Startsida » Familjejuridik » Bouppteckning

Bouppteckning

Viktiga punkter du behöver veta om bouppteckning

Behöver du hjälp? Kostnadsfri juridisk utvärdering

När en person avlidit ska det upprättas en så kallad bouppteckning. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidna personens tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket för registrering inom tre månader efter dödsfallet. Det är den dödsbodelägare, vanligtvis en sambo eller make/maka, som stod närmast den avlidne som har det största praktiska ansvaret för att bouppteckningen genomförs.

Det fysiska möte där bouppteckningen upprättas kallas för bouppteckningsförrättning. Bouppteckningen ligger senare till grund för den fördelning av dödsboets tillgångar som ska ske mellan arvingar och eventuella testamentstagare (bodelning och arvskifte).

Bouppteckningar kan vara både enkla och komplicerade att upprätta på ett korrekt sätt. Ofta uppstår någon frågeställning som kan vara svår att besvara för en person utan särskilda kunskaper om arvs- och familjerätt. I ett sådant läge är det bra att anlita en jurist för att säkerställa att allting går rätt till.

Är du involverad i en bouppteckning och känner att det behövs juridisk uppbackning? Tveka inte att ta kontakt med Enkla Juridik. Det kan du göra genom att fylla i kontaktformuläret längst ned eller ringa oss på 020-89 95 96. Vi utvärderar alltid din situation kostnadsfritt och upprättar en bouppteckning till fast pris.

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri juridisk utvärdering
  • Upprättande av bouppteckning till fast pris
  • Hantering av efterföljande arbete (exempelvis bodelning och arvskifte)

Se vår förklaringsvideo

5 tips när man upprättar en bouppteckning

  • Förbered dig genom att göra en tydlig sammanställning över den avlidna personens tillgångar och skulder (exempelvis pengar på bankkonto och lån på bostad).
  • Om det finns ett äktenskapsförord och/eller ett testamente ska dessa handlingar finnas till hands vid bouppteckningsförrättningen.
  • Samtliga dödsbodelägare ska i god tid kallas till bouppteckningsförrättningen. Se därför till att dokumentera kallelserna noggrant (exempelvis genom att skicka rekommenderade brev och e-postmeddelanden till adresser som du vet stämmer).
  • Använd Skatteverkets mall för bouppteckningar om du inte anlitar en jurist. Därigenom kan du vara säker på att ingen obligatorisk information glöms bort.
  • Bouppteckningshandlingen ska skrivas under av två så kallade ”gode män”. De gode männen får inte ha något eget intresse i boet. Utse därför två utomstående personer som du har högt förtroende för. Om du anlitat en jurist kan han eller hon agera som god man.
Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är ett dokument som innehåller information om dels den person som har avlidit, dels information om den avlidna personens tillgångar och skulder. Om den avlidna personen var gift innehåller bouppteckningen även uppgifter om den efterlevande makan/makens tillgångar och skulder. Skälet till detta är att bouppteckningen används som underlag när bodelning sker mellan dödsboet och den efterlevande maken/makan.

Hur går en bouppteckning till?

Bouppteckningen sker vid ett fysiskt möte där samtliga så kallade ”dödsbodelägare” närvarar. Dödsbodelägare kan vara den avlidna personens make/maka, sambo, arvingar eller så kallade ”universella testamentstagare”. En universell testamentstagare är en person som enligt ett testamente är berättigad till en bestämd andel av den avlidnes kvarlåtenskap. En person som till följd av ett testamente ska få en särskild sak, exempelvis en tavla, är däremot inte dödsbodelägare.

Vid bouppteckningsmötet, som formellt kallas ”bouppteckningsförrättning”, sammanställs den avlidnes tillgångar och skulder i ett dokument. När detta är klart undertecknas bouppteckningshandlingen av en ”bouppgivare” och två ”gode män”. Bouppgivare är den person som bäst kände till den avlidna personens ekonomiska situation (vanligtvis en sambo eller make/maka). De gode männen ska vara personer som inte har något eget intresse i dödsboet. Om en jurist anlitats för att upprätta bouppteckningshandlingen kan han eller hon agera god man.

Vilka regler ska jag tänka på?

De viktigaste reglerna att tänka på är att samtliga dödsbodelägare kallas till bouppteckningsmötet, att samtliga skulder och tillgångar tas upp till ett korrekt värde och att bouppteckningshandlingen skickas in till Skatteverket inom tre månader efter dödsfallet.

Vad är Skatteverkets roll vid en bouppteckning?

Skatteverket ansvarar för registrering av bouppteckningshandlingen. Bouppteckningsdokumentet ska skickas in till Skatteverket senast tre månader efter dödsfallet. Om bouppteckningshandlingen på något sätt inte är korrekt utformad ska Skatteverket uppmärksamma detta och begära komplettering. Om komplettering inte sker enligt Skatteverkets anvisningar kan den som ansvarar för bouppteckningen bli skyldig att betala vite (det vill säga en form av böter).

Får man tömma ett dödsbo innan bouppteckning?

Nej, du får inte tömma ett dödsbo före bouppteckningen. De enda åtgärder som får vidtas är sådana som är absolut nödvändiga för förvaltningen av dödsboet (exempelvis betala räkningar eller begravningskostnader). Det är först när bouppteckningen är på plats som det blir aktuellt med ett arvskifte, vilket innebär att dödsboets tillgångar delas ut till arvingar och testamentstagare.

Hur skriver man en kallelse?

En kallelse kan utformas på exempelvis följande sätt.

”Härmed kallas du till bouppteckningsförrättning med anledning av Kalle Johanssons dödsfall. Bouppteckningsförrättningen kommer äga rum den 1 januari 2020 på Stora Gatan 1 i Lilla Staden. Vänligen meddela undertecknad om du inte kan närvara. Vänligen/ Lisa Johansson.”

Tänk på att skicka kallelsen på ett tillförlitligt vis. Rekommenderat brev, i kombination med ett e-postmeddelande, är enligt oss det bästa tillvägagångssättet.

Hur hanteras lösöre?

Värdet av lösöre, det vill säga möblemang och liknande, ska tas upp på precis samma sätt som övriga tillgångar. I praktiken är det dock vanligt att vissa saker inte tas upp i bouppteckningen, eftersom det representerar ett alldeles för litet värde för att vara relevant i förhållande till kvarlåtenskapen i stort.

Får man sälja av delar av dödsboet innan en bouppteckning?

Det finns inget förbud mot detta. Om samtliga dödsbodelägare är överens går det att sälja så kallad lös egendom, exempelvis en bil. Generellt sett är det dock klokt att inte genomföra några försäljningar av dödsboets egendom innan bouppteckningen skett. Risken är annars stor för att missförstånd och tvister uppstår. Om den avlidna personen genom ett testamente bestämt att viss egendom ska tillfalla en särskild person får denna egendom självklart inte säljas.

Vad kostar en bouppteckning hos Enkla Juridik?

Vår prissättning varierar beroende av bouppteckningens omfattning och juridiska komplexitet. I de allra flesta fall kan vi dock erbjuda en fullständig hantering av bouppteckningen från 6 500 kr ink. moms. Vi erbjuder bouppteckning samt arvskifte från paketpriset 9 900 kr. I samtliga fall utvärderar vi situationen kostnadsfritt och erbjuder sedan ett fast pris för hela arbetet. Du behöver aldrig vara bekymrad för att det ska tillkomma oväntade kostnader.

Skicka in ditt ärende och få en kostnadsfri utvärdering
Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!
. . .