Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Bevittning? Vad är det? Vad ska jag tänka på?

Inte sällan upprättas och skrivs rättsliga dokument under utan att dokumentet bevittnas. Ibland kan det vara fullt acceptabelt, medan det ibland kan innebära att dokumentet blir helt ogiltigt. I syfte att klargöra vad som faktiskt gäller kommer nedan en redogörelse för bland annat vad bevittning är, vilka kraven är för bevittning samt vad som faktiskt gäller vid vissa specifika typer av rättshandlingar.

1. Vad är bevittning?

Bevittning innebär att någon eller några vittnen är närvarande och bekräftar att du skrivit på en rättshandling. Ibland finns det lagkrav på bevittning medan det för andra typer av dokument endast är något frivilligt som kan vara bra att ha i bevishänseende för den händelsen att det uppkommer meningsskiljaktigheter senare.

Det finns fyra typer av handlingar som enligt lag kräver bevittning. Dessa är testamenten, erkännanden av faderskap, framtidsfullmakter samt överlåtelsehandlingen för en fastighet när köparen vill ansöka om lagfart.

2. Vilka krav finns det för vittnen?

Det finns inga generella formkrav att förhålla sig till vid bevittning. Lagen stadgar däremot vissa krav för att en person ska vara behörig att bevittna en rättshandling som enligt lag kräver bevittning. Dessa krav går att hitta i lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar.

För att en person ska vara behörig att bevittna en rättshandling får inte denna vara någon mot vilken rättshandlingen ska företas. Med detta avses exempelvis att köparen eller säljaren av en fastighet inte får bevittna säljarens namnteckning. Vidare måste vittnet ha fyllt 15 år och inte lida av en psykisk störning som påverkar denna i sådan mån att denna saknar insikt om betydelsen av bevittningen. Om någon som inte uppfyller dessa kriterier bevittnar en rättshandling är dennes vittnesbekräftelse (bevittning) utan verkan.

3. Hur ska ett testamente bevittnas?

Reglerna om bevittning vid testamente finns i ärvdabalk (1958:637).

Enligt ärvdabalken ska ett testamente bevittnas av två (2) vittnen samtidigt för att vara giltigt. Vittnena måste vara medvetna om att handlingen rör sig om ett testamente och styrka handlingen genom att skriva under testamentet och intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnens fulla bruk. Testatorn behöver däremot inte göra innehållet i testamentet känt för vittnena. 

Vidare kan det rekommenderas att vittnena i testamentet antecknar yrke, hemvist, tiden för undertecknandet samt övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet. Notera att dessa inte är några formkrav utan snarare rekommendationer för att kunna underlätta bevisningen om att allt gått rätt till vid testamentets upprättande.

För att bevittningen av ett testamente ska vara giltigt krävs det att vittnena fyllt 15 år och inte lider av en psykisk störning som hindrar dem från att ha insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Vidare är bevittningen inte giltig om vittnet är testatorns make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap. Med det senare avses testators barn och föräldrar. Inte heller är bevittningen giltig om vittnet står i rätt upp- eller nedstigande svågerlag till testatorn. Med dessa avses testators styv- och svärföräldrar samt styv- och svärbarn. Notera att testators svåger eller svägerska däremot kan bevittna ett testamente.

Vidare är inte bevittningen giltig om någon bevittnar ett förordnande till sig själv, sin make, sambo, syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne. Inte heller är bevittningen giltig om vittnet är framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare till testatorn. Om förordnandet är ställt till en juridisk person får inte vittnet vara ledamot av styrelsen för bolaget, föreningen, trossamfundet eller stiftelsen. Om någon förordnats som testamentsexekutor är detta däremot inte något hinder för att testamentsexekutorn ska göra en giltig bevittning.

Notera att ett testamente inte automatiskt blir ogiltigt enbart för att bevittningen skett i strid med kraven. För att testamentet ska ogiltigförklaras krävs det att någon väcker en så kallad klandertalan. Väcks ingen klandertalan inom föreskriven tid gäller testamentet.

Bevittning

4. Vad gäller för framtidsfullmakter?

Reglerna om vittnen vid framtidsfullmakter finns i lag (2017:310) om framtidsfullmakter samt ärvdabalk (1958:637).

Precis som vid bevittningen av ett testamente krävs det att fullmaktshandlingen bevittnas av två (2) vittnen i deras samtidiga närvaro. Vittnena ska vidare ha kännedom om att handlingen rör sig om en framtidsfullmakt och underteckna handlingen. Enligt lagen får fullmaktshavaren inte vara ett vittne och i övrigt tillämpas i princip samma regler som för bevittningen av testamenten. Detta innebär att vittnena måste ha fyllt 15 år samt inte får lida av en psykisk störning som hindrar dem från att ha insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Inte heller får fullmaktshavarens make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktshavaren vara vittnen.

5. Vad gäller för överlåtelsehandlingen för en fastighet när köparen vill ansöka om lagfart?

Reglerna om vittnen för sådana rättshandlingar finns i jordabalk (1970:994).

För dessa krävs endast att överlåtarens underskrift är styrkt av två (2) vittnen. För övrigt gäller även reglerna i lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar. Detta innebär således att den som ännu inte fyllt 15 år eller den som på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av bekräftelsen inte får vara vittne. Inte heller får den som rättshandlingen företas mot vara vittne. Utöver dessa hinder finns inga andra hinder mot att bevittna överlåtelsehandlingen. Det finns således inga särskilda bestämmelser om hinder mot att bevittna likt bestämmelserna för bevittning av testamenten och framtidsfullmakter.

6. Vad gäller för faderskapsbekräftelser?

Reglerna om vittnen för faderskapsbekräftelser finns i föräldrabalk (1949:381).

För dessa stadgar lagen endast att faderskapsbekräftelsen ska bevittnas av två (2) personer. I övrigt gäller reglerna i lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar. Det finns inga ytterligare särskilda bestämmelser om hinder mot att bevittna likt bestämmelserna för bevittning av testamenten och framtidsfullmakter.

7. Kan jag anlita en jurist för bevittning?

Ja, du kan anlita en jurist för bevittning. Om du vill ha hjälp med att bevittna en rättshandling kan du höra av dig till oss på Enkla Juridik!

8. På vilka orter kan Enkla Juridik hjälpa till med att bevittna en rättshandling?

Vi på Enkla Juridik kan hjälpa till med att bevittna din rättshandling i Stockholm och Linköping.