Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Starkt bevismaterial gör att du vinner i domstolen

Domstolsprocesser handlar primärt om vad som kan och vad som inte kan bevisas. Den part som exempelvis kräver att få ett lån återbetalt måste kunna bevisa att skulden existerar. Om han eller hon slarvat med att, som det brukar heta på juristspråk, ”säkra bevisningen” är risken för förlust i domstolen överhängande. I denna text ger Enkla Juridik några tips kring hur man kan tänka vid insamling av bevis.

I civilrättsliga sammanhang, det vill säga när privatpersoner och/eller näringsidkare bråkar med varandra, är utgångspunkten att den part som har framställt ett krav måste ”styrka” att motparten är skyldig att tillmötesgå kravet. Detta görs med hjälp av allehanda former av bevisning.

Förenklat innebär kravet på att en viss omständighet ska vara ”styrkt” att det, i ljuset av den bevisning som läggs fram, måste framstå som väldigt sannolikt att kärandepartens redogörelse för händelseförloppet, i jämförelse med svarandepartens version, överensstämmer med verkligheten. Käranden är den part som inlett en rättsprocess och svaranden är den part som har ett krav riktat mot sig.

I brottmål gäller, för att ett straff ska kunna utdömas, att det ska vara ”ställt bortom rimligt tvivel” att den åtalade personen begått den gärning som åklagaren påstår. Detta är ett skarpare beviskrav än att någonting ska vara styrkt. Med andra krav ställs högre krav på bevisningens styrka i brottmål än i tvistemål.

För att kärandeparten ska lyckas med att uppfylla bevisbördan krävs i regel, förutom en i allmänhet trovärdig berättelse om vad som har inträffat, någon form av bevismaterial. Exempel på vanligt förekommande bevisning är skriftliga avtal, bilder, expertutlåtanden och e-postkorrespondens. Domstolen ansvarar för att värdera bevisningen och avgöra om det underlag som presenterats är tillräckligt för att det krav som käranden har ska accepteras.

Dokumentation är a och o

Ett stort problem för kärandeparten i många tvistemål, inte minst när båda parter är privatpersoner, är att det inte finns någon dokumentation som tydligt utvisar att det han eller hon påstår faktiskt stämmer. När underlag som åskådliggör kärandens historia helt eller delvis saknas kan det vara mycket svårt, eller rentav omöjligt, att nå framgång i processen.

I alla rättsliga relationer av större betydelse för de inblandade parterna är det viktigt att noggrant dokumentera de överenskommelser som ingås och de löpande kontakterna parterna emellan. En bra tumregel är att viktiga avtal alltid ska skrivas ned och undertecknas. Detsamma gäller justeringar som eventuellt görs efter att avtalet har ingåtts. Många tvister, framför allt gällande renoveringsprojekt, har uppkommit till följd av att parterna inte varit tillräckligt omsorgsfulla med att notera ändringar och tillägg till det ursprungliga avtalet.

Vad räknas som bevismaterial i domstolen?

I Sverige råder så kallad ”fri bevisprövning”. Innebörden av det begreppet är att parterna i en domstolsprocess får lägga fram i princip vilken bevisning de vill under förutsättning att materialet har en koppling till det händelseförlopp som tvisten kretsar kring.

Med andra ord är parterna fria att presentera den bevisning som de bedömer kommer att gagna den egna saken. Det är sedan upp till domstolen att bedöma vilken kvalitet bevisningen håller. Nedan följer några generella rekommendationer rörande hur man kan tänka för säkra bevisning och därmed optimera chanserna att dra det längsta strået i en eventuell tvist.

  • Ingå alltid skriftliga avtal som tydligt anger villkoren för den aktuella affären. En bra tumregel är att endast ingå muntliga överenskommelser om transaktionen är av ett så bagatellartat slag att parterna är beredda att ingen av parterna anser det mödan värt att ta saken till domstol om en tvist skulle uppkomma.
  • Ordna med bevittning av avtal och andra juridiska dokument. Bevittning är sällan obligatoriskt för att dokumentet ska vara giltigt men kan vara oerhört nyttigt ur ett bevisperspektiv. Om tvisten exempelvis rör existensen av ett lån, och det finns ett bevittnat skuldebrev, är utsikterna för att käranden/långivaren ska få bifall till sin talan mycket ljusa.
  • Spara all kommunikation som du haft med motparten innan och efter avtalsingåendet. Radera aldrig e-postmeddelanden, chatt-konversationer eller sms som anknyter till en pågående affärsrelation. Undvik om möjligt att ha parallella diskussioner i olika kommunikationskanaler. Det optimala är om all korrespondens sker via e-post, eftersom det då är mycket enkelt att identifiera in- och utgående meddelanden.

Under förutsättning att dessa enkla tips efterlevs är mycket redan vunnet. Med god bevisning i ryggen minskar risken för konflikter och om det ändå uppstår meningsskiljaktigheter är oddsen för framgång i domstolsprocessen mycket bättre än om säkerställandet av bevisningen försummats.

Hur kan Enkla Juridik hjälpa till?

På Enkla Juridik arbetar åtskilliga jurister med gedigen erfarenhet av tvistlösning. Varje år hanterar vi dussintals processer i domstol. Eftersom vår affärsmodell i hög grad är prestationsbaserad har vi en extra stark drivkraft att åstadkomma ett positivt resultat för våra klienter. Om du hamnat i en tvist, eller befarar ett en tvist kommer att uppstå, är du varmt välkommen att ta en kostnadsfri kontakt med oss genom att fylla i kontaktformuläret nedan eller ringa 020-89 95 96.

Denna text uppdaterades senast 2022-06-10.