Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Adoption av barn inom Sverige

Adoption av barn inom Sverige, som också kallas för nationell adoption, innebär att du adopterar ett barn som har sin hemvist i Sverige. Därmed blir du barnets nya vårdnadshavare.
Den mest förekommande formen av adoption är närståendeadoption, vilket innebär att man adopterar ett barn man redan har bekantskap till. Det kan exempelvis vara ett barn till sin maka eller registrerad sambo, men det kan även avse ett barn man är släkt med. 

1. Vilka är de juridiska kraven för att kunna adoptera ett barn inom Sverige?

Om du vill adoptera ett barn inom Sverige krävs ett beslut från tingsrätten. Vid vårdnadsfrågor utgår man alltid utifrån vad som är det bästa för barnet. Ett barn får bara adopteras om det med hänsyn till samtliga omständigheter är lämpligt.

Kraven för att få adoptera ett barn är att den som adopterar ska ha fyllt 18 år. Personer i samboförhållanden, ensamstående och makar får adoptera. Det krävs även samtycke från den förälder som är vårdnadshavare till barnet, med undantag från kravet om det finns synnerliga skäl. Ett barn som fyllt 12 år måste även själv ge samtycke till adoptionen. 

2. Vad anses vara synnerliga skäl om barnets befintliga förälder inte kan/vill ge samtycke?

Det finns en undantagsregel som kan aktualiseras i vissa fall när barnets befintliga föräldrar inte kan/vill ge samtycke. Denna regel tillämpas väldigt restriktivt och tar främst sikte på vissa särpräglade situationer vid internationell adoption där det kan hända att personer inte vill delta i ett adoptionsförfarande på grund av risken för sociala konsekvenser om adoptionen blir känd. 

3. Hur går en adoption av ett barn till steg för steg?

Steg 1. Skriva en adoptionsansökan.

För att kunna ansöka om adoption krävs en skriftlig adoptionsansökan. Våra jurister kan hjälpa dig att upprätta ett sådant. En ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  1. Personbevis från Skatteverket
  2. Kontaktuppgifter till samtliga parter
  3. Syftet med adoptionen och varför adoptionen är lämplig
  4. Vilket efternamn barnet kommer att få 
  5. Intyg som visar på att det inte betalats ut ekonomisk ersättning för att få adoptera barne
  6. Underlag på samtycke för adoptionen.

Steg 2. Skicka en adoptionsansökan till tingsrätten.

Sedan skickar du in adoptionsansökan till tingsrätten och betalar adoptionsavgiften på 900 kr.

Steg 3. Socialtjänsten utreder.

Inom ramen för tingsrättens beslut tar de kontakt med socialtjänsten för utredning av den sökande om huruvida den sökande är lämplig för att få adoptera eller ej och om adoptionen är förenlig med barnets bästa.

Steg 4. Socialtjänsten lämnar sitt yttrande.

Socialtjänsten skickar ett förslag till beslut till tingsrätten.

Steg 5. Tingsrätten går igenom socialtjänstens utredning.

Tingsrätten har ett utredningsansvar och måste se till så att socialtjänstens utredning är tillräckligt utrett utifrån dess beskaffenhet.

Steg 6. Tingsrätten prövar adoptionsansökan.

Utgångspunkten för prövningen är att adoptionen är lämplig och till barnets bästa. De utgår från socialtjänstens utredning och fattar sedan ett beslut om ansökan ska beviljas eller inte.

Steg 7. Tingsrätten handlägger ärendet skriftligen.

Vanligtvis sker ingen förhandling utan tingsrätten prövar ärendet skriftligen och skickar sedan beslutet till dig via e-post eller per post.

4. Hur skriver man en gedigen adoptionsansökan?

Du fyller inte i någon blankett när du vill ansöka om adoption utan ansökan skriver du själv genom ett skriftligt yttrande. Du ska tydligt motivera varför adoptionen är i barnets intresse och varför du vill adoptera barnet. Beskriv gärna er respektive och gemensamma historia. 

Därutöver ska ansökan innehålla formalia såsom:

 • Dina personuppgifter, namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress.
 • Uppgifter till det barn adoptionen avser samt namn och personnummer.
Processen för adoption inom Sverige

5. Vad är en närståendeadoption?

En närståendeadoption innebär att man ansöker om att adoptera ett barn man redan har en nära relation till. Det kan exempelvis vara sin partners barn. Vanligast är att styvföräldrar brukar vilja adoptera sitt styvbarn för att styvföräldern haft en större föräldraroll i barnets liv än barnets biologiska förälder. Processen går till på samma sätt som en annan nationell adoption. 

6. Vad gäller för styvföräldrar som vill adoptera?

   1. För att få adoptera sitt styvbarn krävs det att man är registrerad som partner med barnets ena förälder. Det innebär att man antingen måste vara äkta makar eller registrerade sambos. Det ska alltså vara dokumenterat att man är partners antingen genom ett samboförhållande eller äktenskap. 
   2. Det krävs även samtycke från barnets båda biologiska föräldrar, om inte det föreligger synnerliga skäl.
   3. Om barnet är 12 år gammal eller äldre, krävs även samtycke från barnet själv. 
   4. Det krävs också att adoptionen av tingsrätten anses vara för barnets bästa och att styvföräldern är lämplig för adoptionen. Att vara lämplig för en adoption menas med att man lever under goda livsförhållanden, har en god ekonomi och god hälsa. 

  7. Vad innebär det att vara vårdnadshavare?

  När man adopterar ett barn innebär det att man även blir barnets vårdnadshavare. En vårdnadshavare är juridiskt ansvarig för barnet och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavare har ett ansvar att bestämma bland annat om barnets skolgång och sjukvård. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet får trygghet och omvårdnad. Ju äldre barnet är desto mer ska vårdnadshavaren ta hänsyn till barnets synpunkter och åsikter.

  8. Vilka är konsekvenserna av en adoption?

  Rätten till arv och de rättsliga banden mellan den som blivit adopterad och de biologiska föräldrarna slutar att gälla vid en adoption. Istället ärver adoptivbarnet sina adoptivföräldrar och deras släktingar. En adoption kan upphävas endast genom att barnet blir adopterat av en annan familj. 

  9. Vad kostar det att adoptera ett barn?

  Kostnaderna som uppkommer är en ansökningsavgift på 900 kr som ska betalas till tingsrätten och eventuella utlägg för resor och andra avgifter. Det är också vanligt att man anlitar en jurist för att skriva adoptionsansökan. Kontakta gärna Enkla Juridik om du vill ha ett prisförslag från oss.

  Notera att det råder förbud mot adoption för betalning enligt barnkonventionen, detta för att förhindra barnhandel. Det är straffbart om det på något sätt utlovats eller erhållits betalning för att adoptera ett barn och då får en ansökan om adoption inte bifallas. Adoptionsbidrag från Försäkringskassan beviljas inte och betalas heller inte ut för adoption av barn inom Sverige.

  10. Hur lång tid tar hela processen?

  Det kan ta olika lång tid beroende på hur lång tid socialtjänstens utredningen samt tingsrättens handläggning tar. Vanligtvis tar det ca 6-10 månader.

  11. Kan jag överklaga beslut om adoption?

  Om du fått ett negativt beslut om adoption som du inte är nöjd med kan du i första hand överklaga domen till hovrätten. Överklagan ska ske senast tre veckor från att dom har meddelats och görs genom ett skriftligt yttrande som skickas till tingsrätten, som i sin tur skickar alla handlingar till hovrätten som gör en ny prövning. 

  12. Finns det kända fall där adoption inom Sverige inte beviljades?

  År 2006 nekades två homosexuella par att adoptera sina barn, detta på grund av att de inseminerats utomlands och att spermadonatorerna är anonyma. Trots att både socialnämnden och familjerätten gett klartecken för adoption. Skälet grundar sig i att det i svensk lag framgår att adopterade barn ska ha möjlighet att ta reda på sitt genetiska ursprung, tingsrätten menade att adoptionen skulle innebära att barnen berövas den rättigheten.

  År 2022 nekades en fostermamma att adoptera sin fosterdotter. Detta på grund av att dottern levt med fostermamman och hennes dåvarande man. Både mannen och kvinnan hade gift om sig. Kvinnan nekades då adoption på grund av att det i lagen framgår att gifta par måste adoptera gemensamt. Närstående till flickan motsatte sig då att kvinnan skulle få adoptera fosterdottern med sin nya make, eftersom det var kvinnans exmake som ansågs vara fosterdotterns känslomässiga far.

  13. Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig?

  Vi på Enkla juridik kan hjälpa dig med bland annat att utforma en adoptionsansökan. Tveka inte på att kontakta oss, vi återkopplar inom en arbetsdag!