Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Bodelningsförrättare – hur fungerar det?

Om makar eller sambor vid en skilsmässa eller separation inte kan komma överens om hur bodelningen ska falla ut kan tingsrätten, efter ansökan från någon av makarna/samborna, utse en så kallad bodelningsförrättare. Denna person ska i första hand verka för att makarna/samborna kommer överens men har mandat att, om det är omöjligt att nå en frivillig lösning, fatta ett tvångsbeslut om hur den egendom som omfattas av bodelningen ska fördelas. Denna text går översiktligt igenom vad en bodelningsförrättare är, hur dennes uppdrag utförs och vilka kostnader som uppstår.

1. Vad är en bodelningsförrättare?

En bodelningsförrättare är nästan alltid en advokat med familjerättslig expertis som utses av tingsrätten med uppgiften att få till stånd en bodelning mellan tidigare makar eller sambor. Bodelningsförrättaren ska först och främst försöka få parterna att komma överens. Om bodelningsförrättaren lyckas med sitt medlingsuppdrag upprättar bodelningsförrättaren ett vanligt bodelningsavtal som undertecknas av parterna.

Om det inte är möjligt att nå en uppgörelse i godo ska bodelningsförrättaren, utifrån äktenskapsbalkens och sambolagens regelverk och parternas egna yrkanden, bestämma hur bodelningen ska gå till. Detta sker i form av ett beslut som parterna kan överklaga till tingsrätten, vilket ska ske inom fyra veckor från det datum parterna tog del av beslutet. Man kan således säga att bodelningsförrättaren, som kan liknas vid en domare, utgör den första instansen i en tvist om bodelning.

2. Hur dyrt är det med en bodelningsförrättare?

Att koppla in en bodelningsförrättare för at lösa en bodelningstvist blir ofta en dyr historia. Bodelningsförrättare debiterar i regel en timtaxa på runt 2 500 kr ink. moms, vilket parterna ansvarar för med hälften vardera. Därutöver tillkommer kostnader om parterna väljer att anlita egna ombud som för parterna talan gentemot bodelningsförrättaren.

Om tre jurister (en bodelningsförrättare och två ombud) engageras i bodelningen är det inte ovanligt att slutnotan landar på hundratusentals kronor. Det är därför viktigt att noggrant fundera över om det är värt kostnaden att tvista om hur bodelningen ska gå till.

Om det finns en möjlighet för parterna att komma överens, eventuellt med uppbackning av en neutral jurist som tillhandahåller sakupplysningar om regelverket, är det alltid att föredra. Ibland är det oundvikligt att anlita bodelningsförrättare och egna ombud men det bör betraktas som en sista utväg.

3. Hur lång tid har man på sig att ansöka om en bodelningsförrättare?

För makar finns det ingen bortre tidsgräns för när en ansökan om bodelningsförrättare ska ges in till tingsrätten. Teoretiskt kan makar skilja sig och sedan vänta många år med att verkställa bodelningen. För sambor gäller att någon av samborna måste begära bodelning inom ett år från separationen. Under förutsättning att det sker finns ingen särskild tidsgräns för att därefter ansöka om bodelningsförrättare.

I ett extremfall har dock Högsta domstolen kommit fram till att rätten till bodelning, avseende makar, gått förlorad. I det målet (med benämningen NJA 1993 s. 570) gick det 24 år mellan skilsmässan och tidpunkten då en av makarna påkallade bodelning. Högsta domstolen ansåg, trots att lagstiftningen inte innehåller någon tidsfrist för bodelning, att för lång tid hade förflutit och att den make som gjort ansökan förlorat sin rätt till bodelning på grund av passivitet.

I ett senare avgörande (med benämningen NJA 2009 s. 437) kom Högsta domstolen fram till att det inte fanns hinder mot att förordna en bodelningsförrättare när det gått drygt 10 år sedan äktenskapets upplösning. Det kan således konstateras att det, för makar, är möjligt att avvakta med bodelningen under mycket lång tid utan att riskera att rätten till bodelning förfaller. Det är dock alltid av godo att göra bodelningen i nära anslutning till skilsmässan, eftersom det då är mycket enklare att överblicka det giftorättsgods som ingår i bodelningen än om bodelningen sker många år senare.

4. Hur ansöker jag om en bodelningsförrättare?

Ansökan om bodelningsförrättare kan göras genom att fylla i en fysisk blankett som postas till tingsrätten eller via www.domstol.se (ansökan undertecknas då med mobilt bank-id). En förutsättning för att ansökan ska behandlas är att det dessförinnan skickats in en ansökan om skilsmässa/äktenskapsskillnad. Ansökan ska innehålla följande uppgifter.

  1. Personbevis som beställs från Skatteverket.
  2. Namn, personnummer, adresser, mobilnummer och e-postadress.
  3. Ett yrkande om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare.
  4. Tidpunkt för relationens upplösning (om ansökan avser ett samboförhållande).
5. Behöver jag ha ett eget ombud om en bodelningsförrättare utsetts?

Det finns inget tvång om att ha ett get ombud i ett scenario där en bodelningsförrättare utsetts. Det är således fritt ram att sköta dialogen med bodelningsförrättaren på egen hand. Bodelningsförrättaren är skyldig att kommunicera på ett sådant sätt att makarna förstår hur processen ser ut och vad som förväntas av dem.

Ofta är det dock klokt att anlita ett eget ombud vid skilsmässobodelning eftersom bodelningsförrättaren ska vara helt neutral i förhållande till parterna och inte får tillhandahålla någon rådgivning om hur en enskild part ska agera. Om bodelningen avser större värden, och parterna inte har goda kunskaper om det regelverk som gäller för bodelningar, är det därför bra att anlita en jurist som endast ser till den egna klientens intressen.

6. Hur kan Enkla Juridik hjälpa till?

Hos Enkla Juridik finns ett flertal jurister med gedigen familjerättslig kompetens och erfarenhet. Många gånger agerar vi som opartiska rådgivare och upprättar bodelningsavtal på basis av det som parterna kommit överens om. Andra gånger anlitas vid som ombud med uppdrag att företräda en part i en bodelningstvist där en bodelningsförrättare förordnats. Oavsett vilken situation du befinner dig i är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att fylla i formuläret nedan eller ringa 020-89 95 96. Den inledande kontakten är kostnadsfri och vi tar aldrig betalt utan att först presentera en offert som kunden uttryckligen accepterat.

Denna text uppdaterades senast 2024-02-06. Hänsyn har tagits till lagstiftning och praxis som var gällande detta datum.