Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Bostadsjuridik » Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgift

Vad det innebär och vad du kan göra

Har du fått ett beslut om byggsanktionsavgift och överväger om du ska överklaga beslutet? Vilka regler som gäller och hur man går tillväga när man ska överklaga ett beslut om byggsanktionsavgift är inte alltid helt lätt att ha koll på.

Nedan kommer en redogörelse för vad en byggsanktionsavgift är, när man kan komma att bli skyldig att betala en sådan sanktionsavgift samt hur man överklagar ett sådant beslut.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vad är byggsanktionsavgift?

En byggsanktionsavgift är en sanktionsavgift som någon kan komma att behöva betala till följd av att ha brutit mot någon byggbestämmelse. Det kan exempelvis handla om att någon vidtar en lovpliktig åtgärd utan att ha beviljats lov, att någon utför arbete utan kontrollansvarig eller att någon underlåter att anmäla en anmälningspliktig åtgärd. 

2. När riskerar man en byggsanktionsavgift?

I plan- och byggförordningen stadgas att följande överträdelser kan utmynna i skyldighet att betala byggsanktionsavgift:

 • Om en motordriven anordning används i strid med användningsförbud eller vissa villkor för användningen
 • Om nybyggnad eller tillbyggnad som är lovpliktig eller anmälningspliktig påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
 • Om annan ändring av en byggnad än tillbyggnad som är lovpliktig eller anmälningspliktig påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
 • Om en åtgärd i fråga om en annan anläggning än byggnad som är lovpliktig eller anmälningspliktig påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
 • Om vissa andra åtgärder som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked
 • Om skyltar eller ljusanordningar som kräver lov påbörjas utan startbesked
 • Om rivning av en byggnad eller del av en byggnad som kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked
 • Om markåtgärd som kräver lov påbörjas utan startbesked

Det är tillsynsmyndigheten som beslutar om att ta ut en byggsanktionsavgift. Med tillsynsmyndighet avses oftast byggnadsnämnden. När det däremot handlar om byggprodukter är det Boverket som är tillsynsmyndighet. 

Byggsanktionsavgiften kan tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det är således strikt ansvar som gäller. Det finns dock undantag från detta. Avgiften behöver inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till följande:

 • Om den avgiftsskyldiga på grund av sjukdom varken själv eller genom någon annan kunnat fullgöra sin skyldighet
 • Om överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldiga inte har kunnat eller borde ha kunnat förutse eller kunnat påverka, eller
 • Vad den avgiftsskyldiga har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa

Utöver dessa undantag finns det en möjlighet att sätta ned byggsanktionsavgiften till hälften eller en fjärdedel av beloppet om avgiften inte står i proportion till överträdelsen som begåtts. Vid bedömningen tas särskild hänsyn till om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara mindre allvarligt. 

Vidare finns det en möjlighet att slippa betala byggsanktionsavgiften om rättelse vidtas innan byggnadsnämnden (eller Boverket) tagit upp frågan till överläggning vid ett sammanträde med nämnden. Om så sker ska personen ifråga inte behöva betala byggsanktionsavgiften. 

Byggsanktionsavgift ska inte heller tas ut om överträdelsen medfört att ett vite har dömts ut.

Om överträdelsen avser rivning av en byggnad finns även här undantag som kan aktualisera bortfallande av skyldighet att betala byggsanktionsavgift. Dessa undantag gäller om rivningen har:

 • Gjorts med stöd av annan lag eller författning,
 • Varit nödvändig för att undanröja risk för människors liv eller hälsa eller för att hindra eller begränsa en omfattande skada på annan egendom (t.ex. om en byggnad rivs för att motverka att eldsvåda sprider sig till byggnaden och därifrån till angränsande bebyggelse), eller
 • Gjorts på grund av att byggnaden till väsentlig del blivit skadad på grund av en eldsvåda eller någon annan liknande händelse. Detta undantag aktualiseras om det rör sig om så omfattande skador att rivningen varit befogad. Om skadorna inte är allvarligare än att de utan större ingrepp kunde ha avhjälpts, ska någon avgiftsbefrielse inte inträda. 
3. Vem ska betala byggsanktionsavgiften och hur stor kan den vara?

Byggsanktionsavgift som ska tas ut ska betalas av:

 1. Den som ägde fastigheten eller byggnadsverket när överträdelsen skedde,
 2. Den som begick överträdelsen, eller
 3. Den som har fått en fördel av överträdelsen.

Oftast är det en och samma person som ägde fastigheten eller byggnadsverket, begått överträdelsen och även fått en fördel av överträdelsen. Men om det rör sig om flera personer i punkterna ovan t.ex. om A äger fastigheten, B begick överträdelsen och C var den som fått en fördel av överträdelsen så kan betalningskravet riktas mot exempelvis A som sedan kan kräva B och C på den delen av skulden som de skulle stå för. När det rör sig om två eller flera avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de således solidariskt ansvariga för betalningen. 

Hur stor byggsanktionsavgiften kan vara är beroende av vilka överträdelser som skett. I plan- och byggförordningen framgår hur stor sanktionsavgiften är för olika typer av överträdelser. Begår man flera överträdelser adderas beloppen och summan blir således större. I plan- och byggförordningen står inte sanktionsavgiften i kronor utan uttrycks i antal prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2024 57 300 kr. Byggsanktionsavgiften får däremot inte överstiga 50 prisbasbelopp. Om beslutet tagits år 2024 får sanktionsavgiften därmed inte överstiga 2 865 000 kr. 

OBS! Var uppmärksam på följande: 
 • Om du som avgiftsskyldig fått skälig tid att vidta rättelse efter att byggsanktionsavgift beslutats och du inte vidtar rättelse ska en ny avgift med dubbla det belopp som togs ut senast tas ut. 
 • Om du som avgiftsskyldig inom två år från att beslutet om byggsanktionsavgift tagits på nytt gör dig skyldig till en överträdelse av samma slag som tidigare ska en ny avgift med dubbla det belopp som togs ut senast tas ut.

Notera att taket på 50 prisbasbelopp även gäller i dessa fall.

Ta kontakt - helt förutsättningslöst

Behöver du hjälp? Ring oss på 020-899596 eller skicka in ditt ärende

4. Hur överklagar man ett beslut om byggsanktionsavgift?

När byggnadsnämnden eller Boverket fattat beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift kan beslutet överklagas. Beslutet får överklagas till länsstyrelsen av den som beslutet angår om beslutet går personen emot. Överklagandet ska ställas till länsstyrelsen men skickas in till den myndighet som tagit beslutet i ärendet, alltså byggnadsnämnden i din kommun eller Boverket (beroende på om det är byggnadsnämnden eller Boverket som är tillsynsmyndigheten). Tillsynsmyndigheten beslutar sedan om beslutet ska ändras. Om inte, prövar tillsynsmyndigheten om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar det sedan vidare till länsstyrelsen.

Notera att även länsstyrelsens beslut går att överklaga. Länsstyrelsens beslut överklagas då till Mark och miljödomstolen (som egentligen är Nacka tingsrätt, Umeå tingsrätt, Vänersborgs tingsrätt, Växjö tingsrätt eller Östersunds tingsrätt). Även Mark och miljödomstolens beslut går att överklaga som då prövas av Mark och miljööverdomstolen (Svea hovrätt). I vissa fall kan Mark och miljööverdomstolens beslut överklagas till Högsta domstolen. En förutsättning för att Mark och miljööverdomstolen eller Högsta domstolen ska pröva ärendet är att prövningstillstånd meddelas.

5. Vad ska överklagandet innehålla?

Det finns ett formkrav gällande överklagandet och det är att överklagandet ska vara skriftligt. Kravet på skriftlighet är dock teknikneutralt så ett överklagande kan skickas in som bl.a. brev eller mail. Av överklagandet ska det framgå vem personen som överklagar är samt dennes kontaktuppgifter. Det ska även framgå vilket beslut som överklagas samt på vilket sätt man vill att överinstansen ändrar beslutet. Den klagande behöver dock inte tydliggöra genom hänvisningar till paragrafer och liknande.

6. Vad kostar det att överklaga?

Det kostar ingenting att överklaga ett beslut som tagits enligt plan- och bygglagen.

7. Hur ser statistiken ut?

År 2020 överklagades 339 beslut om byggsanktionsavgifter till länsstyrelserna. Vid Boverkets årliga uppföljning av byggnadsnämndernas och länsstyrelsernas tillämpning av plan- och bygglagen för år 2020 framkom att 137 av de 339 överklagade besluten hade upphävts, vilket motsvarar cirka 40%. 102 av de 137 besluten upphävdes på grund av antingen bristfällig bevisning, felaktig handläggning, bristfällig beslutsmotivering eller avsaknad av rättslig grund. 

8. Vad kan Enkla Juridik hjälpa med?

Vi på Enkla Juridik utvärderar er situation kostnadsfritt och återkommer inom en arbetsdag. Behöver ni hjälp med att överklaga ett beslut om byggsanktionsavgift så ska ni inte tveka att höra av er till oss på Enkla Juridik!