Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Hur går en skilsmässa till?

Det är inte enkelt att separera och ingen skilsmässa är den andre lik. Mycket ska redas ut, kommas överens om och planeras. Så länge kommunikationen fungerar mellan båda parterna är emellertid den formella processen att skiljas inte speciellt komplicerad. Om er relation är ansträngd blir processen svårare. Här kan du följa steg för steg hur det hela går till när man skiljer sig.

Steg 1. Ansök om äktenskapsskillnad.

Steg 1 i det juridiska händelseförloppet att skilja sig är att ansöka om äktenskapsskillnad. Ansökan skickas till tingsrätten i din hemkommun tillsammans med hemorts- och personbevis. Är du och din maka/make överens om att gå isär skickar ni en gemensam ansökan. Är det bara du som vill skiljas skickar du in en stämningsansökan. Om det bara är en av er som vill skiljas eller om ni har barn under 16 år kommer tingsrätten att besluta om en betänketid om 6 till 12 månader innan ni återigen kan skicka in en fullföljdsansökan för att genomföra skilsmässan. Äktenskapet upplöses när tingsrättens dom vunnit laga kraft.

Steg 2. Upprätta ett bodelningsavtal.

Steg 2 är att upprätta ett bodelningsavtal. När ett äktenskap upphör är det en stark rekommendation att du genomför en bodelning.

En bodelning är en formell uppdelning av egendomen i äktenskapet och ett bevis för att giftorätten er emellan har upphört. För att bodelningen ska vara giltig måste den göras skriftligen. Skrivs inget bodelningsavtal anses enligt lag ingen bodelning ha ägt rum. Även om ni är helt överens om hur uppdelningen ska göras måste ni alltså skriva ett avtal för att en bodelning ska anses genomförd.

LÄS MER: Så fördelas skulder vid skilsmässa

Bodelning

I en bodelning mellan äkta makar ska som huvudregel värdet av allt giftorättsgods i äktenskapet delas lika. All egendom vardera make äger utgör giftorättsgods såvida det inte är enskild egendom enligt äktenskapsförord eller på grund av att den mottagits som enskild. Exempel på egendom som kan ha mottagits som enskild är gåvor eller arv där givaren i ett gåvobrev eller testamente uttryckligen skrivit att mottagaren erhåller egendomen som enskild egendom.

Separera utan ett bodelningsavtal – en mycket dålig idé

Det finns inget lagkrav på att upprätta ett bodelningsavtal. Du och din maka/make kan gå isär och dela upp egendomen mellan er utan ett sådant avtal. Konsekvensen blir då att man enligt lag inte genomfört någon bodelning och att giftorätten kvarstår i den egendom ni ägde per den dag ni ansökte om äktenskapsskillnad. Det här kan leda till komplicerade situationer längre fram. Rätten att begära bodelning kvarstår nämligen för makarna under lång tid efter det att äktenskapet upphört. Det finns alltså risk att din före-detta maka/make flera år senare framställer en sådan begäran och att en bodelning då måste göras.

Bostaden

För att ändra ägarförhållanden kring bostaden, lägga om bostadslån eller ta nya lån måst man kunna visa upp ett bodelningsavtal. Äger makarna bostaden tillsammans måste ni komma överens om vem som ska överta den eller om den ska säljas. Är bara en av makarna ägare till bostaden är den som huvudregel denna make som har störst rätt till den. Det finns en undantagsregel som säger att den part som är i störst behov av bostaden har rätt att överta den i bodelningen efter en skilsmässa. Finns gemensamma barn räknas oftast den förälder som barnen kommer bo mest hos, eller som fått enskild vårdnad, som den med störst behov.

Steg 3. Barn och vårdnaden

Har makarna som skiljer sig gemensamma barn är grundregeln att de ska ha gemensam vårdnad. Regler om vårdnad och underhåll finns i äktenskapsbalken och i föräldrabalken. Du kan begära enskild vårdnad hos tingsrätten men domstolen är restriktiv med att godkänna det. När det kommer till boende och kostnader så som kläder, fritidsaktiviteter och annat för barnen bestämmer ni som föräldrar tillsammans hur ni ska göra. Om du upplever svårigheter med kommunikationen finns alltid en möjlighet att utan kostnad få hjälp med samarbetssamtal på familjerätten i er hemkommun. Om barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna behöver ingen betala underhållsbidrag, men bor de mer hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala ett sådant bidrag. Storleken på bidraget bestäms efter barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Med fördel kommer ni själva överens om beloppets storlek. På försäkringskassans hemsida finns ett beräkningsverktyg för att räkna ut ett lämpligt och rättvist bidrag.

Det är bra att ta hjälp

Ovan är svaret på hur en skilsmässa går till formellt. Är det svårt att komma överens eller om du vill ha en bedömning från en utomstående för att säkra en rättvis fördelning kan du ta hjälp av jurist. På Enkla Juridik jobbar vi enbart med fasta priser. Det gäller även skilsmässor. Hör gärna av dig för en kostnadsfri juridisk utvärdering av ditt fall först.

FAQ – Snabba frågor och svar om skilsmässa
Hur ansöker man om skilsmässa om bara en vill separera?

Om bara en av er vill skiljas skickar man in en stämningsansökan till tingsrätten för din kommun. Man ska bifoga hemorts- och personbevis.

Hur ansöker man om skilsmässa om båda är överens?

Om båda är överens om att skiljas skickar man in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten för din kommun.

Hur lång tid tar det innan skilsmässan har trätt i kraft?

Om det bara är en av er som vill skiljas eller om ni har barn under 16 år kommer tingsrätten att besluta om en betänketid om 6 till 12 månader innan man kan fullfölja skilsmässan. Äktenskapet upplöses när tingsrättens dom vunnit laga kraft.

Måste man ha ett bodelningsavtal vid skilsmässa?

Det är inget lagkrav att bodela efter en separation, men det rekommenderas starkt. Annars kan en av parterna åberopa bodelning även långt efter separationen.

Hur fördelas bostad och bohag vid skilsmässa?

Om det finns ett äktenskapsförord fördelas bostad och bohag enligt vad som står där. Annars är det lagen som avgör vilket innebär att allt delas lika, förutsatt att man har varit gift i över 5 år.

Hur fördelas skulder vid skilsmässa?

Parterna kan aldrig ta över varandras skulder. Däremot kan den med mindre nettotillgångar få ut större värde av bostad och bohag vid en bodelning.