Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Bevittning? Vad är det? Vad ska jag tänka på?

Inte sällan upprättas och undertecknas rättsliga dokument utan att bevittnas. Ibland kan det vara helt i sin ordning. Andra gånger kan det innebära att dokumentet inte är giltigt. I denna text redogörs översiktligt för bevittning, i vilka sammanhang bevittning är obligatoriskt och vad man särskilt ska tänka på gällande olika typer av rättshandlingar.

1. Vad är bevittning?

Bevittning innebär att någon eller några personer är närvarande när ett dokument undertecknas och bekräftar att undertecknande skett. Avseende vissa juridiska dokument finns det lagkrav på bevittning medan det för andra handlingar är frivilligt. Bevittning är obligatoriskt beträffande testamenten, erkännanden av faderskap, framtidsfullmakter samt för att köpare av en fastighet ska beviljas lagfart. Bevittning är alltid av godo för att minimera risken för att meningsskiljaktigheter uppkommer om dokumentets giltighet.

2. Vilka krav finns det för vittnen?

Det finns inga generella formkrav gällande själva bevittningen. Däremot stadgar lagen (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar att den som agerar vittne inte själv får vara berörd av rättshandlingen. Ett exempel på detta är att en köpare av en fastighet inte får bevittna säljarens namnteckning. Vidare måste vittnet ha fyllt 15 år och inte lida av en psykisk störning som gör att personen saknar insikt om betydelsen av bevittningen. Om något av dessa tre krav inte är uppfyllt är bevittningen ogiltig.

3. Hur ska ett testamente bevittnas?

Regler om bevittning av testamenten återfinns i 10 kap. ärvdabalken. Enligt lagen ska ett testamente bevittnas av två personer som är samtidigt närvarande då testamentet undertecknas eller när testatorn (det vill säga den person som upprättat testamentet) bekräftar att denne har undertecknat testamentet. Vittnena ska vara medvetna om att de bevittnat ett testamente men de behöver inte känna till innehållet i testamentet. 

För att det ska vara enkelt att i efterhand (kanske många år senare) identifiera vilka personer som har bevittnat ett testamente bör vittnena skriva sina namn tydligt och ange sina personnummer. Vidare är det klokt att anlita vittnen som är avsevärt yngre än testatorn, så att det är sannolikt att de är vid liv när testatorn går bort.

De personer som bevittnar testamentet måste ha fyllt 15 år och får inte lida av en psykisk störning som hindrar dem från att ha insikt om innebörden av bevittningen. Vittnena får inte vara släkt med testatorn eller själva vara testamentstagare (det vill säga personer som enligt testamentet ska erhålla egendom). En vän till testatorn som enligt testamentet ska ärva en summa pengar får således inte vara vittne.

Testamenten får inte bevittnas av någon som är god man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare för testatorn. Om testamentet stadgar att arv ska tillfalla en organisation får vittnena inte vara företrädare för organisationen. Det är således inte tillåtet för en styrelseledamot i en välgörenhetsorganisation att bevittna ett testamente som är upprättat till förmån för organisationen.

Noterbart är att ett testamente inte blir automatiskt ogiltigt för att bevittningen inte gått rätt till. Om det felaktiga testamentet delges de legala arvingarna (det vill säga de personer som har rätt till arv om det inte finns något testamente) måste de legala arvingarna klandra testamentet vid tingsrätten inom sex månader för att testamentet inte ska vinna laga kraft.

Bevittning

4. Vad gäller för framtidsfullmakter?

Regler om bevittning av framtidsfullmakter finns i lagen (2017:310) om framtidsfullmakter och ärvdabalken. I likhet med vad som gäller vid bevittning av testamenten krävs att framtidsfullmakten bevittnas av två personer som är samtidigt närvarande när fullmaktsgivaren undertecknar framtidsfullmakten. Vittnena ska vara medvetna om att de bevittnar just en framtidsfullmakt men behöver inte känna till vilka exakta befogenheter som framtidsfullmakten innehåller.

Den person som är fullmaktshavare får inte vara vittne. I övrigt gäller samma jävsregler som vid bevittning av testamenten. Vittnena får således inte vara släkt med fullmaktsgivaren. Därtill måste de ha fyllt 15 år och får inte lida av en psykisk störning som gör att de inte förstår innebörden av bevittningen.

5. Vad gäller för överlåtelsehandlingen för en fastighet när köparen vill ansöka om lagfart?

Reglerna om bevittning för att köparen av en fastighet ska beviljas lagfart finns i 20 kap. jordabalken. Här framgår att säljarens underskrift ska bevittnas av två personer. Till skillnad från vad som gäller vid bevittning av testamentet och framtidsfullmakter finns det inget hinder mot att släktingar agerar vittnen. De enda villkor som måste vara uppfyllda är att vittnena inte själva är parter till avtalet, har fyllt 15 år och inte lider av en psykisk störning som gör att de inte förstår innebörden av bevittningen.

6. Vad gäller för faderskapsbekräftelser?

Regler om bevittning av faderskapsbekräftelser finns i 1 kap. föräldrabalken. Här framgår att faderskapsbekräftelsen ska bevittnas av två personer. De enda krav som ska vara uppfyllda i övrigt är att vittnena ska ha fyllt 15 år och inte lida av en psykisk störning som gör att de inte förstår innebörden av bevittningen.

7. Vilka juridiska dokument kräver inte bevittning?

Juridiska dokument behöver bara bevittnas om det framgår av lag. Om det inte finns någon sådan lagbestämmelse är bevittning således frivilligt. Exempel på viktiga dokument som inte kräver bevittning för att vara giltiga är bodelningsavtal, gåvobrev och skuldebrev. Vi på Enkla Juridik rekommenderar dock starkt att bevittning ordnas gällande alla dokument som har stor betydelse för parterna. Bevittning är det absolut enklaste och säkraste sättet att förebygga konflikter om dokumentets innehåll och äkthet.

8. Kan jag anlita en jurist för bevittning?

Ja, det är vanligt att jurister agerar vittnen i samband med upprättande av olika juridiska dokument. Att anlita utomstående jurister som vittnen är ofta bra eftersom de inte kan beskyllas för att ha något eget intresse i det dokument som bevittnats.

9. Kan Enkla Juridik hjälpa till med bevittning?

Vi på Enkla Juridik hjälper gärna till med bevittning av juridiska dokument på vårt kontor i Stockholm. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan eller ring 020-89 95 96. Den inledande kontakten är alltid kostnadsfri och vi tar aldrig betalt utan att först presentera en offert som kunden uttryckligen accepterat. 

Denna text uppdaterades senast 2024-02-01. Hänsyn har tagits till lagstiftning och praxis som var gällande detta datum.