Klicka här för förutsättningslös kontakt!

7 livssituationer då du bör upprätta ett testamente

Ett testamente redogör för hur du som testamentsgivare önskar att din kvarlåtenskap ska fördelas. När det inte finns något testamente så är det vanligtvis dina arvingar som ärver din kvarlåtenskap. Arvingarna delas in i tre arvsklasser som ärver efter turordning. Den första arvsklassen är barn och barnbarn. Den andra arvsklassen består av föräldrar och syskon. Den tredje arvsklassen är de övriga släktingarna. Detta innebär att barn ärver kvarlåtenskapen i första hand, om du inte har några barn så ärver dina föräldrar och syskon. Skulle föräldrar och syskon inte finnas kvar i livet och du inte har några barn är det den tredje arvsklassen som får ärva dig. 

Om du önskar att frånträda den lagstadgade arvsordningen kan ett testamente vara lämpligt att upprätta i syfte att tillgodose din sista önskan. För att ett testamente ska anses vara giltigt behöver testamentet signeras i närvaron av två vittnen. Vittnena ska intyga testamentet genom sina signaturer. 

Nedan redogör vi för sju situationer när det kan vara fördelaktigt att upprätta ett testamente. 

1. Du är sambo och har inga barn

Sambor ärver inte varandras kvarlåtenskap om det saknas ett testamente. I samboförhållanden är det oväsentligt hur länge man har bott tillsammans eller om man har ett samboavtal i förhållande till arvsrätten. 

Om du önskar att din sambo ska ärva din kvarlåtenskap behöver du upprätta ett testamente för sambor där denna önskan framgår. 

2. Du är sambo och har barn

I enlighet med ovanstående redogörelse ärver sambor inte varandras kvarlåtenskap. Däremot gör era gemensamma barn det. Om du har särkullbarn kan detta påverka utfallet för arvsfördelningen. Särkullbarn har nämligen alltid rätt att få ut sin laglott efter förälderns bortgång. Läs gärna mer om detta under punkt fem nedan. 

I praktiken innebär detta att om du vill att din sambo ska ärva din kvarlåtenskap behöver du upprätta ett testamente där detta framgår. Observera att din sambo inte kommer kunna ärva hela kvarlåtenskapen eftersom barnens laglott inte kan inskränkas. Sambon kommer kunna ärva högst 50% av kvarlåtenskapen. Det är möjligt att testamentera att särkullbarnen avstår sin laglott i syfte att främja den efterlevande sambons ekonomiska situation. Då är det viktigt att tänka på att du i ditt testamente anger att din sambo ska ärva med full förfoganderätt. Detta innebär att när sambon ärvt kvarlåtenskapen så har den rätt att fritt förfoga över kvarlåtenskapen under sin levnadstid, i praktiken får den göra vad den vill med egendomarna. Den enda inskränkningen är att den inte får testamentera bort egendomarna till någon annan. 

3. Du är ogift och har inga barn

Personer som inte har ingått ett äktenskap och som inte heller har en samboende partner och dessutom inte har några barn kommer kvarlåtenskapen att fördelas över, i första hand, dina föräldrar och syskon. För de fall där dina föräldrar är avlidna och du inte har några syskon kommer dina övriga släktingar att ärva din kvarlåtenskap. 

Om den ovan beskrivna arvskedjan inte passar din situation eller du inte önskar att någon av dina föräldrar, syskon eller övriga släktingar ska ärva din kvarlåtenskap är det lämpligt att upprätta ett testamente. I testamentet kan du då ange vem du vill ska ärva din kvarlåtenskap. Det kan vara såväl andra personer som organisationer. Ett testamente är också lämpligt om du inte vill att båda föräldrarna ska ärva eller en annan specifik släkting. Då kan detta anges i testamentet. 

4. Du är gift, har inga barn och vill inte att din make/maka ärver allting

När du har en make eller maka, och inte upprättar ett testamente som anger annat, kommer denna personen att ärva all din kvarlåtenskap med så kallad full äganderätt om det inte finns arvingar i arvsklass ett och två. Begreppet “full äganderätt” innebär en oinskränkt rätt för den avtagande maken eller makan att förfoga över kvarlåtenskapen. Detta innebär att maken eller makan kan ge bort, testamentera bort eller på något annat sätt förbruka kvarlåtenskapen om den så önskar. När din make eller maka avlider kommer eventuella andra släktingar kunna ärva kvarlåtenskapen genom ett så kallat efterarv.

Om du hellre önskar att någon annan än din make eller maka ärver all din kvarlåtenskap, eller önskar inskränka rätten att nyttja kvarlåtenskapen som din make eller maka får kan detta göras genom ett testamente.  I testamentet kan du då ange vem du vill ska ärva din kvarlåtenskap. Det kan vara såväl andra personer som organisationer.

5. Du har särkullbarn

Ett särkullbarn betraktas vara ett barn vars föräldrar inte är gifta. När det inte finns något testamente har särkullbarn rätt att få ut sin laglott i samband med avlivandet. Laglotten uppgår till 50% av kvarlåtenskapen. I praktiken innebär detta att särkullbarnet har rätt att kräva sin laglott i samband med bortgången. Om det finns flera särkullbarn ska dessa dela på 50% av kvarlåtenskapen. Till exempel om det finns två särkullbarn så får dessa 25% vardera, om det finns tre särkullbarn får dessa 1/6 vardera. 

Denna rätt kan du inte testamentera bort. Det är dock möjligt att yttra din önskan om att särkullbarnen ska avstå från sin laglott till förmån för den efterlevande. Denna önskan kan förstärkas i testamentet om du har valt att testamentera din kvarlåtenskap till din sambo och genom att bestämma att särkullbarnet inte ska ha rätt till efterarv så kan din önskan i bästa fall efterföljas. 

6. Du har flera barn, men har en dålig relation till en eller flera av barnen

Barn som är bröstarvingar har alltid rätt att få ta del av sin laglott. Detta kan inte testamenteras bort. Laglotten är alltid hälften av arvslotten. 

Däremot är det möjligt att begränsa barnens arvslott. Den främsta skillnaden mellan en arvslott och en laglott är just möjligheten att testamentera bort andelen. Om du vill begränsa ditt barns arvslott, i den mån lagen tillåter, behöver du upprätta ett testamente där detta framgår. 

7. Du vill att arvet går till ett speciellt ändamål

När det inte finns något testamente och det saknas några arvingar så kommer kvarlåtenskapen att tillfalla den Allmänna arvsfonden. Där brukar pengarna förvaltas tills de delas ut till projekt som gynnar barn, ungdomar, äldre, personer med funktionsnedsättningar och andra behövande. 

Om du önskar att överlåta din kvarlåtenskap till en specifik organisation behöver du upprätta ett testamente där din önskan framgår. Tänk på att omständigheterna i ditt specifika fall kan påverka hur stor del av din kvarlåtenskap som kan gå till det specifika ändamålet. Faktorer som påverkar detta är om du har exempelvis barn och/eller en make eller maka. 

Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig?

Om du vill säkerhetsställa att din kvarlåtenskap fördelas på det sätt som du önskar rekommenderar vi varmt att ta hjälp av en utav våra familjerättsjurister. De har upprättat många testamenten och känner till reglerna väl varför de har möjligheten att hjälpa dig att skräddarsy just ditt testamente och tillgodose din sista önskan. 

Om du befarar att det kan uppstå konflikter mellan dina arvingar med anledning av det arv du efterlämnar kan du utse en utav våra familjejurister som testamentesexekutor. Hans eller hennes uppgift blir i sådant fall att se till att testamentet efterföljs samt att arvet fördelas i enlighet med testamentet.

Vill du få ett prisförslag på vad det kostar att upprätta ett testamente eller vad en testamentexekutor kostar? Tveka i så fall inte på att kontakta våra familjerättsjurister.

Välkommen till oss på Enkla Juridik!