Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Vad gäller rättsligt kring återbetalning av deposition vid utflyttning?

Det är mycket vanligt förekommande att hyresvärdar begär att hyresgästen ska betala en deposition i samband med att ett hyresavtal ingås. Inte sällan leder det till konflikter vid utflyttning, då hyresvärden vägrar återbetala hela eller delar av depositionen med hänvisning till exempelvis onormalt slitage. Ibland kan hyresvärden ha fog för sin ståndpunkt, andra gånger är det bara en enkel och cynisk metod för hyresvärden att tillgodogöra sig en extra intäkt på hyresgästens bekostnad.

Vilka formella regler gäller då kring återbetalning av deposition? 12 kap. jordabalken (som i folkmun vanligtvis kallas ”hyreslagen”) innehåller faktiskt inga uttryckliga bestämmelser om deposition. Rent juridiskt betraktas depositionen som ett avtal separerat från själva hyreskontraktet. Däremot framgår det av 24 § att en hyresgäst är skyldig att kompensera för alla skador som hen orsakar genom vårdslöshet. Detta ansvar brukar benämnas som hyresgästens ”vårdplikt”.

När har hyresvärden rätt att vägra återbetala depositionen?

För att säkerställa att hyresgästen efterlever vårdplikten kan hyresvärden ha rätt att kräva deposition. Depositionen fungerar då som en ekonomisk säkerhet och kan avräknas vid utflyttning om det visar sig att t.ex. inventarier blivit förstörda under hyrestiden eller om hyresgästens flyttstädning varit undermålig. Därutöver kan depositionen tas i anspråk för uteblivna hyresbetalningar. Depositionen får dock aldrig användas för att täcka kostnader som inte har något direkt samband med hyresobjektet (t.ex. hyresvärdens administration av nya kontrakt eller privat konsumtion). Ett sådant agerande kan rentav vara brottsligt, då det enligt 65 § är straffbelagt att, med undantag för hyran, ta betalt för ett hyreskontrakt.

Hur hög får en hyresdeposition vara?

Det viktigaste att komma ihåg som hyresgäst är dels att depositionen inte får vara oskäligt hög, dels att hyresvärden alltid har bevisbördan för att det faktiskt inträffat skador som berättigar till avdrag på depositionen. En deposition bör aldrig, högt räknat, överskrida en månadshyra och hyresgästen ska inte godta avräkning på depositionen utan att hyresvärden med kvitton eller liknande kan visa att han eller hon faktiskt haft utgifter som beror på normalt slitage. Allmänna ”anklagelser” om vårdslöshet, som inte går att koka ned till ett specifikt belopp, bör aldrig accepteras av dig som hyresgäst.

När ska depositionen vara återbetald?

Återbetalningen av depositionen sker i enlighet med vad som avtalats med hyresvärden, men vanligtvis återbetalas den efter att hyresgästen flyttat ut. Om ni inte har avtalat något specifikt är enklast om du och din hyresvärd tillsammans gör en slutbesiktning där hyresvärden betalar tillbaka pengarna i samband med att du lämnar tillbaka nycklarna.

Har du problem med att få tillbaka depositionen?

På Enkla Juridik hjälper vi gladeligen till med att kräva tillbaka depositioner som en hyresvärd utan giltigt skäl valt att inte återbetala. Hör av dig om du drabbats av detta och vill ha hjälp. Vår juridiska utvärdering av ditt ärende är kostnadsfri.