Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Hur gör man för att fastställa ett faderskap?

Att fastställa vem som är far till ett barn är viktigt för att tillgodose barnets rätt till försörjning
och umgänge med sin far. Att faderskapet till ett barn registreras är också avgörande för att
barnet ska ha rätt att ärva fadern. Enligt svensk lag kan faderskap fastställas på olika sätt. I
denna text redogör vi översiktligt för hur regelverket kring fastställande av faderskapskap ser
ut.

Faderskap kan fastställas på olika sätt. Det absolut vanligaste tillvägagångssättet (om barnets
föräldrar inte är gifta) är att barnets far frivilligt erkänner att han är far till barnet. Det görs
genom ifyllnad av ett så kallat fadersskapsintyg. För att intyget ska kunna läggas till grund för
fastställande av faderskap krävs att barnets mor bekräftar faderskapet. Blankett för intygande
av faderskap finns hos Skatteverket. Det går även att bekräfta faderskapet digitalt genom
signering med mobilt bank-id. I samband med att faderskapet anmäls/bekräftas kan
föräldrarna begära att vårdnaden om barnet ska vara gemensam.

1. Hur fastställer man faderskap?

Om faderskapet inte fastställs på frivillig väg åligger det socialnämnden i den kommun där barnet är fött att efterforska vem som är far till barnet. Utredningen utmynnar i ett beslut som kan prövas av domstol. Inom ramen för utredningen kan den person som misstänks vara far till barnet, men inte frivilligt vill erkänna det, beredas möjlighet att göra ett DNA-test. Om personen ifråga vägrar att medverka kan socialnämnden väcka talan om fastställande av faderskap i tingsrätten och yrka att den person som tros vara fadern ska tvingas att lämna ett DNA-prov.

Om barnets föräldrar är gifta fastställs faderskapet automatiskt. Mer om detta nedan.

2. Vad är faderskapspresumtionen?

Faderskapspresumtionen innebär att den man som är gift med barnets mor automatiskt betraktas som far. Med andra ord fastställs faderskapet, om barnets mor är gift, utan att några särskilda åtgärder behöver vidtas. Om moderns make inte är barnets biologiska far kan faderskapet upphävas genom domstolsbeslut. Det är den person som registrerats som far eller barnet som kan ta initiativ till en sådan process. Om en utomstående person anser sig vara far till ett barn har denne således ingen möjlighet att väcka talan om det på egen hand.

Faderskapspresumtionen innebär även att den registrerade fadern per automatik blir barnets vårdnadshavare. Någon anmälan om att vårdnaden ska vara gemensam behöver alltså inte göras om barnets föräldrar är gifta med varandra.

3. Hur lång tid tar det att fastställa faderskap?

Om faderskapet fastställs på frivillig väg tar det oftast ett par veckor från att blanketten getts in till Skatteverket till dess att faderskapet registrerats i folkbokföringen. Om ett frivilligt erkännande inte sker, och faderskapet måste fastställas genom utredning av socialnämnden, kan processen ta åtskilliga månader (eller till och med ett par år om saken i slutändan måste avgöras av domstol).

4. Hur kan man göra om man inte vet vem som är far till barnet?

Om barnets mor inte vet vem som är far kan en kontakt tas med socialtjänsten i hemkommunen. Socialtjänsten, som är underställd socialnämnden, kommer då att starta en faderskapsutredning. Om barnets mor inte kontaktar socialtjänsten kommer socialtjänsten påbörja en utredning på eget initiativ. Detta sker ett par veckor efter barnets födelse.

Inom ramen för utredningen kommer modern få lämna information om vilka individer som potentiellt kan vara far till barnet. Dessa personer, och andra som kan ha relevant information att bidra med, blir därefter kontaktade av socialtjänsten. I ovanliga fall är det omöjligt att fastställa vem fadern är. Om så är fallet innebär det att barnet, i rent juridisk bemärkelse, inte kommer ha någon far.

5. Vad innebär ett faderskap rent juridiskt?

Den som är registrerad som far har omfattande skyldigheter gentemot sitt barn. Fadern ska, liksom modern, ta ekonomiskt ansvar för barnet till dess att denne blivit vuxen. Därtill ansvarar fadern, om denne också är barnets vårdnadshavare, för att barnets personliga och sociala behov tillgodoses. Fadern ska då, i samråd med modern, fatta beslut om exempelvis barnets skolgång, medicinska behandlingar och fritidsaktiviteter. Om fadern avlider har barnet självklart rätt att som arv ta del av de tillgångar som fadern efterlämnar.

Om barnets föräldrar separerar, och fadern inte är vårdnadshavare, har denne som huvudregel rätt till umgänge med barnet. Umgängesrätten gäller inte om det skulle vara skadligt för barnet att umgås med fadern (exempelvis om barnet blivit utsatt för fysisk eller psykisk misshandel). I de fall föräldrarna inte kan komma överens om hur umgänget praktiskt ska utformas kan frågan avgöras av domstol.

Hur kan Enkla Juridik hjälpa till?

Om du har frågor om faderskap och angränsande frågor, exempelvis vårdnad och umgänge, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Enkla Juridik. Här finns ett flertal jurister med expertis inom såväl ekonomisk som social familjerätt. Fyll i kontaktformuläret nedan eller ring 020-89 95 96. Den inledande kontakten är alltid kostnadsfri och vi tar aldrig betalt utan att först presentera en offert som kunden uttryckligen accepterat.

Denna text uppdaterades senast 2023-05-15. Hänsyn har tagits till lagstiftning och praxis som var gällande detta datum.