Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Bostadsjuridik » Rivningsföreläggande

Rivningsföreläggande

Vad det innebär och hur du överklagar

Förelägganden från kommunen kan vara besvärliga; dels eftersom de kan medföra en olägenhet för dig som markägare eller ägare av ett byggnadsverk, dels för att föreläggandet kan anses ha använts på felaktiga grunder. Ett rivningsföreläggande kan vara särskilt betungande, eftersom det innebär att hela byggnadsverket måste rivas inom en viss angiven tidpunkt. Det är viktigt att veta vad du ska göra för att slippa bli föremål för ett föreläggande, eller vad du ska göra om du får ett föreläggande för att slippa bli föremål för ytterligare åtgärder från kommunen. Nedan följer viktig information som är viktig att ha koll på när det gäller förelägganden från kommunen.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vad är ett rivningsföreläggande? 

Ett rivningsföreläggande får användas om ett byggnadsverk har omfattande skador eller säkerhetsbrister. Huvudregeln är att rivningsföreläggandet ska föregås av ett åtgärdsföreläggande. Om säkerhetsbristerna i byggnadsverket däremot är alltför omfattande och bristerna inte kan åtgärdas med åtgärder som är mindre ingripande än en rivning, behöver rivningsföreläggandet inte föregås av ett åtgärdsföreläggande. 

Gällande olovligt bygge (ofta kallat svartbyggen) kan kommunen också besluta om att bygget ska rivas. Rent tekniskt kallas beslutet då inte rivningsföreläggande utan sker inom ramen för ett så kallat rättelseföreläggande.

2. Vad är skillnaden mellan ett rivningsföreläggande och ett åtgärdsföreläggande?

Ett åtgärdsföreläggande används när någon underlåter att vidta en viss åtgärd, och därmed bryter mot plan- och bygglagen (PBL) eller föreskrifter eller beslut som har fattats med stöd av PBL. Föreläggandet görs av byggnadsnämnden mot vissa utpekade adressater och innebär att dessa måste vidta vissa åtgärder inom en viss tid. För att öka incitamenten till att föreläggandet följs, kan det förenas med verkställighetsmedel såsom vite. Om ett byggnadsverk däremot är så förfallet eller skadat att ett åtgärdsföreläggande inte skulle anses vara tillräckligt, utfärdas ett rivningsföreläggande istället.

3. I vilket fall kan ett rivningsföreläggande aktualiseras? 

Rivningsföreläggandet aktualiseras när du ska riva ett byggnadsverk som är så bristfälligt att felen inte kan åtgärdas med mindre ingripande åtgärder än en rivning. Detta är en grundläggande förutsättning för att rivningsföreläggande ska vara aktuellt. Det innebär att det alltid ska undersökas om felet kan åtgärdas med mindre ingripande åtgärder. 

Det kan exempelvis vara att det finns en risk att tak- eller bjälklagskonstruktoinen rasar ner på grund av att byggnaden är övergiven och/eller inte har fått ett erforderligt underhållsarbete. Det kan även vara så att byggverket utgör en fara för en närliggande väg för cyklister, vilket gör rivningen nödvändig av säkerhetsskäl. 

4. Mot vem kan ett rivningsföreläggande riktas?

Det är ägaren av ett byggnadsverk som ett rivningsföreläggande kan riktas mot. Ägaren kan av kommunens byggnadsnämnd föreläggas att vid vite vidta åtgärder för att riva byggnadsverket inom en viss tid. Föreläggandet måste vara riktat mot en specifik juridisk eller fysisk person och förenas med en tidsgräns inom vilket föreläggandet måste vidtas. 

Ta kontakt - helt förutsättningslöst

Behöver du hjälp? Ring oss på 020-899596 eller skicka in ditt ärende

5. Vad gäller för svartbyggen?

Ett svartbygge är ett byggnadsverk som har uppförts utan bygglov. I vissa fall kan du i efterhand ansöka om bygglov för ett svartbygge. Om kommunens byggnadsnämnd däremot inte godkänner byggnationen, kan byggnadsverket bli föremål för ett rättelseföreläggande om rivning. Om du inte river byggnaden inom den angivna tidsfristen, kan du få ett nytt förelägganden som förenas med vite. Det innebär att du måste betala en straffavgift om du inte river byggnadsverket inom den angivna tidsfristen. Samtidigt måste en intresseavvägning göras vid ett föreläggande, där samhällsnyttan vägs mot det intrång som den enskilde skulle lida.

6. Finns det några vägledande rättsfall?

I MÖD 2014:3 uppfördes en garagebyggnad utan bygglov och i strid med gällande detaljplan. Ägaren för byggnadsverket ansökte i efterhand om bygglov, vilket nekades. Vid frågan om ett rivningsföreläggande är proportionerligt konstaterade domstolen att en avvägning måste ske mellan samhällsnyttan och gällande detaljplan i förhållande till förlusten som ägaren för byggnadsverket skulle drabbas av. I förevarande fall bedömde domstolen att samhällsnyttan vid ett rivningsföreläggande var lågt, varför ett rivningsföreläggande inte vore proportionerligt.

I MÖD 2013-01-08 mål nr P 5910-12 fick en ägare för en pooluppbyggnad ett rivningsföreläggande av byggnadsnämnden eftersom byggnadsverket byggdes utan en bygglovsansökan. Emellertid hade en reviderad ansökan om bygglov skickats till byggnadsnämnden i efterhand. Ansökan behandlades inte i byggnadsnämnden. Domstolen konstaterade att nämnden senast i samband med beslutet om föreläggandet borde ha fattat ett överklagbart beslut i fråga om bygglovsansökan. Eftersom detta inte gjordes, fann domstolen att det saknades förutsättningar för att förelägga ägaren av byggnadsverket att undanröja pooluppbyggnaden. 

7. Kan ett rivningsföreläggande göras utan ett åtgärdsföreläggande?

Ett rivningsföreläggande ska som huvudregel föregås av ett åtgärdsföreläggande. Detta är viktigt för att sätta byggnadsverket i stånd innan bygglov har beviljats. Om byggnadsverket däremot har säkerhetsbrister och bristerna inte kan åtgärdas med mindre ingripande åtgärder än en rivning behöver rivningsföreläggandet inte föregås av ett åtgärdsföreläggande. Ju större säkerhetsbrister ett byggnadsverk har, desto större sannolikhet är det att ett rivningsföreläggande kan göras utan ett åtgärdsföreläggande.

8. Vad kan jag göra om jag fått ett föreläggande som jag inte anser är riktigt?

Ett rivningsföreläggande utgör ett förvaltningsrättsligt ärendebeslut, och kan endast överklagas av den som beslutet angår och det har gått honom eller henne emot. Det innebär att ingen annan än ägaren av byggnadsverket som föreläggandet riktar sig mot kan överklaga beslutet. Om du eller ditt företag har blivit mål för ett rivningsföreläggande och anser att beslutet vilar på felaktiga grunder, ska du överklaga beslutet till den kommunala nämnd som beslutade om föreläggandet. Notera att du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från den dag då du tog del av föreläggandet, annars kan din överklaganderätt gå förlorad. I din överklagan ska du noggrant förklara varför du anser att beslutet är felaktigt – exempelvis att felen i ditt byggnadsverk kan åtgärdas och att en rivning inte är nödvändig.

Vi rekommenderar starkt att du anlitar en erfaren fastighetsjurist när du ska överklaga. Ta gärna kontakt med oss.

9. Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig? 

Har du fått ett föreläggande av kommunen som du anser är felaktigt, eller undrar du hur du ska följa föreläggandet för att slippa ytterligare rättsliga problem eller repressalier? På Enkla Juridik ombesörjer vi ditt ärende från start till mål så att du kan hamna i bästa möjliga rättsläge. Välkommen att höra av dig idag för en kostnadsfri utvärdering!