsad tid, har möjlighet att begära att en formell bodelning ska genomföras (det finns ingen lagstadgad preskriptionstid gällande giftorättsanspråk). Vi rekommenderar därför starkt att ett bodelningsavtal ingås så snart som möjligt efter att ansökan om skilsmässa getts in till tingsrätten (det finns ingenting som hindrar att bodelningsavtalet ingås innan äktenskapet formellt upplösts). 

Bostaden

För att kunna ändra ägarförhållandena för den gemensamma bostad, lägga om eller ta nya lån måste ett bodelningsavtal uppvisas för exempelvis banken och/eller Lantmäteriet. Om bostaden ägs gemensamt behöver makarna komma överens om bostaden ska övertas av någon av dem eller säljas.

I de fall det inte går att komma överens om hur den gemensamma bostaden ska hanteras i bodelningen kan var och en av makarna ansöka om att tingsrätten ska förordna en så kallad bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är en advokat med familjerättslig inriktning som har mandat att fatta beslut om hur bodelningen ska gå till (vilket innefattar vem av makarna som ska överta bostaden). 

Utgångspunkten är att den make som har störst behov av bostaden har rätt att överta den under förutsättning att vederbörande kan finansiera övertagandet. Den make som tvingas flytta ska således inte bli ekonomiskt lidande.

Steg 3. Barn och vårdnaden

Om makarna har gemensamma barn är utgångspunkten att vårdnaden inte påverkas av skilsmässan. Vanligtvis kommer de tidigare makarna själva överens om hur det praktiska ansvaret för barnen ska fördelas efter skilsmässan. 

Om de tidigare makarna inte kan enas är det möjligt för var och en av dem att ansöka om enskild vårdnad. En sådan process inleds med samarbetssamtal i familjerättens regi (familjerätten är en kommunal instans som sorterar under socialnämnden). Om samarbetssamtalen inte leder till en uppgörelse kan saken tas vidare till tingsrätten.

En förutsättning för att en förälder ska bli ensam vårdnadshavare är att den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare. Om båda föräldrarna är lämpliga, och ”bara” har svårt att komma överens om hur det praktiska ansvaret ska fördelas, kan domstolen bestämma vilka dagar barnen ska vara med respektive förälder. Även om en förälder blir ensam vårdnadshavare har den andra förälder rätt till umgänge med barnet (givet att det inte vore skadligt för barnet). 

Om ett barn tillbringar mer tid hos en av föräldrarna har den föräldern vanligtvis rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern. Storleken på underhållsbidraget beror på barnets behov och den underhållsskyldige förälderns ekonomiska kapacitet. På Försäkringskassans hemsida finns ett verktyg för att räkna ut vad som i en enskild situation är lämpligt. Om föräldrarna inte kan enas om nivån på underhållsbidraget kan saken avgöras av domstol.

Hur kan Enkla Juridik hjälpa till?

Hos Enkla Juridik finns ett flertal jurister med familjerättslig kompetens. Vi kan i samband med en skilsmässa agera antingen som neutrala rådgivare till båda makarna eller ombud för en av dem. Självklart kan vi bistå med upprättande av bodelningsavtal, äktenskapsförord och andra familjerättsliga dokument. Skicka in en förfrågan via kontaktformuläret nedan eller ring 020-89 95 96. Den inledande kontakten är alltid kostnadsfri och vi tar aldrig betalt utan att presentera en offert som kunden uttryckligen accepterat.

FAQ – Snabba frågor och svar om skilsmässa
Hur ansöker man om skilsmässa om bara en vill separera?

Om endast en av makarna vill skiljas får denne ensam skicka in en ansökan. Detta görs enklast via www.domstol.se. Annars används en fysisk blankett som återfinns på samma sida.

Hur ansöker man om skilsmässa om båda är överens?

En gemensam ansökan om skilsmässa/äktenskapsskillnad kan göras digitalt eller på en fysisk blankett som postas till tingsrätten på den ort där makarna bor. 

Hur lång tid tar det innan skilsmässan har trätt i kraft?

Om endast en av makarna vill skiljas, eller om det finns barn under 16 år, kommer domstolen besluta om en betänketid på sex månader. Först därefter kan den make som vill skiljas begära att en dom på äktenskapsskillnad ska meddelas. Äktenskapet är formellt upplöst när tidsfristen för överklagande löpt ut. 

Måste man ha ett bodelningsavtal vid skilsmässa?

Ja, det är obligatoriskt att genomföra en bodelning efter en skilsmässa om inte all egendom som makarna äger är enskild egendom.

Hur fördelas bostad och bohag vid skilsmässa?

Utgångspunkten är att bostad, bohag och all annan egendom som utgör giftorättsgods ska fördelas lika. Vid oenighet ska bostaden i normalfallet tillfalla den make som har störst behov av den (under förutsättning att hen kan finansiera övertagandet). 

Hur fördelas skulder vid skilsmässa?

Makar är aldrig skyldiga att överta ansvaret för varandras skulder. Det är endast nettovärdet av giftorättsgodset som ska delas (det vill säga egendomens värde efter avdrag för skulder). Däremot är den make som har giftorättsgods med det största nettovärdet skyldig att dela med sig av överskottet till den andra maken. 

Denna text uppdaterades senast 2023-10-23. Hänsyn har tagits till lagstiftning och praxis som var gällande detta datum.