Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Enkla Juridik vinner skattemål åt klient

Enkla Juridik vinner ett skattemål där vår klient har överklagat Skatteverkets beslut om hans skattskyldighet gällande inkomst från sin arbetsgivare om ett belopp på över 800 tkr. Förvaltningsrätten beslutade att bifalla vår klients överklagande och fastställa att han inte är skyldig att betala skatt enligt inkomstskattelagens 3 kap. 9 § andra stycket. Dessutom beviljade Förvaltningsrätten vår klient ersättning för ombudskostnader.

Klienten biträddes av Enkla Juridiks skattejurist Marianne.

Som bakgrunden till fallet hade Skatteverket tidigare fattat beslut om att inte bevilja vår klient skattebefrielse samt att minska hans pensionsgrundande inkomst och öka hans icke-pensionsgrundande inkomst. Vår klient yrkade skattebefrielse och pensionsgrundande inkomst samt ersättning för ombudskostnader. Skatteverket motsatte sig överklagandet och föreslog en reducerad ersättning. Förvaltningsrätten bedömde att vår klients arbete i främmande land inte gjorde honom skattskyldig i Sverige enligt inkomstskattelagen och biföll hans överklagande samt beviljade honom ersättning för kostnader.

Niels

Niels Groenewegen