Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Bostadsjuridik » Åtgärdsföreläggande

Åtgärdsföreläggande

Vad det innebär och vad du kan göra

Förelägganden från kommunen kan vara besvärliga; dels eftersom de kan medföra en olägenhet för dig som markägare eller ägare av ett byggnadsverk, dels för att föreläggandet kan anses ha använts på felaktiga grunder. Det är viktigt att veta vad du ska göra för att slippa bli föremål för ett föreläggande, eller vad du ska göra om du får ett föreläggande för att slippa bli föremål för ytterligare åtgärder från kommunen. Nedan följer viktig information som är viktig att ha koll på när det gäller förelägganden från kommunen.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vad är ett åtgärdsföreläggande? 

Ett åtgärdsföreläggande används när någon underlåter att vidta en viss åtgärd, och därmed bryter mot plan- och bygglagen (PBL) eller föreskrifter eller beslut som har fattats med stöd av PBL. Föreläggandet görs av byggnadsnämnden mot vissa utpekade adressater och innebär att dessa måste vidta vissa åtgärder inom en viss tid. För att öka incitamenten till att föreläggandet följs, kan det förenas med verkställighetsmedel såsom vite. Följande personer kan bli föremål för ett åtgärdsföreläggande:

 • Byggherrar, 
 • Markägare,
 • Tomträttshavare,
 • Nyttjanderättshavare,
 • Väghållare,
 • Kontrollansvariga,
 • Sakkunniga samt 
 • Huvudmän för allmän plats.

OBS! Ett åtgärdsföreläggande kan riktas mot både fysiska och juridiska personer.

2. Vilka typer av förelägganden finns det? 

Det finns olika typer av förelägganden som kommunen kan göra enligt PBL. Nedan följer en lista på dessa förelägganden och vad de innebär.

Lovföreläggande

Ett lovföreläggande används när en åtgärd som måste föregås av lov har vidtagits utan behövligt lov, men det är sannolikt att lov kan beviljas för åtgärden retroaktivt. I sådana fall kan du föreläggas att ansöka om lov i efterhand.

Föreläggande om underhållsutredning

Som ägare av ett byggnadsverk är du skyldig att underhålla byggnadsverket och hålla det i ett befintligt och välvårdat skick genom att bevara dess tekniska egenskaper så långt det går. Ett föreläggande om underhållsutredning får användas av kommunen om underhåll av ett byggnadsverk är bristfälligt. I sådana fall kan kommunen förelägga dig som ägare av ett byggnadsverk att göra en underhållsutredning. 

Åtgärdsföreläggande

Ett åtgärdsföreläggande används om du underlåter att vidta en viss åtgärd och därigenom bryter mot PBL eller en föreskrift som meddelats med stöd av PBL. I sådana fall kan byggnadsnämnden förelägga dig att inom en viss tid vidta åtgärder för att åtgärda felet. Således ska föreläggandet föregås av passivitet.

Rättelseföreläggande

Om du begår en aktiv handling som strider mot PBL eller föreskrifter som har meddelats med stöd av PBL. I sådana fall kommer byggnadsnämnden att förelägga dig att rätta de olagliga åtgärder du har vidtagit.

Rivningsföreläggande

Ett rivningsföreläggande får användas om ett byggnadsverk har omfattande skador eller säkerhetsbrister. Huvudregeln är att rivningsföreläggandet ska föregås av ett åtgärdsföreläggande. Om säkerhetsbristerna i byggnadsverket däremot är alltför omfattande och bristerna inte kan åtgärdas med åtgärder som är mindre ingripande än en rivning, behöver rivningsföreläggandet inte föregås av ett åtgärdsföreläggande

Föreläggande om ökad trafiksäkerhet

Ett föreläggande om ökad trafiksäkerhet får användas om kommunen anser att ett byggnadsverket inom ett område med detaljplan medför alltför stora olägenheter för trafiksäkerheten på grund av ändrade förhållanden. Föreläggandet innebär att byggnadsverket antingen måste rivas eller tas bort, eller att en annan åtgärd ska vidtas som innebär att olägenheterna med byggnadsverket avhjälps eller minskar. Föreläggandet kan även innebära att stängsel anordnas eller att utfart eller at en annan utgång mot gator eller vägar ska ändras.

Föreläggande om stängsel kring byggnadsverk med säkerhetsbrister

Ett föreläggande om stängsel kring byggnadsverk får användas om kommunen anser att ett byggnadsverk har brister som medför en risk eller fara för säkerheten för folk som befinner sig i eller i närheten av byggnadsverket. Föreläggandet kan innebär att ett ägaren av byggnadsverket kan behöva anordna ett stängsel runt omkring det för att minska säkerhetsrisken.

3. Vad är skillnaden mellan ett lovföreläggande och ett åtgärdsföreläggande?

Ett åtgärdsföreläggande vidtas i syfte att få adressaten att vidta en viss åtgärd för att fullfölja de krav som följer av PBL. Ett lovföreläggande innebär däremot att en fastighets- eller byggnadsverksägare ska ansöka om bygglov för en vidtagen åtgärd som kräver bygg-, rivnings- eller marklov utan att ägaren har ansökt om och beviljats detta. Observera att ett lovföreläggande endast används om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden. Detta innebär att ett lovföreläggande inte får beviljas för att förmå fastighetsägare eller ägare av ett byggnadsverk att ansöka om lov i efterhand. Ett lovföreläggande beslutas av Byggnadsnämnden.

Ta kontakt - helt förutsättningslöst

Behöver du hjälp? Ring oss på 020-899596 eller skicka in ditt ärende

4. I vilket fall kan ett åtgärdsföreläggande aktualiseras? 

Ett åtgärdsföreläggande kan aktualiseras i flera situationer med ändamålet att en viss åtgärd fullföljs så att kraven som följer av PBL ska uppnås. Till exempel kan byggherren eller några av de ovan nämnda adressaten bli föremål för ett åtgärdsföreläggande när dessa har underlåtit att:

 • Genomföra en obligatorisk ventilationskontroll,
 • Avhjälpa enkla hinder mot tillgängligheten och användbarheten av allmänna lokaler och platser,
 • Underhålla ett byggnadsverk så att dess utformning, tekniska egenskaper eller särskilt värdefulla värden bevars,
 • Underhålla en tomt för att minska risken för olyckor och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken,
 • Följa villkor i beslut om lov,
 • Färdigställa en allmän plats med kommunalt huvudmannaskap eller 
 • Avhjälpa en brist eller genomföra en kontroll vid ett interimistiskt slutbesked.

OBS! denna lista är inte uttömmande.

5. Vad händer om ett åtgärdsföreläggande inte fullföljs? 

Om du får ett åtgärdsföreläggande, är det viktigt att du följer det för att slippa eventuella påföljder. Om åtgärdsföreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden besluta om att åtgärden som avses i föreläggandet ska genomföras på den försumliges bekostnad – förutsatt att det ursprungliga föreläggandet innehåller en upplysning om att ett sådant beslut kan fattas om föreläggandet inte följs. 

Byggnadsnämnden kan dessutom ansöka om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Detta innebär att Kronofogdemyndigheten genom tvångsåtgärder kan hjälpa nämnden att verkställa det fattade beslutet.

Observera att  det föreligger en preskriptionstid på 10 år. Det innebär att om det har förflutit mer än 10 år från den tid då överträdelsen som föreläggandet avser ägde rum, upphör möjligheten till handräckning. 

6. Kan ett rivningsföreläggande göras utan ett åtgärdsföreläggande?

Ett rivningsföreläggande ska som huvudregel föregås av ett åtgärdsföreläggande. Detta är viktigt för att sätta byggnadsverket i stånd. Om byggnadsverket däremot har säkerhetsbrister och bristerna inte kan åtgärdas med mindre ingripande åtgärder än en rivning behöver rivningsföreläggandet inte föregås av ett åtgärdsföreläggande. Ju större säkerhetsbrister ett byggnadsverk har, desto större sannolikhet är det att ett rivningsföreläggande kan göras utan ett åtgärdsföreläggande.

7. Vad kan jag göra om jag fått ett föreläggande som jag inte anser är riktigt?

Om du vill bestrida ett föreläggande, kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Observera att ett överklagande skulle utgöra ett förvaltningsbesvär, vilket innebär att du endast kan överklaga beslutet om det går dig emot och påverkar dig i en ej obetydlig omfattning. Det betyder att du personligen ska beröras av beslutet i egenskap av exempelvis markägare. Det är viktigt att överklagandet skickas in inom tre veckor från den dag då du fick beslutet, annars går din överklaganderätt förlorad. Överklagandet måste även vara skriftligt och du måste motivera varför du anser att föreläggandet är felaktigt.

Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig? 

Har du fått ett föreläggande av kommunen som du anser är felaktigt, eller undrar du hur du ska följa föreläggandet för att slippa ytterligare rättsliga problem eller repressalier? På Enkla Juridik ombesörjer vi ditt ärende från start till mål så att du kan hamna i bästa möjliga rättsläge. Välkommen att höra av dig idag för en kostnadsfri utvärdering!