Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Återkrav från Försäkringskassan – så överklagar du!

Om Försäkringskassan anser att du felaktigt mottagit ersättning kan de skicka ut ett återkrav på det belopp de anser att du har fått av fel anledning. Det innebär att du har 30 dagar på dig att betala tillbaka innan Försäkringskassan överlämnar ärendet till Kronofogden. Ibland händer det dock att Försäkringskassans återkrav är baserade på felaktiga grunder. Om så är fallet har du möjlighet att överklaga beslutet. 

Denna text handlar om vad ett återkrav är, hur det går till och vad du kan göra om du felaktigt fått ett återkrav riktat mot dig.

1. När är en utbetalning från Försäkringskassan felaktig?

En betalning som är felaktig kan bero på både oaktsamma anledningar som att du exempelvis glömt att anmäla nya uppgifter. Ibland kan en betalning vara felaktig även om det beror på att Försäkringskassan missat de nya uppgifterna du lämnat och därför fått en för stor ersättning. Du är därmed själv ansvarig för att se till att Försäkringskassan har tagit del av de nya uppgifterna som framställts. 

Det händer dock att Försäkringskassan felaktigt vill återkräva pengar. Det är i synnerhet vanligt ifall de tolkar omständigheterna felaktigt.

2. Vad händer om du inte betalar i tid?

Den 1 september 2022 gjordes en lagändring som innebär att Försäkringskassan direkt kan skicka över ärendet till Kronofogden. Detta gäller beslut som tagits efter den 1 september 2022. Har du fått ett beslut innan lagändringen gjordes så får du först ett inkassokrav, därefter kan försäkringskassan driva in pengarna genom andra bidrag du får, samt skicka in ett betalningsföreläggande till kronofogden. Om du inte kan betala i tid så kan du ansöka om att få dela upp betalningen, dock måste hela skulden vara betald inom tolv månader.

3. Vad är preskriptionstiden?

Försäkringskassans fordran mot dig preskriberas 10 år efter att skulden har uppkommit, alltså från den dagen Försäkringskassan betalat ut ersättningen till dig.

4. Hur kan jag överklaga Försäkringskassans beslut om återkrav?

Om du anser att Försäkringskassan tagit ett felaktigt beslut angående ett återkrav så kan du begära att Försäkringskassan gör en så kallad omprövning av ditt beslut. En omprövning innebär att Försäkringskassan prövar ärendet på nytt genom att utreda de underlag som finns sedan tidigare, en begäran om omprövning måste ha kommit in till Försäkringskassan inom två månader från det att de meddelat beslutet.

Om du inte inte skulle vara nöjd med Försäkringskassans nya beslut efter omprövningen så kan du begära att få ärendet prövat hos förvaltningsrätten, det gör du genom ett skriftligt yttrande där du anger vilket beslut som ska prövas tillsammans med dina kontaktuppgifter. Du lämnar in ditt yttrande till Försäkringskassan inom två månader från det att du fått beslutet, sedan skickar Försäkringskassan in ärendet till förvaltningsrätten tillsammans med de handlingar som finns i ärendet.

5. Hur går en process i förvaltningsrätten till? Vad kostar det?

Förvaltningsrätten hanterar hur myndighetsbeslut fattas och ändras. Ett ärende i förvaltningsrätten avgörs i regel genom skriftlig handläggning men i vissa fall kan det behöva kompletteras med en muntlig förhandling. Den som överklagar ett myndighetsbeslut ska lämna in ett skriftligt yttrande om överklagande till berörd myndighet. Förvaltningsrätten ansvarar  för att ärendet har utretts tillräckligt och lagenligt.

När du skickat in ditt överklagande till berörd myndighet skickar myndigheten vidare handlingen till förvaltningsrätten tillsammans med alla handlingar som finns i ärendet.

När målet är tillräckligt utrett går en domare igenom ärendet och lägger ett förslag på ett avgörande. Vad avgörandet sedan grundas på är vad som kommit fram under handläggningen samt det som kommit fram vid en eventuell muntlig förhandling.

Förvaltningsrätten kan antingen avgöra att beslutet är korrekt, då gäller myndighetens beslut tills vidare, eller att beslutet är felaktigt och ska då inte fortsätta gälla. Förvaltningsrätten kan välja att antingen fatta ett nytt beslut som ska ersätta det överklagade beslutet, eller skicka tillbaka ärendet till berörd myndighet som i sin tur får fatta ett nytt beslut genom en ny utredning. 

Om du får ett betungande beslut av förvaltningsrätten kan du oftast överklaga beslutet till kammarrätten, det framgår i avgörandet hur du tar dig till väga och vilken tidsfrist som gäller för överklagande till kammarrätten.

6. Särskilda skäl för att slippa betala återkravet:

Trots att man fått ett återkrav så finns det särskilda skäl för att bli befriad från betalning. Detta gäller dock i undantagsfall. Bland annat om man inte har lämnat in några felaktiga uppgifter och man exempelvis har anmält ens höjning av inkomst för det året ersättningen betalats ut eller om man under en längre period framåt saknar möjlighet att betala beloppet. Beslutet tas av Försäkringskassan och de utreder möjligheten för befriandet av återkravet för varje enskilt fall.

7. Vad gäller för återkrav för skattepliktiga ersättningar?:
 • Aktivitetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Arbetsskadelivränta
 • Dagpenning till totalförsvarspliktiga
 • Ersättning enligt 20 § lagen 1991:1047 om sjuklön
 • Familjebidrag till rekryter (näringsbidrag)
 • Föräldrapenning
 • Graviditetspenning
 • Närståendepenning
 • Omvårdnadsbidrag
 • Rehabiliteringspenning
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning
 • Smittbärarpenning
 • Tillfällig föräldrapenning (vab)
 • Vårdbidrag enligt äldre lagstiftning (dock inte den del som avser merkostnader)

Ovanstående ersättningar är skattepliktiga och innebär att man betalar skatt på dessa ersättningar. När en sådan ersättning utbetalas av Försäkringskassan drar de av skatten och betalar in till Skatteverket. Om du får ett återkrav på en skattepliktig ersättning innebär det därmed att du även behöver betala tillbaka skatten. Anledningen är att Skatteverket inte betalar tillbaka pengarna till Försäkringskassan.

8. Vad gäller för återkrav på bostads- och barnbidrag?

Varken bostadsbidrag eller barnbidrag är skattepliktiga. Det innebär att du inte betalar någon skatt för dessa bidrag och därför behöver du inte betala tillbaka skatt vid ett eventuellt återkrav.
Om dina inkomstuppgifter hos Skatteverket stämmer så behöver du inte göra något. Du kommer att få ett beslut med ett inbetalningskort av Försäkringskassan. Det framgår på inbetalningskortet om hur lång tid du har på dig att betala.

9. Finns det några kända domar i Högsta förvaltningsdomstolen?
– HFD 2021 not.1:

Försäkringskassan beslutade att J.B skulle återkrävas på ca 600 000 kr som han erhållit i ersättning för tiden april 2014 till och med januari 2017, efter det att Försäkringskassan fått in en anonym anmälan tog de beslutet att inleda en utredning om huruvida J.B hade rätt till sjukpenning.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) bedömde att J.B  hade lämnat tillräckligt korrekta uppgifter vad gäller sin oförmåga att kunna arbeta och därmed gjorde HFD bedömningen att Försäkringskassans beslut om återkravet av sjukpenning samt rehabiliteringsersättning ska avslås och J.B är därmed inte skyldig att betala tillbaka hela återkravet från Försäkringskassan, däremot för några enstaka dagar för tiden han spenderat utomlands.

– HFD 2013 ref. 68:

Försäkringskassan beslutade i september 2010 att A.N skulle betala tillbaka 50 759 kr som Försäkringskassan felaktigt betalat ut i livränta för tiden oktober 2009-augusti 2010, i ett omprövningsbeslut ändrade inte Försäkringskassan sitt beslut. A.N överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. A.N överklagade i sin tur till kammarrätten. Kammarrätten avgjorde att Försäkringskassans beslut skulle upphävas. Försäkringskassan överklagade sedan till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och yrkade på att HFD skulle upphäva kammarrättens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde då kammarrättens dom med bifall till Försäkringskassans överklagande och fastställde därmed förvaltningsrättens dom.

10. Kan Enkla Juridik hjälpa dig om du fått ett felaktigt återkrav?

Om du anser att du har fått ett felaktigt återkrav kan du överklaga myndighetsbeslutet till förvaltningsdomstolen. Att skriva ett överklagande kan vara svårt och det kan vara bra att ta hjälp av en jurist. Vi på Enkla Juridik kan hjälpa dig skriva ett överklagande. Tveka inte på att kontakta oss, vi gör en kostnadsfri utvärdering av ditt ärende och återkommer till dig inom en arbetsdag!