Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Vad är ett avtalsbrott? – vad kan jag göra åt det?

Om du har ingått ett avtal och motparten inte presterar det som följer av avtalet har motparten begått ett avtalsbrott. I en sådan situation kan du behöva vidta skarpa rättsliga åtgärder för att säkerställa dina rättigheter enligt avtalet. Denna text redogör översiktligt, bland annat, för vad ett avtal är, omständigheter som kan utgöra avtalsbrott, vilka påföljder som finns och de åtgärder som står till buds när ett avtalsbrott har begåtts.

1. Vad krävs för att ett avtal ska vara giltigt?

Ett avtal uppstår när en part presenterat ett anbud som den andra parten accepterat. Innan anbudet accepterats finns inget avtalsförhållande, endast en förhandling om de tänkbara villkoren för ett framtida avtal. Utgångspunkten i svensk lagstiftning är att såväl skriftliga som muntliga avtal är giltiga. 

För vissa avtalstyper finns dock specifika formkrav. Det gäller exempelvis vid köp av fastigheter, där såväl köpare som säljare måste underteckna avtalet för att det ska vara giltigt. Därtill krävs bevittning för att köparen ska beviljas lagfart. Vid telefonförsäljning blir avtalet giltigt först då överenskommelsen bekräftats skriftligen.

2. I vilka situationer kan ett avtal vara ogiltigt?

Det finns ett flertal situationer där ett ingånget avtal kan förklaras ogiltigt. Det mest uppenbara exemplet är då en av parterna tvingats att ingå avtalet under hot om våld eller annat tvång. Det har ju då inte funnits någon verklig vilja att ingå ett avtal.

Ett avtal kan också vara ogiltiga under mindre dramatiska omständigheter, exempelvis om en part av misstag framfört ett bud och motparten insåg misstaget eller om avtalet är oskäligt utformat. Ett ogiltigt avtal medför inte några förpliktelser för någon av parterna. Regler om avtals ogiltighet återfinns i 3 kap. avtalslagen, som är den centrala rättskällan vad gäller avtal.

3. Vad är ett avtalsbrott?

Ett avtalsbrott är en felaktig eller utebliven prestation i förhållande till vad parterna till avtalet kommit överens om. Ett enkelt exempel på ett avtalsbrott är att en produkt inte har de specifika egenskaper som säljaren utlovat.

4. Vad är ett väsentligt avtalsbrott?

Ett avtalsbrott som är av stor betydelse för den part som drabbats av avtalsbrottet brukas benämnas för ”väsentligt avtalsbrott”. I de fallen har den drabbade parten rätt att häva avtalet, vilket innebär att de prestationer som utväxlats ska återgå. Ett exempel på ett väsentligt avtalsbrott är att säljaren av en bostadsrätt garanterat att boendearean är 100 kvadratmeter men att det vid en kontrollmätning visar sig vara endast 75 kvadratmeter.

5. När får man begå ett avtalsbrott?

Under vissa förhållanden kan ett avtalsbrott begås utan att den part som bryter mot avtalet kan hållas ansvarig för avtalsbrottet. Exempel på en sådan situation är att det bryter ut ett krig eller en naturkatastrof som gör det omöjligt för en part att prestera enligt avtalet. Det rör sig då om ”force majeure”. Vad som menas med force majeure definieras ofta i avtalet.

6. Är det kriminellt att begå ett avtalsbrott?

Det är inte brottsligt att begå ett avtalsbrott. En köpare eller säljare som anser att ett avtalsbrott har begåtts får, för att tillvarata sina intressen, vidta civilrättsliga åtgärder. Om det är så att en av parterna aldrig haft för avsikt att prestera enligt ett ingånget avtal kan det dock röra sig om bedrägeri, vilket är ett brott som kan leda till fängelse.

Ett exempel på ett avtalsförhållande som egentligen är ett bedrägeri är att en person annonserar ut en vara på en digital marknadsplats och tar betalt för varan av flera personer. Det rör sig då inte om något verkligt avtalsförhållande mellan ”säljaren” och ”köparen” utan om ett bedrägeri.

7. Vad kan man göra om man drabbats av ett avtalsbrott?

En part som anser att ett avtalsbrott har begåtts ska snarast möjligt underrätta motparten om det och förklara vad parten begär. Det kan exempelvis handla om fullgörelse av avtalet (det vill säga att motparten ska vidta rättelse) eller att skadestånd ska utgå till följd av avtalsbrottet (om avtalsbrottet gett upphov till merkostnader). Det är viktigt att all kommunikation sker i skrift för att säkerställa bevisning om saken går vidare till domstol.

8. Vilka påföljder kan uppstå vid avtalsbrott?

Ett avtalsbrott kan, beroende på avtalsbrottets karaktär, ge upphov till en rad olika påföljder (det vill säga konsekvenser av avtalsbrottet). Nedan följer exempel på vanligt förekommande påföljder.

Avhjälpande eller omleverans: Avhjälpande innebär att den avtalsbrytande parten ser till att felet åtgärdas, exempelvis genom reparation. Omleverans innebär att en helt ny vara levereras som uppfyller villkoren i parternas avtal.

Prisavdrag: Denna påföljd innebär en avräkning på köpeskillingen så att den summa som köparen betalar motsvarar varans värde i det felaktiga skicket. Prisavdrag beräknas vanligtvis utifrån vad det kostar att reparera en felaktig vara (exempelvis en bil vars växellåda måste bytas ut för att den ska leva upp till villkoren i avtalet).

Hävning: Med hävning avses att avtalet återgår i sin helhet. Parternas prestationer ska då återgå. Hävning aktualiseras bara om avtalsbrottet är av väsentlig karaktär.

Skadestånd: Om den part som utsatts för ett avtalsbrott drabbats av merkostnader till följd av avtalsbrottet har vederbörande rätt till skadestånd. Ett exempel på en sådan situation är att köparen av en fastighet inte betalat för fastigheten och att säljaren därför tvingas sälja fastigheten till någon annan för en lägre köpeskilling (mellanskillnaden blir då ett skadestånd). Skadeståndet ska försätta den drabbade parten i samma ekonomiska situation som om avtalsbrottet aldrig hade skett.

9. Hur minimerar jag risken för avtalsbrott?

Det mest effektiva sättet att minimera risken för avtalsrelaterade tvister är att ingå tydliga och omsorgsfullt formulerade avtal. Om ett ordentligt avtal finns på plats vet parterna vad som förväntas av dem och utrymmet för missförstånd (såväl medvetna som omedvetna) reduceras drastiskt. Här kan du läsa mer om vad man ska tänka på vid upprättandet av ett avtal.

10. Hur kan Enkla Juridik hjälpa till vid avtalsbrott?

Hos Enkla Juridik finns ett flertal jurister med avtalsrättslig kompetens och inriktning på tvistlösning. Du är varmt välkommen att kontakta oss och förklara din situation. Den inledande kontakten med oss är alltid kostnadsfri och vi tar aldrig betalt förrän vi presenterat en offert som kunden uttryckligen accepterat. Fyll i kontaktformuläret nedan eller ring 020-89 95 96.

Denna text uppdaterades senast 2024-01-15. Hänsyn har tagits till lagstiftning och praxis som var gällande detta datum.