Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Bostadsjuridik » Strandskydd

Strandskydd

Vad det är, samt var det gäller och inte gäller mm.

Stora som små ingrepp vid ett strandområde kan vara förenade med en rad olika lagar och regler. Om de bryts kan man åläggas föreläggande, vite och i vissa fall åtalas för miljöbrott.

I denna text går vi igenom huvuddragen gällande strandskydd. Vi går igenom vad det är, var det gäller och var det inte gäller. 

Texten är skriven på ett sätt så du som privatperson eller företagare ska undvika onödiga överträdelser av miljöbalkens regler, dels för att du som bor vid ett strandområde ska kunna tillvarata din rätt till naturlivet.

Kontakta oss om du behöver hjälp!

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vad är strandskydd?

I miljöbalkens 7 kapitel finns bestämmelserna om strandskydd. Reglerna om strandskydd är till för att långsiktigt tillvarata allmänhetens intresse och tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på land och i vatten.

Allmänheten har ett intresse att utöva friluftsliv genom att ha fri passage längst stränderna för att bl.a.t kunna vandra, bada och rasta. För att allmänheten ska ha denna möjlighet förbjuder strandskyddet byggnationer och andra liknande åtgärder i anslutning till strandområden.

Skyddet har ett förebyggande syfte. Områden som betraktas som glest exploaterade, men som i framtiden kan ses som viktiga för rekreation och den biologiska mångfalden skyddas. Strandskyddet motiveras därmed med stöd av ett framtidsperspektiv. 

2. Var gäller strandskydd?

Som namnet antyder gäller strandskydd vid stranden, havet, insjöar och vattendrag. Det kan ibland vara svårt att avgöra vad som avses med dessa områden. Mark och miljööverdomstolen har till exempel i ett mål från 2012 bedömt en bäck, nedskuren i en mindre ravin som ett vattendrag, trots att det tidvis kunde vara ont om vatten. Området ansågs därför vara skyddat av miljöbalkens regler avseende strandskydd.

Med strandskyddsområdet gäller land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Området kan i vissa fall utökas till 300 meter från strandlinjen för att tillgodose strandskyddets syften. Det tillfaller länsstyrelsen i aktuell ort att besluta om att utvidga strandskyddet. Ett sådant beslut gäller omedelbart, även om det överklagas.

3. När gäller inte strandskydd?

Miljöbalken har strikta regler angående vilka åtgärder som inte får vidtas intill ett strandområde. Lagen har dock ett visst antal undantag. De som bedriver jordbruk, skogsbruk, yrkesfiske eller rennäring som sin huvudsakliga försörjning, får uppföra nya byggnader och anläggningar om det är absolut nödvändigt för deras verksamhet och det inte finns andra närliggande områden som kan tillgodose de behoven.

Ett annat undantag är verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen eller som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Det kan till exempel röra sig om vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet som beviljats tillstånd.

Byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg undantas även från strandskyddet.

I vissa fall får länsstyrelsen dessutom upphäva strandskyddet i ett område. Det aktualiseras till exempel när det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften eller om det rör sig om mindre sjöar och vattendrag. En bedömning får göras i varje enskilt fall där konsekvenser för djur och växtlivet får utredas.

4. Vad händer om man bryter mot strandskyddet?

Om man bryter mot förbudet kan kommun eller länsstyrelse besluta om ett föreläggande om rättelse. Det rör sig ofta om att parten i fråga måste riva ner byggnader och andra projekt som utförts på området. Marken måste i normala fall återställas till dess ursprungliga form.

Föreläggandet kan förenas med vite. Vitesbeloppet baseras på lagöverträdarens ekonomiska förhållanden för att ge en kännbar effekt. Syftet är att det ska bryta ett eventuellt motstånd hos personen i fråga mot att följa föreläggandet.

Överträdelserna kommer också alltid att anmälas till Åklagarmyndigheten som får undersöka om ett miljöbrott varit för handen. Om åtal väcks är det sedan upp till domstolen att inom ramen för en brottmålsprocess avgöra om handlingarna varit brottsliga. För miljöbrott kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år. Med anledning av detta är det viktigt att ha koll på de regler som gäller för strandskydd.

Om du har fått ett föreläggande avseende utrivning eller liknande kring ett strandskyddsområde som du anser är felaktig är du välkommen att ta kontakt med oss. Vi kan hjälpa dig överklaga beslutet och undersöka möjligheterna att ansöka om strandskyddsdispens. Om föreläggandet är förenat med vite kan vi även hjälpa dig upphäva eller jämka beloppet.

Ta kontakt - helt förutsättningslöst

Behöver du hjälp? Ring oss på 020-899596 eller skicka in ditt ärende

5. Hur fungerar strandskyddsdispens?

Även om det råder förbud att vidta vissa åtgärder kring ett strandskyddat område kan du söka om dispens från förbudet. Kommunen och i vissa fall länsstyrelsen kan meddela dispens om det föreligger särskilda skäl. Här får en intresseprövning göras där hänsyn även tas till enskilda intressen. En inskränkning i individens rätt att använda mark eller vatten ska inte gå längre än det som krävs för att syftet med skyddet ska uppnås.

Du kan därutöver endast få dispens för områden som räknas upp i miljöbalkens 7 kap. 18 c–d §, där det anges att det måste vara fråga om områden som:

  1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
  3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området (till exempel en brygga),
  4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (till exempel för Försvarsmakten).
6. Vem beslutar om dispens?

En ansökan om dispens ska oftast skickas till din kommun som tar beslut i frågan. I vissa fall är det dock länsstyrelsen som ska ta hand om ärendet. Sådana fall utgör till exempel byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg.

Det kostar 4 600 kr att ansöka om strandskyddsdispens hos länsstyrelsen. Om det går via kommunen varierar kostnaderna beroende på vad som beslutats av kommunfullmäktige. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en jurist för att få hjälp med din ansökan. Ansökningsavgiften måste betalas oavsett om du beviljas dispensen eller inte, varför det är viktigt att det går rätt till.

7. Kan beslut om strandskyddsdispens överklagas?

Ja. Om du har fått ett dispensbeslut som har gått dig emot har du möjlighet att överklaga beslutet. Om beslutet kommer från kommunen ska det överklagas till länsstyrelsen senast tre veckor från att du tagit del av det. Om det däremot är ett dispensbeslut från länsstyrelsen ska det överklagas till mark-och miljödomstolen.

Vad kan Enkla Juridik hjälpa till med?

Vi vägleder dig i alla dina frågor om strandskydd. Det kan vara allt från att söka om strandskyddsdispens till att överklaga ett beslut. Tveka inte på att ta kontakt helt förutsättningslöst!