Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Fördelaktig dom i skattemål

Förvaltningsrätten bifaller till stora delar vår klients talan mot Skatteverket. Kortfattat berörde skattemålet vår klients rätt att få avdrag för utrikesinkomster med stöd av sexmånadersregeln och säkerhetsventilen i 3 kap. 9 och 13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229). Vår skattejurist Marianne har nu för klients räkning lyckat få förvaltningsrätten att godkänna lejonparten av det skatteavdrag som klient yrkade på.

Niels

Niels Groenewegen